-
හ
*
4
-
,
´
හ
п
ā
т
р
а
б
х
у
т
а
у
в
а
ж
а
е
м
ы
й
д
о
с
.
´
´
т
о
й
н
ы
й
у
в
а
ж
е´
н
и
я
-
´
,
´
п
ā
т
р
а
й
а
1
)
с
о
с
у
д
ч
а
ш
а
;
2
)
п
о
д
.
´
´
´
х
о
д
я
щ
и
й
,
с
в
е´
д
у
щ
и
й
ч
е
л
о
в
е´
к
.
´
,
´
п
ā
т
р
и
к
а
у
д
о
б
н
ы
й
п
о
д
х
о
д
я
щ
и
й
-
´
,
´
п
ā
т
р
и
й
а
1
)
с
о
с
у
д
ч
а
ш
а
;
2
)
н
е
.
´
´
б
о
л
ь
ш
о
й
о
ч
а
г
-
.
*
п
ā
т
р
Ə
с
а
м
и
т
а
й
ā
м
1
)
п
а
.
´
´
´
р
а
з
и´
т
,
т
у
н
е
я
д
е
ц
;
2
)
л
и
ц
е
м
е´
р
´
´
*
п
ā
т
х
а
й
а
1
)
с
о
л
н
ц
е
;
2
)
о
г
о
н
ь
;
3
)
.
´
в
о
д
а
.
´
´
1
ā
т
х
э
й
а
к
о
р
м
,
п
и
щ
а
.
´
´
п
ā
т
х
ō
д
а
й
а
о
б
л
а
к
о
.
´
´
п
ā
т
х
ō
д
х
а
р
а
й
а
о
б
л
а
к
о
.
´
´
п
а
т
х
ō
д
х
и
й
а
о
к
е
а
н
-
´
´
´
´
´
п
ā
д
а
н
о
ж
н
о
й
;
~
*
у
к
р
а
ш
е´
´
н
и
е
д
л
я
н
о
г
;
~
*
б
р
а
с
л
е´
т
с
´
´
´
к
о
л
о
к
о
л
ь
ч
и
к
а
м
и
(
д
л
я
н
о
г
)
;
~
*
*
-
´
´
´
м
ы
т
ь
ё
н
о
г
;
~
*
(
)
с
к
а
м
е´
е
ч
-
´
´
к
а
д
л
п
н
о
г
;
~
п
р
и
п
а
д
а
н
и
е
к
н
о
´
´
´
г
а
м
;
~
(
)
у
д
а
р
н
о
г
о
й
;
;
´
г
л
~
*
(
)
с
е
д
н
о
и´
~
-
´
´
´
´
´
н
о
ж
н
а
я
в
ё
н
а
;
~
у
к
р
а
ш
е´
.
н
и
е
д
л
я
н
о
г
-
.
п
ā
д
а
г
а
и
р
а
и
а
м
е
д
с
л
ю
.
´
´
н
о
в
а
я
б
о
л
е´
з
н
ь
.
´
´
ඵ
в
а
д
а
г
у
л
п
х
а
и
а
л
о
д
ы
ж
к
а
-

ඩ
п
ā
д
а
г
ō
*
а
к
р
и
ā
в
а
ф
у
т
.
´
б
о
л
,
´
´
п
ā
д
а
г
р
а
х
а
а
и
а
п
ю
к
л
о
н
.
´
п
р
и
в
е´
т
,
´
.
п
ā
д
а
н
а
р
а
а
й
ā
м
с
о
л
д
а
т
.
´
п
е
х
о
т
и´
н
е
ц
´
´
п
а
д
а
н
х
а
в
и
к
ā
в
а
п
е
р
е
п
о
н
к
а
.
.
(
н
а
п
р
н
а
л
а
п
а
х
у
т
к
и
)
.
´
´
п
ā
д
а
д
ж
ā
л
а
й
а
ч
у
л
о
к
-
´
п
ā
д
а
а
1
)
с
т
р
а
н
с
т
в
у
ю
щ
и
й
;
б
р
о
´
´
д
я
ч
и
й
;
*
*
б
р
о
д
я
ж
н
и
ч
а
т
ь
;
-
´
´
´
с
т
р
а
н
с
т
в
о
в
а
т
ь
;
2
)
и´
з
г
н
а
н
н
ы
й
,
о
т
в
е´
р
ж
е
н
.
н
ы
й
-
´
´
.
п
ā
д
а
а
й
а
м
1
)
с
т
р
а
н
н
и
к
;
б
р
о
.
´
´
´
д
я
г
а
;
2
)
и
з
г
н
а
н
н
и
к
.
.
п
ā
д
а
т
а
*
а
й
а
с
м
-
´
´
п
ā
д
а
т
р
ā
а
й
а
б
о
т
и´
н
о
к
;
с
а
н
.
´
д
а
л
и
я
.
´
.
п
а
д
а
д
а
р
а
и
ā
м
з
м
е
я
පාහ - 4


පාතහත пāтрабхута уважа´емый, дос-

то´йный уваже´´ния.

පාය пāтрайа 1) сосу´д, ча´ша; 2) под-

х одя´щий, с ве´´дущий челове´´к .

පා ක пāтрика удо´бный, подходя´щий.

පාය пāтрийа 1) сосу´д, ча´ша; 2) не-

большо´й оча´г.

පා සතයා пāтрƏсамитайā м. 1) па-

рази´´т, тунея´дец; 2) лицеме´´р.

පාථය пāтхайа 1) со´лнце; 2) ого´нь; 3)

в ода´ .

පාථය 1āтхэйа к´орм, пи´ща.

පාථදය пāтхōдайа о´блак´о.

පාථධරය пāтхōдхарайа о´блак´о.

පාථය патхōдхийа ок´еа´н.

පාද пāда ножно´й;´ ~ කටකය´ ук´раше´´-

ние для ног; ~  ංකය брасле´´т с

колок´о´льчиками (для ног); ~ ධවනය´

мытьё ног ; ~ ඨය´ (පරැව) ск´аме´´еч-

ка длп ног; ~ ණමය припада´ние к´ но-

га´м; ~ හාරණය (හාරය) уда´р ного´й;

~ ලා ජනය (සටහන) след ноги´´; ~ ව

නාය ножна´я вё´на;´ ~ හරය ук´раше´´-

ние для ног.

පාදගරය пāдагаṅḋираиа мед. слю-

но´ вая боле´´знь .

පාදඵය вадагулпхаиа лоды´жк´а.

පාදගලඩාව пāдагō акриḋāва фут-

б о´л.

පාදහණය пāдагра хаṅаиа пюк´ло´н,

приве´´ т.

පාදවරණයා пāданараṅайā м. солда´т,

пех оти´´нец .

පාදජකාව паданхавикāва перепо´нк´а

(напр. на лапах утки).

පාදජාලය пāдаджāлайа чуло´к´.

පාදඩ пāдаḋа 1) стра´нствующий; бро-

дя´чий ; පාද යනවා бродя´ жничать;

стра´нствовать; 2) и´´згнанный, отве´´ржен-

ный.

පාදඩයා пāдаḋайа м. 1) стра´нник´; бро-

дя´га; 2) изгна´нник´.

පාදතලය пāдата айа см. පාදපල.

පාදාණය пāдатрāṅайа боти´´нок´; сан-

да´лия.

පාදදරයා пададараиā м. змея´.