-
1
3
.
.
п
а
х
а
н
а
в
ā
с
м
-
´
,
´
´
п
ā
х
ä
к
и
л
л
а
о
к
о
в
ы
к
а
н
д
а
.
´
л
ы
.
.
п
ā
х
и
н
а
в
ā
с
м
´
´
´
.
හ
п
а
х
у
а
й
ā
м
1
)
н
е
з
н
а
к
о
м
е
ц
;
.
2
)
г
о
с
т
ь
´
,
´
´
.
හ
п
ā
х
э
н
а
р
е
ч
1
)
о
к
о
л
о
п
о
ч
т
и´
;
.
´
,
´
´
2
)
к
а
к
с
л
о
в
н
о
-
´
´
,
´
´
*
п
ā
л
а
1
)
н
и´
ж
н
и
й
н
и´
з
к
и
й
;
2
)
и
з
.
´
в
е´
с
т
н
ь
*
й
-
´
,
´
ඵ
п
ā
л
у
п
у
с
т
ы
н
н
ы
й
б
е
з
л
ю
д
н
ы
й
-
н
е
о
-
,
´
´
б
и
т
а
е
м
ы
й
;
~
а
)
о
п
у
с
т
о
ш
а
т
ь
р
а
.
´
´
´
з
о
р
я
т
ь
;
б
)
о
с
т
а
в
л
я
т
ь
н
е
и
с
п
о
л
ь
з
о
в
а
н
н
ы
м
-
´
,
´
ඵ
п
ā
л
у
к
а
м
а
п
у
с
т
о
т
а
п
у
с
т
ы
н
.
´
,
н
о
с
т
ь
б
е
з
л
ю
д
ь
е
-
´
ඵ
п
ā
л
у
в
а
п
у
с
т
ь
н
н
о
е
и
л
и
р
а
з
о
р
ё
н
.
´
н
о
е
м
е´
с
т
о
.
´
´
.
п
ä
ñ
н
ā
м
м
а
л
ь
ч
и
к
.
´
´
.
п
ä
ñ
н
ī
ж
*
д
е´
в
о
ч
к
а
.
п
ä
к
а
м
а
т
р
п
з
ь
.
,
´
п
ä
к
и
й
а
п
л
о
д
ф
р
у
к
т
-
´
п
ä
к
и
р
э
н
а
в
ā
1
)
р
а
с
т
я
г
и
в
а
т
ь
.
´
´
´
,
с
я
т
я
н
у
т
ь
с
я
;
2
)
р
а
с
п
р
о
с
т
р
а
н
я
т
ь
с
я
.
п
ä
к
и
л
а
в
а
н
а
в
ā
п
о
н
у
д
о
т
.
,
´
´
ч
п
ä
к
и
л
э
н
а
в
ā
с
*
о
т
ы
к
а
т
ь
с
я
.
´
,
´
з
а
п
и
н
а
т
ь
с
я
о
д
*
и
б
а
т
ь
с
я
.
п
ä
к
у
м
а
г
р
я
з
ь
.
´
´
п
ä
к
а
р
и
й
а
ф
а
б
р
и
к
а
.
´
´
.
හ
п
ä
н
г
и
р
ā
м
м
о
л
о
д
о
е
ж
и
в
о
т
н
о
е
´
´
.
*
හ
п
ä
н
г
и
р
и
1
1
)
к
и´
с
л
ы
й
;
~
´
´
´
´
*
к
и
с
л
ы
й
в
к
у
с
;
2
)
п
е
р
е
к
о
ш
е
н
н
ы
й
(
о
л
и
ц
е
)
;
.
´
´
.
*
2
л
и
м
о
н
н
а
я
ц
е´
д
р
а
.
´
1
п
ä
а
ñ
г
ā
с
м
*
*
-
´
,
´
´
1
п
ä
а
л
и
л
и
с
л
о
ж
н
ы
й
з
а
п
у
т
а
н
.
´
,
´
´
1
н
ы
й
;
~
у
с
л
ю
ж
н
я
т
ь
з
а
п
у
т
ы
в
а
т
ь
-
´
,
´
´
1
п
ä
а
*
и
л
л
а
с
л
о
ж
н
о
с
т
ь
з
а
п
у
.
1
т
а
н
н
о
с
т
ь
,
´
´
1
п
ä
а
л
э
н
а
в
ā
у
с
л
ю
ж
н
я
т
ь
с
я
.
´
1
з
а
п
у
т
ь
*
в
а
т
ь
с
я
.
.
1
п
а
а
в
ā
м
д
е
т
ё
н
ы
ш
.
1
п
ä
а
в
и
л
и
о
с
н
о
т
;
~
´
,
´
1
г
р
у
з
и´
т
ь
н
а
г
р
у
ж
а
т
ь
;
~
.
´
´
´
1
с
т
о
и
м
о
с
т
ь
п
о
г
р
у
з
к
и
-
´
.
1
п
ä
а
в
и
л
и
к
а
р
а
й
ā
м
г
р
у
з
.
´
1
ч
и
к
13 - පැථ


පාහනවා паханавā см. පාසනවා.

පාහැල пāхäкилла ок´о´вы, к´анда-

лы´ .

පානවා пāхинавā см. පානවා.

පාහණයා пахуṅайā м. 1) незнак´о´мец;´

2) гость.

පාහ пāхэ нареч. 1) о´к´оло, почти´´;

2) к´ак´, сло´вно.

පා ළ пāла 1) ни´´ж´ний, ни´´зк´ий; 2) из-

ве´´ стнь й.

පාඵ пāлу пусты´нный, безлю´дный- нео-

бита´емый; ~ කරනවා а) опустоша´ть, ра-

зоря´ть; б) оставля´ть неиспо´льзованным.

පාඵකම пāлукама пустота´, пусты´н-

но сть, безлю´ дье.

පාඵව пāлува пусть´нное или разорён-

ное ме´´сто.

පැංවා пäñнā м. ма´льчик´.

පැං пäñнī ж. де´´вочк´а.

පැකම пäкама трпзь.

පැ ය пäк´ийа плод, фрукт.

පැ රනවා пäкирэнавā 1) растя´гивать-

ся, тяну´ться;´ 2) распространя´ться.

පැ ලවනවා пäкилаванавā понуд. от

පැ ලනවා.

පැ ලනවා пäкилэнавā с отычк´а´ться,

запина´ться, од иба´ться.

පැම пäкума грязь.

පැටය пäкṫарийа фа´брик´а.

පැහරා пäнгирā м. молодо´е живо´тное.

පැහ пäнгири 1. 1) к´и´´слый; ~ රස

ки´слый вк´ус; 2) перек´о´шенный (о лице) ;

2. лимо´нная це´´дра.

1 පැටංගා пäṫ´аñгā см. පැට 

1 පැට пäṫалили сло´ж´ный, запу´тан-

1 ный; ~ කරනවා услюж´ня´ть, запу´тывать.

1 පැටල пäṫа илла сло´ж´ность, запу´-

1 танность.

1 පැටලනවා пäṫалэнавā услюж´ня´ться,

1 запу´ ть ваться.

1 පැටවා паṫавā м. детёныш.

1 පැට пäṫавили осн. от පැටල; ~

1කරනවා грузи´´ть, нагружа´ть; ~ ලය

1 сто´имость погру´зк´и.

1 පැටකාරයා пäṫавиликарайā м. гру´з-

1 чик´.