4
.
´
п
ā
д
и
р
и
с
в
я
щ
е´
н
н
и
к
-
´
.
п
а
д
и
р
и
к
п
к
ā
м
а
и
с
т
1
*
*
в
в
и
.
*
а
е
р
*
*
с
о
р
а
.
.
*
п
ā
д
и
л
и
с
м
-
´
.
п
ā
д
у
к
ā
к
ā
р
а
й
ā
м
с
а
п
о
ж
.
´
н
и
к
-
´
´
´
п
ā
д
у
к
ā
в
а
1
)
б
о
т
и´
н
о
к
;
с
а
н
д
а
.
´
´
л
и
я
;
2
)
з
а
к
л
и
н
а
н
и
е
-
´
п
ā
д
у
п
Ə
н
а
й
а
1
)
н
а
с
т
о
р
о
ж
е
н
-
´
´
,
н
о
с
т
ь
в
н
и
м
а
н
и
е
,
б
д
и´
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
;
2
)
с
о
х
р
а
.
´
н
е´
н
и
е
.
п
ā
д
у
п
р
а
в
Ə
с
а
м
а
с
м
.
,
´
п
ā
д
у
п
р
а
в
Ə
с
а
м
о
с
т
о
р
о
ж
н
ь
й
.
´
,
´
в
н
и
м
а
т
е
л
ь
н
ы
й
б
д
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
.
.
п
ā
д
у
в
а
с
м
´
´
п
ā
д
э
н
и
й
а
м
е´
с
т
о
д
л
я
о
м
о
в
ё
н
и
я
.
н
о
г
(
у
х
р
а
м
а
)
.
.
п
ā
д
ō
н
а
й
а
с
м
.
п
ā
д
ō
в
а
н
а
й
а
м
ы
т
ь
ё
н
о
г
´
´
´
в
ā
д
й
а
н
о
ж
н
о
й
;
~
н
о
ж
н
а
я
.
´
в
а
н
н
а
´
´
1
п
а
н
а
п
и
т
ь
е
в
о
й
;
в
и
н
н
ы
й
;
~
-
´
,
´
(
)
в
о
з
л
и
я
н
и
е
в
ь
п
и
в
´
´
к
а
;
~
(
*
*
)
п
ь
я
н
и
ц
а
;
~
´
´
´
(
)
с
о
с
у
д
д
л
я
п
и
т
ь
я
;
~
-
в
и
н
о
ч
е´
р
п
и
й
;
~
с
т
а
.
´
´
к
а
н
д
л
я
п
и
т
ь
я
-
´
,
´
,
´
1
1
п
а
н
а
л
а
м
п
а
ф
о
н
а
р
ь
с
в
е
т
и
л
ь
.
´
н
и
к
´
´
,
п
ā
н
а
й
а
п
и
т
ь
ё
н
а
п
и´
т
о
к
;
~
.
п
и
т
ь
,
´
,
´
п
ā
н
а
в
ā
п
о
к
а
з
ы
в
а
т
ь
в
ы
с
т
а
в
л
я
т
ь
-
´
´
´
д
е
м
о
н
с
т
р
и
р
о
в
а
т
ь
;
*
~
в
с
т
р
е´
т
и
т
ь
л
и
.
´
´
´
´
ц
о
м
к
л
и
ц
у
;
с
т
о
л
к
н
у
т
ь
с
я
.
´
´
п
ā
н
и
л
а
й
а
с
о
с
у
д
д
л
я
п
и
т
ь
я
´
.
´
.
п
а
н
и
й
а
1
п
и
т
ь
е
в
о
й
;
2
в
о
д
а
;
~
.
´
о
т
с
г
,
с
м
´
т
о
д
е
е
*
ь
в
д
а
-
-
´
п
ā
н
у
д
и
й
а
р
а
в
о
д
а
(
в
к
р
о
й
м
и
.
л
и
р
и
с
)
-
´
п
ā
и
ō
т
с
а
в
а
й
а
п
и
р
;
п
о
п
о
й
.
к
а
´
´
1
п
ā
н
х
л
е
б
;
~
к
а
р
а
в
а
й
´
´
´
´
´
х
л
е´
б
а
;
~
б
у
л
о
ч
н
а
п
;
п
е
к
а
р
н
я
;
~
.
´
т
е´
с
т
о
;
1
.
1
1
в
ā
н
о
с
н
о
т
1
~
*
4


පා пāдири свяще´нник´.

පාකාකා падирикпкā м. а´ист 1 вви-

а ер сора.

පාළ пāдили см. පා.

පාකාකාරයා пāдукāкāрайā м. сапо´ж-

н ик´ .

පාකාව пāдукāва 1) боти´´нок´; санда´-

лия; 2) зак´лина´ние.

පානය пāдупƏнайа 1) насторо´жен-

ность, внима´ние, бди´´тельность; 2) сохра-

не´´ние.

පාසම пāдуправƏсама см. පා

නය.

පාස пāдуправƏсам осторо´жнь й ,

внима´тельный, бди´´тельный.

පාව пāдува см. පාකාව.

පාදය пāдэнийа ме´´сто для омовё´ния

ног (у храма).

පාදනය пāдōнайа см. පාදය.

පාදවනය пāдōванайа мытьё ног.

පාද вāдйа нож´но´й; ~ පාය ножна´я

ва´нн а.

පාන 1 пана питьево´й; ви´нный; ~

නදය (ජාව) возлия´ние, вь´пив-

ка; ~ පරයා (ශ ඩයා) пья´ница;´ ~

පාතය (භාජනය) сосу´д для питья´;´ ~

පාවාහකයා виноче´рпий; ~ රැව ста-

ка´н для питья´.

පාන 11 пана ла´мпа, фона´рь, свети´ль-

н ик´ .

පානය пāнайа питьё, напи´´ток;´ ~ කර

නවා пить.

පානවා пāнавā пока´зывать, выставля´ть,

демонстри´ровать;´ ණ ~ встре´´тить ли-

цо´м к´ лицу´ ; столкну´ться.

පාලය пāнилайа сосу´д для питья´.

පාය панийа 1. питьево´й; 2. вода´; ~

ථය м´сто, где есть вода´.

පායර пāнудийара вода´ (в к-рой ми-

ли рис) .

පානසවය пāиōтсавайа пир; попо´й-

к а.

පා 1 пāн хлеб; ~ ගය к´арава´й

хле´´ба; ~ ගදර бу´лочнап;´ пек´а´рня; ~

මාංස те´´сто.

පා 11 вāн осн. от පාන 11; ~ ළ ය