-
4
.
´
п
ā
п
и
š
х
а
к
а
м
а
г
р
е
х
о
в
н
о
с
т
ь
.
´
п
а
п
и
š
*
х
а
т
ā
в
а
г
р
е
х
о
в
н
о
с
т
ь
.
.
п
ā
п
и
с
н
а
с
м
.
´
п
ā
п
ī
й
а
г
р
е
х
о
в
н
ы
й
.
´
п
а
п
у
с
с
а
н
д
а
л
и
и
*
п
ā
п
п
л
п
н
а
г
а
л
а
р
о
в
,
.
´
т
р
а
н
ш
е´
я
-
´
-
п
а
п
ō
н
н
а
р
а
а
й
а
и´
с
п
о
.
´
;
в
е
д
ь
~
и
с
п
о
в
е´
д
о
в
а
т
ь
с
я
-
´
´
´
´
п
ā
п
р
и´
м
с
к
и
й
п
а
п
а
,
г
л
а
в
а
к
а
т
о
´
´
´
´
´
´
л
и´
ч
е
с
к
о
й
ц
е´
р
к
в
и
;
~
п
о
н
т
и
ф
и
к
а
т
;
.
´
´
´
~
к
а
ф
е
д
р
а
л
ь
н
ы
й
с
о
б
о
р
-
´
´
´
п
ā
п
п
а
1
)
п
о
л
у
ж
и´
д
к
а
я
м
а
с
с
а
;
п
а
´
´
´
;
с
т
а
э
м
у
л
ь
с
и
я
;
2
)
п
р
и
п
а
р
к
а
;
~
*
.
´
´
с
т
а
в
и
т
ь
п
р
и
п
а
р
к
у
~
´
п
ā
б
а
л
а
п
е
х
о
т
н
ы
й
;
-
´
´
о
т
р
я
д
п
е
х
о
т
ы
;
~
හ
(
)
п
е
´
´
´
х
о
т
а
;
~
*
*
к
а
з
а
р
м
ы
;
~
.
´
හ
п
е
х
о
т
и´
н
е
ц
´
п
а
б
и
с
с
а
п
а
б
и
с
с
а
(
ц
и
н
о
в
к
а
и
л
и
п
у
ч
о
к
о
о
л
о
м
ы
у
п
о
р
о
г
а
д
л
я
в
ы
т
и
р
а
н
и
я
.
н
о
г
)
.
´
´
´
п
ā
м
а
г
а
д
о
р
о
г
а
;
т
р
о
п
и´
н
к
а
.
´
п
ā
м
а
н
а
п
р
о
к
а
ж
ё
н
н
ы
й
.
´
.
п
а
м
а
й
а
м
е
д
п
р
о
к
а
з
а
.
´
´
п
а
м
а
р
а
1
)
з
л
о
й
;
2
)
г
л
у
п
ы
й
´
´
.
п
ā
м
а
р
а
й
ā
м
1
)
з
л
о
й
ч
е
л
о
в
е´
к
;
.
´
´
´
2
)
г
л
у
п
е´
ц
,
д
у
р
а
к
.
´
,
´
´
п
ā
м
п
к
г
л
а
в
н
ы
й
о
с
н
о
в
н
о
й
´
´
´
п
ā
й
а
1
)
н
а
п
и
т
о
к
,
п
и
т
ь
ё
;
2
)
в
о
д
а
;
´
´
´
3
)
м
о
л
о
к
о
;
4
)
д
в
о
р
е´
ц
,
у
с
а
д
ь
б
а
;
5
)
х
р
а
м
;
-
´
´
´
´
´
6
)
д
е´
р
е
в
о
;
7
)
п
о
д
н
о
ж
и
е
д
е´
р
е
в
а
;
8
)
п
а
л
.
´
´
´
к
а
;
ш
е
с
т
;
п
)
ч
а
ш
а
´
п
ā
и
а
н
а
в
ā
1
)
п
р
о
п
с
н
я
т
ь
с
я
.
´
´
(
о
п
о
г
о
д
е
)
;
2
)
в
с
х
о
д
и
т
ь
(
о
с
о
л
н
ц
е
)
.
´
´
п
а
й
а
с
а
1
)
м
о
л
о
ч
н
ы
й
;
2
)
в
о
д
н
ы
й
.
´
*
п
а
й
а
с
и
к
а
с
м
.
,
´
п
а
й
ā
с
а
п
а
я
с
а
(
р
и
с
с
в
а
р
е
н
н
ы
й
.
н
а
м
о
л
о
к
е
о
о
а
х
а
р
о
м
)
.
´
´
´
п
ā
й
у
г
а
к
а
л
,
э
к
с
к
р
е
м
е´
н
т
ы
.
´
´
.
п
ā
й
у
в
а
а
н
а
т
з
а
д
н
и
й
п
р
о
х
о
д
´
´
´
´
´
1
п
а
р
а
п
у
т
ь
;
д
о
р
о
г
а
;
т
р
о
п
и´
н
к
а
;
~
-
´
´
´
а
)
п
р
о
к
л
а
д
ы
в
а
т
ь
д
о
р
о
г
у
;
б
)
у
х
о
.
´
´
´
´
д
и´
т
ь
с
д
о
р
о
г
и
;
~
о
б
о
ч
и
н
а
д
о
р
о
г
и
;
´
´
´
´
´
1
1
п
ā
р
а
1
)
к
о
н
е´
ц
;
к
р
а
й
;
п
р
е
д
е´
л
*
.
´
´
2
)
п
р
о
т
и
в
о
п
о
л
ю
ж
н
ы
й
б
е´
р
е
г
පාඨ - 4


