-
1
-
,
´
п
ā
р
и
п
л
а
в
а
д
р
о
ж
а
щ
и
й
т
р
е
´
,
´
´
п
е´
щ
у
щ
и
й
;
в
о
л
н
у
ю
щ
и
й
с
я
б
е
с
п
о
к
о
й
н
ы
й
;
~
,
´
´
´
з
а
с
т
а
в
л
я
т
ь
д
р
о
ж
а
т
ь
;
в
о
л
н
о
в
а
т
ь
.
´
´
б
е
с
п
о
к
о
и
т
ь
,
´
п
а
р
и
п
л
а
в
а
й
а
д
р
о
ж
н
и
е
.
´
´
,
´
´
т
р
е
п
е
т
а
н
и
е
;
в
о
л
н
е´
н
и
е
б
е
с
п
о
к
о
й
с
т
в
о
.
.
п
ā
р
и
п
л
а
в
й
а
с
м
-
,
п
ā
р
и
п
х
у
л
л
а
р
а
с
ц
в
´
т
ш
и
й
р
а
с
.
´
п
у
с
т
и´
в
*
ц
и
й
с
я
-
´
п
ā
р
и
б
х
ō
г
и
к
а
1
)
и
с
п
о
л
ь
з
у
е
~
´
м
ы
й
;
2
)
п
о
т
р
е
б
и´
т
е
л
ь
с
к
и
й
;
(
ඩ
)
.
´
´
´
п
о
т
р
е
б
и´
т
е
л
ь
с
к
и
е
т
о
в
а
р
ы
-
.
´
п
ā
р
и
б
х
ō
г
и
к
а
й
ā
м
п
о
т
.
´
р
е
б
и´
т
е
л
ь
,
´
п
а
р
и
м
ā
а
л
й
а
й
а
а
т
о
м
.
´
ч
а
с
т
и´
ц
а
,
´
п
ā
р
и
м
у
к
х
й
а
й
а
п
р
и
с
у
т
с
т
в
и
е
.
´
н
а
л
и´
ч
и
е
´
,
´
п
ā
р
и
й
а
1
)
ч
а
ш
к
а
с
о
с
у
д
д
л
я
´
´
´
п
и
т
ь
я
;
2
)
в
е
р
ё
в
к
а
д
л
я
п
р
и
в
я
з
ы
в
а
н
и
я
.
´
с
л
о
н
а
,
´
´
*
п
ā
р
и
й
ā
н
и
к
а
й
а
п
о
в
о
з
к
а
.
´
´
´
э
к
и
п
а
ж
.
´
.
п
ā
р
и
š
*
а
д
а
й
ā
м
ч
л
е
н
с
в
и´
т
ы
´
෋
п
ā
р
и
х
ā
р
й
а
й
а
1
)
з
а
х
в
а
т
,
.
´
´
´
о
к
к
у
п
а
ц
и
я
;
2
)
б
р
а
с
л
е´
т
.
п
ā
р
у
о
с
н
о
т
;
~
´
´
´
л
о
д
о
ч
н
ы
й
б
а
г
о
р
;
~
б
о
р
т
л
о
д
к
и
;
~
.
´
,
´
п
л
а
в
у
ч
и
й
м
о
с
т
п
о
н
т
о
н
.
´
´
.
п
ā
р
у
к
ā
р
а
й
ā
м
л
о
д
о
ч
н
и
к
.
´
,
´
´
п
ā
р
у
т
а
п
о
к
р
ы
т
ы
й
о
д
е´
т
ы
й
´
´
п
ā
р
у
п
а
а
й
а
в
е´
р
х
н
я
я
р
я
с
а
-
´
´
´
б
у
д
д
и´
й
с
к
о
г
о
м
о
н
а
х
а
;
~
о
б
л
а
.
´
´
´
ч
а
т
ь
с
я
,
з
а
в
о
р
а
ч
и
в
а
т
ь
с
я
в
р
я
с
у
.
´
´
´
´
п
ā
р
у
в
а
л
о
д
к
а
,
ш
л
ю
п
к
а
´
´
*
п
ā
р
у
š
й
а
й
а
1
)
ж
ё
с
т
к
о
с
т
ь
;
.
´
´
г
р
у
б
о
с
т
ь
;
2
)
а
л
о
э
.
´
´
п
ā
р
т
т
х
и
в
а
к
о
р
о
л
ь
.
´
´
п
ā
р
т
х
а
к
о
р
о
л
ь
.
´
п
ā
р
т
х
а
в
а
й
а
в
е
л
и´
ч
и
е
-
´
п
ā
р
л
и
м
Ə
н
т
у
п
а
р
л
а
м
е
н
т
´
´
´
´
с
к
и
й
;
~
п
а
р
л
а
м
е
н
т
с
к
о
е
м
е´
с
т
о
;
~
-
´
´
´
п
а
р
л
а
м
е
н
т
с
к
а
я
д
е
л
е
г
а
.
´
´
ц
и
я
;
~

д
е
п
у
т
а
т
п
а
р
л
а
м
е
н
т
а
-
´
п
ā
р
л
и
м
Ə
н
т
у
в
а
п
а
р
л
а
.
м
е
н
т
1 - පා


පාලව пāриплава дрожа´щий, тре-

пе´´щущий; волну´ющийся, беспоко´йный; ~

කරනවා заставля´ть дрожа´ть; волнова´ть,

беспок´о´ить.

පාලවය парипла вайа дрожෘ´н ие,

трепета´ние; волне´´ние, беспок´о´йство.

පාලව пāриплавйа см. පාලව.

පාල пāрипхулла расцв´тший, рас-

пусти´´в цийся.

පාභක пāрибхōгика 1) испо´льзуе-

мый; 2) потреби´´тельский ; ~ ව (භාඩ)

потреби´´тельск´ие това´ры.

පාභකයා пāрибхōгик´айā м. пот-

реби´´ тель.

පාමාණඩලය паримāṅḋалйайа а´том,

части´´ца.

පාඛය пāримукхйайа прису´тствие,

нали´´чие.

පාය пāрийа 1) ча´шка, сосу´д для

питья´; 2) верёвк´а для привя´зывания

слона´ .

පායාකය пāрийāникайа пово´зк´а,

эк´ипа´ ж´.

පාෂදයා пāриšадайā м. член сви´´ты.

පාහාය෋ය пāри хāрйайа 1 ) зах ва´т,

ок´купа´ция; 2) брасле´´т.

පාරැ пāру осн. от පාරැව; ~ කාක

ло´дочный баго´р; ~ පත борт ло´дки; ~

පාලම плаву´чий мост, понто´н.

පාරැකාරයා пāрукāрайā м. ло´дочник´.

පාරැත пāрута пок´ры´тый, оде´´тый.

පාරැපණය пāрупаṅайа ве´´рхняя ря´са

будди´´йск´ого мона´ха; ~ කරනවා обла-

ча´ться, завора´чиваться в ря´су.

පාරැව пāрува ло´дк´а, шлю´ пк´а.

පාරැෂය´ пāруšйайа 1) жёстк´ость;

гру´бость; 2) ало´э.

පාව пāрттхива к´оро´ль.

පාථ пāртха к´оро´ль.

පාථවය пāртхавайа вели´´чие.

පා пāрлимƏнту парла´мент-

ск´ий; ~ අාසනය парла´ментск´ое ме´´сто; ~

යත ස парла´ментск´ая делега´-

ция; ~ මයා депута´т парла´мента.

පානව пāрлимƏнтува парла´-

м ен т.