*
о
-
,
´
*
с
в
е
т
л
а
м
п
ы
;
~
(
)
ф
*
и
´
´
´
´
´
´
1
т
и´
л
ь
;
~
ද
п
о
д
с
в
е´
ч
н
и
к
;
~
г
о
р
е´
л
к
а
,
1
(
л
а
м
п
ы
с
в
е
т
и
л
ь
н
и
к
а
)
;
~
*
(
ඵ
)
.
´
´
´
*
п
л
а
м
я
с
в
е
т
и´
л
ь
н
и
к
а
´
.
*
п
ā
н
к
а
р
а
й
ā
м
1
)
п
ё
к
а
р
ь
,
.
´
´
´
´
*
б
у
л
о
ч
н
и
к
;
2
)
т
о
р
г
о
в
е
ц
х
л
е´
б
о
м
´
´
´
1
п
ā
н
к
ä
в
у
м
а
с
д
о
б
н
а
я
б
у
л
о
ч
к
а
.
´
*
с
и
з
ю
м
о
м
.
.
*
п
а
н
н
и
с
м
-
´
.
1
п
ā
н
т
х
а
й
ā
м
п
у
т
е
ш
е´
с
т
в
е
н
.
´
´
,
´
*
н
и
к
п
у
т
н
и
к
.
´
´
1
п
ā
в
д
а
р
а
з
а
р
я
;
р
а
с
с
в
е´
т
´
.
1
*
1
ā
н
д
а
р
и
н
н
а
р
е
ч
р
а
н
о
;
н
а
.
´
´
*
з
а
р
е´
;
н
а
р
а
с
с
в
е´
т
е
´
*
*
п
ā
н
п
у
д
ж
ā
в
а
в
о
з
ж
и
г
а
н
и
е
с
в
е
-
.
´
´
т
и´
л
ь
н
и
к
а
(
в
х
р
а
м
*
)
-
´
п
ā
н
м
а
у
в
а
н
а
в
е´
с
д
л
я
с
в
е
.
´
´
т
и´
л
ь
н
и
к
а
(
в
х
р
а
м
е
)
.
*
п
ā
н
с
и
о
с
н
о
т
*
;
~
.
´
´
´
*
о
б
л
о
к
а
ч
и
в
а
т
ь
с
я
;
р
а
з
в
а
л
и
в
а
т
ь
с
я
.
,
´
,
´
´
´
*
п
ā
н
с
и
й
а
н
а
к
л
о
н
с
к
л
ю
н
с
к
а
т
´
,
´
п
ā
п
а
г
р
е´
ш
н
ы
й
г
р
е
х
о
в
н
ы
й
;
~
*
´
´
,
´
г
р
е
ш
и
т
ь
с
о
в
е
р
ш
а
т
ь
г
р
е
х
;
~
-
´
´
´
´
г
р
е
х
о
в
н
ы
й
п
о
с
т
у
п
о
к
;
~
г
р
е
х
о
в
´
´
;
н
о
с
т
ь
~
г
р
е
х
о
в
н
о
е
п
о
в
е
д
е´
н
и
е
;
~
;
´
г
р
е
х
о
в
н
а
п
м
ы
с
л
ь
и
л
и
ц
е
л
ь
~
´
´
´
*
(
)
и
с
к
у
п
л
е´
н
и
е
г
р
е
х
а
;
-
,
´
´
~
(
*
)
и
с
к
у
п
л
е´
н
и
е
п
р
о
.
´
´
щ
е´
н
и
е
т
р
е
х
о
в
.
´
в
ā
п
а
к
а
й
а
г
р
е
х
,
в
и
н
а
.
´
´
.
п
ā
п
а
к
ā
р
а
й
ā
м
г
р
е´
ш
н
и
к
´
´
*
1
ā
п
а
г
а
т
а
1
)
г
р
е
х
о
в
н
ы
й
;
2
)
р
а
з
*
.
´
,
в
р
а
щ
ё
н
н
ы
й
и
с
п
о
р
ч
е
н
н
ы
й
´
-
п
ā
п
а
н
д
у
ф
у
т
б
о
л
ь
н
ы
й
;
~

ඩ
.
´
ф
у
т
б
о
л
ь
н
ы
й
м
а
т
ч
.
´
.
*
п
ā
п
а
н
д
у
в
а
ф
у
т
б
о
л
-
´
´
п
ā
п
а
й
а
1
)
т
р
е
х
;
2
)
д
у
р
н
о
й
п
о
.
´
´
с
т
у
п
о
к
´
´
.
п
ā
п
а
й
ā
м
1
)
т
р
е´
ш
н
и
к
;
2
)
п
р
е
.
´
´
´
с
т
у
п
н
и
к
;
3
)
з
л
о
д
е´
й
-
´
´
п
ā
п
ā
н
у
ш
а
й
а
д
у
р
н
а
я
н
а
к
л
о
н
.
н
о
с
т
ь
´
,
п
ā
п
и
н
у
р
и
с
с
в
а
р
е
н
н
ы
й
н
а
.
´
м
о
л
ю
к
е´
.
´
п
а
п
и
и
у
м
л
ю
т
о
с
о
н
о
г
и
й
.
´
п
ā
п
и
š
х
а
г
р
е
х
о
в
н
ы
й
о පා


свет ла´мпы; ~ කඩය (රය, වැය) фи-

1 ти´´ль;´ ~ කද подсве´´чник´; ~ තඩ горе´´лк´а

1 (лампы, светильника); ~  ළ (ඵව)

пла´мя свети´´льник´а.

පාකාරයා пāнкарайā м. 1) пё´карь,

бу´лочник;´ 2) торго´вец хле´´бом.

1 පාකැවම пāнкäвума сдо´бная бу´лочк´а

с изю´ мом.

පා панни см. පා.

1 පාථයා пāнтхайā м. путеше´´ствен-

ник´, пу´тник´.

1 පාදර пāвдара заря´; рассве´´т.

1 පාද 1āндарин нареч. ра´но; на

заре´´; на рассве´´те.

පාජාව пāнпуджāва возжига´ние све-

ти´´льника (´в храм ).

පාමව пāнмаḋува наве´´с для све-

ти´´льник´а (в храме).

පා пāнси осн. от පාය; ~ ව

නවා облок´а´чиваться; разва´ливаться.

පාය´ пāнсийа нак´ло´н, ск´люн, скат.

පාප пāпа гре´´шный, грехо´вный; ~ කර

නවා греши´ть, соверша´ть грех;´ ~ කමය

грехо´вный посту´пок´; ~ ගය грехо´в-

ность; ~ වතය грехо´вное поведе´´ние; ~

තනාව грехо´внап мысль или цель; ~

නෘශක පජාව (ජ´ාව) искупле´´ние греха´;

~ මවනය (ශමනය´) искупле´´ние, про-

ще´´ние трехо´в.

පාපකය вāпакайа грех, вина´.

පාපකාරයා пāпакāрайā м. гре´´шник´.

පාපගත 1āпагата 1) грехо´вный;´ 2) раз

вращённый, испо´рченный.

-පාප пāпанду футбо´льный; ~ ඩාව

футбо´льный матч.

. පාපව пāпандува футбо´л.

පාපය пāпайа 1) трех;´ 2) дурно´й по-

сту´ пок´.

පාපයා пāпайā м. 1) тре´´шник;´ 2) пре

сту´пник´ ;´ 3) злоде´й.

පාපාශය пāпāнушайа дурна´я накло´н-

ность.

පා пāпинḋу рис, сва´ренный на

молю ке´´ .

පාය папииум лютосоно´гий.

පාඨ пāпиšṫха грехо´вный.