1
6
*
*
.
´
*
п
ä
х
ä
т
с
о
л
н
е
ч
н
ы
й
л
у
ч
´
,
´
*
п
а
х
ä
д
и
л
и
я
с
н
ы
й
п
о
н
я
т
н
ы
й
;
~
.
´
*
о
б
ь
я
с
н
я
т
ь
´
п
ä
х
ä
д
э
н
а
в
ā
1
)
о
ч
и
щ
а
т
ь
с
я
;
.
´
´
´
´
´
2
)
п
р
о
с
в
е
щ
а
т
ь
с
я
;
3
)
у
б
е
ж
д
а
т
ь
с
я
;
4
)
с
д
а
т
.
´
и
л
и
с
у
в
а
ж
а
т
ь
´
´
п
ä
х
ä
п
а
т
1
)
о
к
р
а
ш
е
н
н
ы
й
;
2
)
.
´
,
´
´
,
´
´
я
р
к
и
й
с
и
я
ю
щ
и
й
;
3
)
я
с
н
ы
й
о
ч
е
в
и´
д
н
ы
й
.
´
´
п
ä
х
ä
й
а
ц
в
е
т
,
р
а
с
ц
в
е´
т
к
а
,
,
´
.
п
ä
х
ä
р
а
н
а
р
е
ч
в
с
т
о
р
о
н
у
п
р
о
ч
ь
-
´
´
´
´
д
о
л
о
й
;
~
а
)
о
т
п
у
с
к
а
т
ь
;
р
а
с
п
у
с
´
´
´
´
´
´
к
а
т
ь
;
б
)
п
р
о
п
у
с
к
а
т
ь
;
в
)
о
т
к
л
о
н
я
т
ь
;
~
-
´
,
´
а
)
с
н
и
м
а
т
ь
с
д
и
р
а
т
ь
;
б
)
о
б
н
а
-
´
´
´
ж
а
т
ь
;
в
)
у
д
а
л
я
т
ь
;
~
а
)
о
т
б
и
´
´
´
´
р
а
т
ь
;
б
)
в
ы
в
о
д
и´
т
ь
;
~
о
т
ч
и
*
ц
а
т
ь
;
.
´
,
´
~
у
х
о
д
и´
т
ь
у
д
а
л
я
т
ь
с
я
.
´
´
п
ä
х
ä
р
ī
м
а
и
с
п
р
а
ж
н
ё
н
и
е
.
.
п
ä
х
ä
л
а
о
м
.
´
,
´
п
ä
х
ä
с
и
м
а
о
б
л
а
ч
е´
н
и
е
о
д
е
в
а
н
и
е
.
´
п
ä
х
и
п
э
х
и
(
в
и
д
о
в
о
щ
н
о
г
о
к
а
р
и
)
´
,
´
п
ä
х
и
н
н
а
1
)
з
р
ё
л
ы
й
с
п
е´
л
ы
й
;
.
´
´
´
2
)
с
е
д
о
й
;
~
*
*
с
е
д
а
я
т
о
л
о
в
а
,
´
п
ä
х
и
в
н
а
к
а
м
а
1
)
з
р
ё
л
о
с
т
ь
.
´
´
с
п
е´
л
о
с
т
ь
;
2
)
с
е
д
и
н
а
.
.
п
ä
х
э
н
а
в
ā
с
м
.
´
*
1
п
ä
л
а
з
а
п
а
д
н
ь
й
.
*
1
1
п
ä
л
а
о
с
н
о
т
*
;
~
-
´
´
´
´
´
в
ы
р
а
щ
и
в
а
т
ь
;
~
м
о
л
о
д
а
я
к
о
к
о
.
´
´
с
о
в
а
я
п
а
л
ь
м
а
;
~
п
р
о
р
а
с
т
а
т
ь
.
*
*
п
ä
л
а
и
н
и
о
с
н
о
т
*
*
;
~
.
´
´
´
ж
и
в
а
я
и´
з
г
о
р
п
д
ь
.
´
´
*
*
*
п
ä
*
*
а
и
н
н
а
ж
и
в
а
я
и´
з
г
о
р
о
д
ь
.
.
හ
1
ä
л
а
н
г
ä
и
й
ā
с
м
හ
.
´
*
п
ä
л
а
д
и
г
у
з
а
п
а
д
н
ы
й
´
*
ද
п
ä
*
*
а
н
д
а
*
~
о
д
е
в
а
т
ь
с
я
,
.
´
о
б
л
а
ч
а
т
ь
с
я
.
´
*
*
п
ä
л
а
н
д
и
о
д
е´
т
ы
й
-
´
*
*
п
ä
*
а
н
д
ī
м
а
1
)
о
д
е
в
а
н
и
е
,
о
б
л
а
.
´
´
´
´
´
´
ч
е´
н
и
е
;
2
)
о
д
е´
ж
д
а
;
3
)
у
к
р
а
ш
е´
н
и
е
-
´
´
´
*
п
ä
*
а
н
д
у
м
а
1
)
о
д
е´
ж
д
а
;
2
)
у
к
р
а
.
´
ш
е´
н
и
е
.
´
*
ද
п
ä
*
а
н
д
э
н
а
в
ā
о
д
е
в
а
т
ь
с
я
´
´
*
п
ä
*
а
1
а
т
а
м
о
л
о
д
о
е
р
а
с
т
е´
н
и
е
,
.
´
´
р
о
с
т
о
к
´
´
´
´
´
*
п
ä
л
а
м
а
д
а
й
а
п
ю
ч
к
а
к
о
к
о
с
о
в
о
г
о
.
о
р
´
х
а
(
д
а
ю
щ
п
я
о
т
р
о
с
т
к
и
)
1 6


