-
*
.
´
п
а
в
а
р
у
м
а
п
о
р
у
ч
е´
н
и
е
-
´
п
ä
в
а
р
э
н
а
в
ā
1
)
б
ь
т
ь
п
о
р
у
-
´
ч
е
н
н
ы
м
;
2
)
б
ь
т
ь
с
в
я
з
а
н
н
ы
м
(
о
б
я
з
а
т
е
л
ь
.
´
´
,
с
т
в
о
м
д
о
л
г
о
м
)
;
3
)
б
ы
т
ь
о
б
я
з
а
н
н
ы
м
.
´
,
´
п
ä
в
а
с
и
м
а
и
з
р
е
ч
е´
н
и
е
ц
и
т
а
т
а
-
,
´
п
ä
в
ä
т
м
а
1
)
ж
и
з
н
ь
с
у
щ
е
с
т
в
о
-
´
)
´
´
,
´
´
в
а
н
и
е
;
2
)
с
у
щ
н
о
с
т
ь
с
о
д
е
р
ж
а
н
и
е
;
3
*
о
б
ы
.
´
´
,
ч
а
й
п
р
и
в
ы
ч
к
а
´
п
ä
в
ä
т
в
ī
м
а
1
)
в
ы
п
о
л
н
е´
н
и
е
;
-
´
´
,
´
и
с
п
ю
л
н
е´
н
и
е
о
с
у
щ
е
с
т
в
л
е´
н
и
е
;
2
)
с
о
б
л
ю
д
е´
.
н
и
е
.
.
п
ä
в
и
д
ж
и
с
м
-
´
´
´
´
п
ä
в
и
д
и
м
о
н
а
щ
е
с
к
и
й
,
а
с
к
е
т
и
ч
е
с
,
´
´
´
к
и
й
;
~
с
т
н
о
в
и
т
ь
с
я
м
о
н
а
х
о
м
.
´
а
с
к
е´
т
о
м
-
,
´
п
ä
в
и
д
и
к
а
м
а
м
о
н
а
ш
е
с
т
в
о
а
с
.
´
´
к
е
т
и´
з
м
.
´
´
,
´
.
п
ä
в
и
д
д
ā
м
м
о
н
а
х
а
с
к
е´
т
.
´
п
ä
š
*
а
н
а
й
а
м
о
д
а
.
´
п
ä
с
а
к
о
р
з
и´
н
а
,
´
п
ä
с
а
в
а
н
а
в
ā
в
ы
р
а
ш
*
и
в
а
т
ь
.
´
р
а
з
в
о
д
и´
т
ь
´
п
ä
с
а
в
э
н
а
в
ā
1
)
р
а
с
т
и
;
2
)
.
´
с
о
з
р
е
в
а
т
ь
.
´
п
ä
с
а
с
ī
м
а
х
в
а
л
а
.
.
п
ä
с
а
с
у
м
а
с
м
´
.
п
ä
с
а
с
у
м
о
с
н
о
т
-
~
.
´
,
´
х
в
а
л
и´
т
ь
в
о
с
х
в
а
л
я
т
ь
.
´
,
´
п
ä
с
и
с
в
а
р
е
н
н
ы
й
п
р
и
г
о
т
о
в
л
е
н
н
ы
й
´
´
.
п
ä
с
и
г
и
н
и
й
ā
м
1
)
о
б
ж
о
р
а
;
.
´
´
´
´
´
2
)
ж
а
д
н
ы
й
ч
е
л
о
в
е´
к
;
3
)
с
к
у
п
е
ц
.
´
п
ä
с
и
с
в
ā
д
а
й
а
ф
а
ш
и
з
м
.
´
.
п
ä
с
и
с
в
ā
д
и
й
ā
м
ф
а
ш
и
с
т
´
´
п
ä
с
у
а
1
)
с
п
е´
л
ы
й
,
с
о
з
р
е´
в
п
*
и
й
;
.
´
2
)
с
е
д
о
й
.
´
,
´
п
ä
с
у
м
з
р
е´
ю
щ
и
й
п
о
с
п
е
в
а
о
щ
и
й
-
´
´
п
ä
с
у
л
у
1
)
з
а
д
н
и
й
;
2
)
п
о
с
л
´
д
у
ю
.
щ
и
й
-
´
п
ä
с
э
н
а
в
ā
1
)
с
о
з
р
е
в
а
т
ь
,
п
о
-
´
´
´
´
с
п
е
в
а
т
ь
;
2
)
г
н
о
и´
т
ь
с
я
;
н
а
р
ы
в
а
т
ь
;
3
)
б
р
о
,
´
´
д
и
т
ь
(
о
д
р
о
ж
*
ж
*
а
х
)
;
4
)
п
е
р
е
в
а
р
и
в
а
т
ь
с
я
.
´
у
с
в
а
и
в
а
т
ь
с
я
.
´
.
п
ä
с
б
а
р
ā
м
с
т
р
а
у
с
´
´
´
1
п
ä
х
ä
к
р
а
с
к
а
-
~
к
р
а
-
.
´
,
с
и
т
ь
о
к
р
а
ш
и
в
а
т
ь
.
´
1
1
п
ä
х
ä
к
о
р
з
и´
н
а
පැවරැ -


පැවරැම паварума поруче´´ние.

පැවරනවා пäварэнавā 1) бь ть пору´-

ченным; 2) бь ть свя´занным (обязатель-

ством, долгом) ;´ 3) быть обя´занным.

පැවම пäвасима изрече´´ние, цита´та.

පැවැම пäвäтма 1) ж´изнь, существо-

ва´ние; 2) су´щность, содержа´ние;´ 3) обы´-

чай, привы´ чк´а.

පැවැම пäвäтвīма 1) выполне´´ние;

испюлне´´ние, осуществле´´ние; 2) соблюде´´-

н ие.

පැ пäвиджи см. පැ.

පැ пäвиди мона´щеск´ий, аск´ети´чес-

к´ий; ~ වනවා стෘнови´ться мона´хом,

аске´´том.

පැකම пäвидикама мона´шество, ас-

к´ети´´з м.

පැදා пäвиддā м. мона´х, аск´е´´т.

පැෂනය пäšанайа мо´да.

පැස пäса корзи´´на.

පැසවනවා пäса вана вā выра´шивать,

раз води´´ ть.

පැසවනවා пäсавэнавā 1) расти´; 2)

созрева´ть.

පැසම пäсасīма хвала´.

පැසම пäсасума см. පැසම.

පැස пäсасум осн. от පැසම-´ ~

කරනවා хвали´´ть, восхваля´ть.

පැ пäси сва´ренный, пригото´вленный.

පැයා пäсигинийā м. 1) обжо´ра;´

2) жа´дный челове´´к´; 3) ск´упе´ц.

පැවාදය пäсисṫвāдайа фаши´зм.

පැවායා пäсисṫвāдийā м. фаши´ст.

පැණ пäсуṅа 1) спе´´лый, созре´´вп ий;

2) седо´й.

පැ пäсум зре´´ющий, поспева´ ощий.

පැ пäсулу 1) за´дний;´ 2) посл´дую-

щий.

පැසනවා пäсэнавā 1) созрева´ть, по-

спева´ть; 2) гнои´´ться; нарыва´ть;´ 3) бро-

ди´ть (о дрожжах) ; 4) перева´риваться,

у сва´ивать ся.

පැබරා пäсбарā м. стра´ус.

පැහැ 1 пäхä кра´ска- ~ කරනවා к´ра´-

сить, окра´шивать.

පැහැ 11 пäхä корзи´´на.