පාඨකම пāпиšṫхакама грехо´вность.

පාඨතාව папиšṫхатāва грехо´вность.

පාන пāписна см. පාස.

පාය пāпīйа грехо´вный.

පාප папус санда´лии.

පාපාලාඅග ළ пāпплпнагала ров,

транше´´я.

-පාපවාරණය папōннараṅайа и´´спо-

ведь; ~ කරනවා испове´´доваться.

පා пāп ри´´мский па´па, глава´ к´ато-

ли´´ческ´ой це´´ркви; ~ පදය понтифик´а´т;´

~ සභාව к´афедра´льный собо´р.

පාප пāппа 1) полужи´´дкая ма´сса; па´-

ста;´ эму´льсия; 2) припа´рка; ~ බ නවා

ста´вить припа´рку.

පාබල пāбала пехо´тный; ~ කඩායම

отря´д пехо´ты; ~ සනහ (නාව) пе-

хо´та; ~ නා බැ කය к´аза´рмы; ~

හවායා пехоти´´нец.

පාස пабисса па´бисса (циновка или

пучок ооломы у порога для вытирания

ног).

පාමග пāмага доро´га; тропи´´нк´а.

පාමන пāмана прок´ажённый.

පාමය памайа мед. прока´за.

පාමර памара 1) злой;´ 2) глу´пый.

පාමරයා пāмарайā м. 1) злой челове´´к´;

2) глупе´´ц, дура´к´.

´ පාමා пāмпк´ главный, основно´й.

පාය пāйа 1) напи´ток´, питьё; 2) вода´;

3) молоко´; 4) дворе´´ц, уса´дьба; 5) храм;

6)´ де´´рево; 7) подно´жие де´´рева; 8) па´л-

к´а; шест;´ п) ча´ша.

පායනවා пāиана вā 1) пропсня´ть ся

(о погоде) ;´ 2) всходи´ть (о солнце).

පායස пайаса 1) моло´чный; 2) во´дный.

පායක пайасик´а см. පායස.

පායාස пайāса пая´са (рис, сваренный

на молоке о оахаром).

පායග пāйуга к´ал, эк´скреме´´нты.

පායව пāйува анат. за´дний прохо´д.

පාර 1 пара путь; доро´га;´ тропи´´нк´а;´ ~

අනවා а) прокла´дывать доро´гу´; б) ухо-

ди´´ть с доро´ги; ~ පස обо´чина доро´ги.

පාර 11 пāра 1) к´оне´´ц;´ к´рай; преде´´л;

2) противополю´жный бе´´рег.