පැහැ пäхäт со´лнечный луч.

පැහැ пахäдили я´сный, поня´тный ; ~

කරනවා обьясня´ть.

පැහැදනවා пäхäдэнавā 1) очища´ться;

2) просвеща´ться;´ 3) убеж´да´ться;´ 4) с дат.

или с කර уважа´ть.

පැහැප пäхäпат 1) ок´ра´шенный; 2)

я´рк´ий, сия´ющий; 3) я´сный, очеви´´дный.

පැහැය пäхäйа цвет, расцве´´тк´а.

පැහැර пäхäра нареч. в сто´рону, прочь,

доло´й; ~ අනවා а) отпуск´а´ть;´ распус-

к´а´ть;´ б) пропуска´ть ; в) отк´лоня´ть; ~

කරනවා а) снима´ть, сдира´ть; б) обна-

жа´ть;´ в) удаля´ть; ~ ගනවා а) отби-

ра´ть; б) выводи´´ть; ~ යනවා отчи ца´ть;´

~ යනවා уходи´´ть, удаля´ться.

පැහැම пäхäрīма испраж´нё´ние.

පැහැ ළ пäхäла ом. පහ ළ .

පැහැම пäхäсима облаче´´ние, одева´ние.

පැ пäхи пэхи´ (вид овощного кари).

පැව пäхинна 1) зрё´лый, спе´´лый;

2) седо´й; ~ ස седа´я толова´.

පැවකම пäхивнакама 1) зрё´лость,

спе´´лость; 2) седина´.

පැහනවා пäхэнавā см. පැසනවා.

පැ ළ 1 пäла за´паднь й.

පැ ළ 11 пäла осн. от පැ ළ ය; ~ කරනවා

выра´щивать; ~ පාගහ молода´я к´ок´о´-

совая па´льма; ~ වනවා прораста´ть.

පැ ළ  пäлаини осн. от පැ ළ න; ~

වැට ж´ива´я и´´згорпдь.

පැ ළ න пä аинна жива´я и´´згородь.

පැ ළ හැයා 1äлангäṫийā см. ප ළ හැයා.

පැ ළ  пäладигу за´падный.

පැ ළද пä анда ~ ගනවා одева´ться,

облача´ться.

පැ ළ пäланди оде´´тый.

පැ ළ ම пä андīма 1) одева´ние, обла-

че´´ние;´ 2) оде´´ж´да; 3) ук´раше´´ние.

පැ ළම пä андума 1) оде´´ж´да; 2) ук´ра-

ше´´ние.

පැ ළ දනවා пä андэнавā одева´ться.

පැ ළ පත пä а1ата молодо´е расте´´ние,

ро сто´к´.

පැ ළ මදය пäламадайа пю´чк´а к´ок´о´сового

ор´ха (дающпя отростки).