1
п
.
´
1
1
1
п
ā
р
а
у
д
а
р
.
´
´
,
´
.
п
а
р
а
к
н
а
р
е
ч
о
д
и´
н
р
а
з
о
д
н
а
ж
д
ь
-
´
п
ā
р
а
г
а
т
а
1
)
у
ш
е´
д
ш
и
й
;
п
е
р
е
.
´
´
´
ш
е´
д
ш
и
й
;
2
)
д
о
с
т
и´
г
ш
и
й
.
п
ā
р
а
у
о
с
н
о
т
;
~
-
´
,
´
х
в
а
с
т
а
т
ь
х
в
а
л
и´
т
ь
с
я
;
п
р
е
в
о
з
н
о
.
´
с
и´
т
ь
.
´
п
ā
р
а
у
к
ā
р
а
х
в
а
с
т
л
и´
в
ы
й
-
.
´
п
ā
р
а
у
к
ā
р
а
й
ā
м
х
в
а
с
.
´
т
у
н
´
п
а
р
а
у
в
а
х
в
а
с
т
л
и´
в
о
с
т
ь
;
.
´
х
в
а
с
т
о
в
с
т
в
о
.
п
ā
р
а
т
а
р
т
у
т
ь
.
.
.
п
ā
р
а
т
п
а
м
н
п
а
р
н
с
о
ч
е
т
-
´
´
´
´
1
)
д
о
р
о
г
и
и
п
е
р
е
п
р
а
в
ы
;
2
)
м
а
р
ш
р
у
т
п
у
.
´
т
е
ш
е´
с
т
в
и
я
.
п
ā
р
а
д
а
р
т
у
т
ь
-
´
´
п
ā
р
а
п
р
ā
п
т
а
д
о
с
т
и´
г
*
ц
и
й
;
з
а
-
´
´
,
в
е
р
ш
ё
н
н
ы
й
з
а
к
о
н
ч
е
н
н
ы
й
;
~
д
о
.
´
´
с
т
и
г
а
т
ь
в
е
р
ш
и´
н
ы
-
´
п
ā
р
а
п
р
а
п
т
и
й
а
1
)
д
о
с
т
и
ж
*
е´
.
´
´
,
´
´
н
и
е
;
2
)
к
о
н
е´
ц
з
а
в
е
р
ш
е´
н
и
е
;
3
)
в
е
р
ш
и´
н
а
п
ā
р
а
м
а
м
е
р
а
в
е
с
а
~=
о
2
*
*
-
о
6
п
.
ф
у
н
т
а
м
´
,
´
´
п
ā
р
а
м
и
к
а
л
у
ч
ш
и
й
о
т
л
и
ч
н
ы
й
;
´
´
´
´
´
в
ы
с
о
к
и
й
;
~
а
)
в
ы
с
о
к
о
е
м
н
е´
н
и
е
;
б
)
.
´
о
п
т
и
м
и
з
м
.
п
а
р
а
м
и
т
ā
о
с
н
о
т
-
-
´
´
´
´
~
в
ы
п
о
л
н
я
т
ь
б
у
д
д
и
й
с
к
и
е
о
б
р
я
.
д
ы
-
´
п
ā
р
а
м
и
т
ā
в
а
б
у
д
д
и
й
с
к
и
й
о
б
.
´
р
я
д
.
´
෋
п
ā
р
а
м
п
а
р
й
а
т
р
а
д
и
ц
и
о
н
н
ы
й
.
´
*
෋
п
ā
р
а
м
п
а
р
й
а
й
а
т
р
а
д
´
ц
и
п
.
´
п
ā
р
а
м
б
ā
н
а
в
ā
у
г
р
о
ж
а
т
ь
-
.
п
ā
р
а
л
ī
в
а
н
а
й
а
о
у
д
д
т
*
а
р
а
.
-
´
л
и´
в
а
н
а
я
(
л
е
о
,
в
к
р
ы
й
у
д
а
л
и
л
с
я
*
*
у
д
д
а
)
-
´
´
*
п
ā
р
а
л
а
у
к
и
к
а
п
о
т
у
с
т
о
р
о
н
.
н
и
й
(
м
и
р
)
.
´
.
п
ā
р
а
в
а
т
а
й
ā
м
г
о
л
у
б
ь
-
´
п
ā
р
а
в
а
н
а
в
ā
з
а
с
т
а
в
л
я
т
ь
в
о
л
.
´
´
н
о
в
а
т
ь
с
я
;
п
р
и
ч
и
н
я
т
ь
б
о
л
ь
´
.
´
*
п
ā
р
а
ш
а
в
а
й
ā
м
в
н
е
б
р
а
ч
-
.
´
´
н
ы
й
,
н
е
з
а
к
о
н
н
ы
й
.
´
´
´
п
а
р
а
ш
ī
к
а
п
е
р
с
и´
д
с
к
и
й
.
.
´
п
а
р
а
ш
ī
к
а
й
ā
м
п
е
р
с
1 п


පාර 111 пāра уда´р.

පාර парак нареч. оди´´н раз, одна´ж´дь .

පාරගත пāрагата 1) уше´´дший; пере-

ше´´дший;´ 2) дости´´гший.

පාර пāраṫṫу осн. от පාරව; ~

කරනවා хва´стать, хвали´´ться; превозно-

си´´ть .

පාරකාර пāраṫṫукāра хвастли´´вый.

පාරකාරයා пāраṫṫук´āрайā м. хвас-

ту´ н .

පාරව параṫṫу ва х ва стли´´вость ;

х вастовство´ .

පාරත пāрата ртуть.

පාරතාට пāратпṫа мн. парн. сочет.

1) доро´ги и перепра´вы; 2) маршру´т пу´-

теше´´ ствия.

පාරද пāрада ртуть.

පාරාත пāрапрāпта дости´´г ций;´ за-

вершённый, зак´о´нченный; ~ වනවා до-

стига´ть верши´´ны.

පාරාය пāрапраптийа 1) достиже´´-

ние; 2) к´оне´´ц, заверше´´ние; 3) верши´´на.

පාරම пāрама мера веса~= о2 - о6п

фунтам.

පාරක пāрамик´а лу´чший, отли´чный;

высо´к´ий; ~ මතය а) высо´к´ое мне´´ние; б)

оптими´зм .

පාරතා парамитā осн. от පාරතාව-

~ රනවා выполня´ть будди´йск´ие обря´-

ды .

පාරතාව пāрамитāва будди´йский об-

ря´д.

පාරපය෋ пāрампарйа традицио´нный.

පාරපය´ ෋ය пāрампарйайа трад ´цип.

පාරබානවා пāрамбāна вā угрожа´ть.

පාරවනය пāралīванайа оудд. т ара-

ли´´ваная (лео, в к-рый удалился удда).

පාරල  ක пāралаукик´а потусторо´н-

ний (мир) .

පාරවතයා пāраватайā м. го´лубь.

පාරවනවා пāраванавā заставля´ть вол-

нова´ться; причиня´ть боль.

පාරශවය´ ා пāрашавайā м. внебра´ч-

ный, незак´о´нный.

පාරක парашīк´а перси´´дск´ий.

පාරකයා парашīк´айā м. перс.