*
*
4
(
.
ඩ
п
ā
а
м
о
с
н
о
т
ඩ
;
~
.
´
´
´
д
е´
л
а
т
ь
у
р
о
к
и
.
,
п
а
а
с
у
в
а
г
р
я
з
ь
п
ы
л
ь
-
´
п
ā
ā
н
ā
р
и
й
а
1
)
о
ш
и´
б
к
а
;
з
а
.
´
´
´
б
л
у
ж
д
е´
н
и
е
;
2
)
н
е
у
д
а
ч
а
.
п
ā
у
о
с
н
о
т
;
~
´
,
´
´
´
в
р
е
д
и´
т
ь
,
н
а
н
о
с
и´
т
ь
у
р
о
н
у
щ
е´
р
б
;
~
.
´
´
´
´
т
е
р
я
т
ь
,
т
е
р
п
е´
т
ь
у
б
ы
т
о
к
´
´
´
п
ā
у
в
а
1
)
н
е
д
о
с
т
а
т
о
к
,
д
е
ф
и
ц
и´
т
;
.
,
´
´
2
)
у
р
о
н
,
у
щ
е´
р
б
в
р
е
д
.
*
п
а
а
ж
и
з
н
ь
.
´
´
*
п
ā
а
к
а
1
)
ж
и
в
о
т
н
о
е
;
2
)
ч
е
р
в
ь
-
.
п
ā
а
т
и
п
ā
т
а
й
а
б
у
д
д
п
е
р
е
.
´
в
о
п
л
ю
щ
е
н
и
е
´
´
п
ā
а
п
ā
л
а
к
а
с
о
х
р
а
н
я
ю
щ
и
й
,
.
´
´
´
п
о
д
д
е´
р
ж
и
в
а
ю
щ
и
й
ж
и
з
н
ь
.
´
´
*
п
ā
а
п
а
л
а
к
а
й
а
п
и´
щ
а
.
п
а
а
в
ä
с
с
а
г
р
а
д
-
´
*
п
ā
а
в
ä
х
и
к
ä
а
й
а
г
р
а
д
и
.
н
а
´
´
*
1
п
ā
и
р
у
ч
н
о
й
;
~
у
д
а
р
.
´
´
р
у
к
о
й
.
.
1
1
п
ā
и
с
м
.
´
´
´
п
ā
и
к
ā
в
а
к
о
в
ш
,
ч
е
р
п
а
к
-
´
*
п
ā
и
г
р
а
х
а
а
й
а
б
р
а
к
о
с
о
.
´
´
ч
е
т
а
н
и
е
,
с
в
а
д
ь
б
а
,
´
´
п
ā
и
г
р
а
х
а
и
к
а
б
р
а
ч
н
ы
й
.
´
´
´
с
у
п
р
у
ж
е
с
к
и
й
.
´
´
*
п
ā
и
г
х
ā
т
а
б
о
к
с
и´
р
у
ю
*
щ
и
й
-
´
п
ā
и
г
х
ā
т
а
й
а
б
о
к
с
;
к
у
л
а
ч
.
н
ы
й
б
о
й
.
´
п
ā
и
т
а
л
а
й
а
л
а
д
о
н
ь
-
´
п
ā
и
п
ī
а
н
а
й
а
б
р
а
к
о
с
о
ч
е
.
´
´
т
а
н
и
е
,
с
в
а
д
ь
б
а
´
´
´
´
п
ā
и
й
а
1
)
р
у
к
а
;
2
)
л
о
п
а
т
к
а
;
.
´
´
с
о
в
о
к
.
´
п
ā
и
в
ā
д
а
й
а
у
б
и
й
с
т
в
о
´
.
п
ā
и
в
ā
д
а
й
ā
м
м
у
з
ы
к
а
н
т
.
(
н
а
у
д
а
р
н
ы
х
и
н
с
т
р
у
м
е
н
т
а
х
)
.
-
´
п
ā
а
р
а
б
л
е´
д
н
о
ж
ё
л
т
ы
й
.
-
´
ඩ
п
ā
а
в
а
б
л
е´
д
н
о
ж
ё
л
т
ы
й
ц
в
е
т
.
.
п
ā
и
с
м
ඩ
,
´
п
ā
и
т
й
а
й
а
м
у
д
р
о
с
т
ь
.
у
ч
ё
н
о
с
т
ь
-
.
п
а
и
й
ā
м
в
и
д
р
е
ч
н
о
й
р
и
.
о
ы
4(


පාඩ пāḋам осн. от පාඩම; ~ කරනවා

де´´лать уро´к´и.

පාඩව паḋасува грязь, пыль.

පාඩාවාය пāḋāнāрийа 1) оши´´бка; за-

блуж´де´´ние; 2) неуда´ча.

පා пāḋу осн. от පාව; ~ කරනවා

вреди´´ть, наноси´´ть уро´н, уще´´рб; ~ ව

නවා теря´ть, терпе´´ть убы´ток´.

පාව пāḋува 1) недоста´ток´, дефици´´т;

2) уро´н, уще´´рб, вред.

පාණ паṅа жизнь.

පාණක пāṅак´а 1) живо´тное; 2) червь.

පාණ පාතය пāṅатипāтайа будд. пере-

воплюще´ние.

පාණපාලක пāṅапāлак´а сохраня´ющий,

подде´´рж´ивающий ж´изнь.

පාණපාලකය пāṅапалак´айа пи´´ща.

පාණවැස паṅавäсса град.

පාණවැකැටය пāṅавä хикäṫайа гра´ди-

на.

පා 1 пāṅи ручно´й; ~ හාරය уда´р

рук´о´й .

පා 11 пāṅи см. ායා.

පාක ාව пāṅик´āва к´овш, черпа´к.

පාහණය пāṅигра хаṅайа брак´осо-

чета´ние, с ва´дьба.

පාහක пāṅиграхаṅик´а бра´чный,

супру´ ж´еск´ий.

පාඝාත пāṅигхāта бок´си´´рующий.

පාඝාතය пāṅигхāтайа бокс; кула´ч-

ный бой.

පාතලය пāṅиталайа ладо´нь.

පාඩනය пāṅипīḋанайа брак´осоче-

та´ние, сва´дьба.

පාය пāṅийа 1) рук´а´; 2) лопа´тк´а;

сово´к´.

පාවාදය пāṅивāдайа уби´йс тво.

පාවාදයා пāṅивāдайā м. музыка´нт

(на ударных инструментах).

පාඩර пāṅḋара бле´´дно-жёлтый.

පාඩව пāṅḋава бле´´дно-жёлтый цвет.

පාණ пāṅḋи см. පාඩර.

පාතය пāṅḋитйайа му´дрость,

учёность.

පායා паṅḋийā м. вид речной ри-

оы .