*
.
.
*
п
ä
л
а
й
а
с
м
.
´
*
п
ä
л
а
и
г
э
й
а
о
р
а
н
ж
е
р
е´
я
´
´
*
п
ä
л
а
и
й
а
р
а
с
т
е´
н
и
е
;
м
о
л
о
д
о
е
.
´
д
е´
р
е
в
о
-
´
´
´
´
*
п
ä
л
и
р
а
с
к
о
л
о
т
ы
й
,
р
а
з
б
и´
т
ы
й
;
т
р
е´
с
.
н
у
т
ы
й
-
´
,
´
*
п
ä
л
и
в
а
л
а
1
)
т
р
е´
щ
и
н
а
р
а
с
с
е´
л
и
.
´
,
´
;
н
а
2
)
к
о
л
е
я
б
о
р
о
з
д
а
.
´
,
´
*
п
ä
*
ī
м
а
п
е
р
е
л
о
м
р
а
з
р
ы
в
.
´
,
´
ඵ
п
ä
л
у
м
а
т
р
е´
щ
и
н
а
р
а
с
с
е´
л
и
н
а
´
-
´
´
´
´
*
п
ä
л
э
н
а
в
а
т
р
е´
с
к
а
т
ь
с
я
,
р
а
с
к
а
.
л
ы
в
а
т
ь
с
я
.
´
´
´
п
а
ч
а
с
о
в
о
й
;
~
ч
а
с
о
в
а
я
с
т
р
е´
л
к
а
-
´
п
а
г
э
н
а
в
ā
б
ы
т
ь
р
а
з
д
а
в
л
е
н
.
н
ы
м
.
.
п
ä
д
э
н
а
в
ā
с
м
.
´
,
´
´
п
а
н
а
р
у
ч
к
а
п
е
р
о
.
´
´
п
а
н
а
п
и
х
и
й
а
п
е
р
о
ч
и
н
н
ы
й
н
о
ж
.
´
´
п
а
н
а
м
и
а
р
у
ч
к
а
(
д
л
я
п
е
р
а
)
.
´
´
,
´
п
а
м
а
д
е
м
о
н
с
т
р
и´
р
о
в
а
н
и
е
п
о
к
а
з
-
´
´
п
а
м
ä
и
ц
в
е
т
н
а
я
г
л
и´
н
а
(
и
с
п
о
л
ь
.
з
у
е
т
с
я
д
л
я
п
о
к
р
ы
т
и
я
с
т
е
н
)
.
´
´
,
-
п
а
й
а
ц
в
е
т
р
а
с
ц
в
е´
т
к
а
-
´
´
,
´
п
а
р
э
н
а
в
ā
б
о
л
е´
т
ь
п
ю
к
а
л
ы
.
в
а
т
ь
-
´
´
п
а
с
с
ī
м
а
1
)
с
в
а
р
и
в
а
н
и
е
-
с
п
а
и
´
в
а
н
и
е
;
2
)
с
о
е
д
и
н
е´
н
и
е
´
п
а
с
с
э
н
а
в
ā
1
)
с
в
а
р
и
в
а
т
ь
с
я
;
.
´
´
с
п
а
и
в
а
т
ь
с
я
;
2
)
с
о
е
д
и
н
я
т
ь
с
я
.
´
´
*
п
а
л
а
1
)
з
а
д
н
и
й
;
2
)
з
а
п
а
д
н
ы
й
.
´
*
п
а
л
а
д
и
з
а
п
а
д
.
.
*
*
п
а
л
а
й
а
с
м
*
´
´
*
п
а
л
а
в
и
й
а
д
е
н
ь
п
о
с
л
е
н
о
в
о
л
у
-
.
´
н
и
я
и
л
и
п
о
л
н
о
л
у
н
и
я
.
´
п
и
ñ
г
а
б
у
р
ы
й
.
´
п
и
ñ
г
а
л
а
б
у
р
ы
й
´
´
´
п
и
ñ
г
а
л
а
к
а
1
)
л
е
к
а
р
с
т
в
о
;
2
)
.
´
´
а
р
о
м
а
т
н
о
е
в
е
щ
е
с
т
в
о
´
.
*
п
и
ñ
г
а
л
а
к
а
й
а
м
1
)
ф
*
и´
л
и
н
;
.
)
2
*
в
и
д
ж
у
р
а
в
л
я
´
-
´
.
п
и
ñ
г
а
л
а
й
ā
м
1
)
с
л
о
н
;
2
)
ф
*
и´
.
л
и
н
.
п
и
ñ
г
а
ш
а
й
ā
м
в
и
д
р
ы
о
ы
.
8
*
1
и
*
и
*
*
а
*
*
*
*
а
*
*
и
*
-
´
п
и
ñ
г
ā
с
и
й
а
1
)
и
н
д
и´
г
о
(
р
а
с
т
е
.
´
´
н
и
е
)
;
2
)
ч
и
с
т
о
е
з
о
л
о
т
о
.
.
´
-
2
7
*
*
ч
н
г
*
*
с
к
*
*
*
с
с
к
с
*


පැ ළ ය пäлайа см. පැ ළ පත.

පැ ළ ෑගය пäлаṫигэйа оранжере´´я.

පැ ළෑය пäлаṫийа расте´´ние; молодо´е

де´´рево.

පැ ළ пäли раск´о´лотый, разби´´тый; тре´´с-

нутый.

පැ ළ වල пäливала 1) тре´´щина, рассе´´ли-

на; 2) колея´, борозда´.

පැ ළ ම пä īма перело´м, разры´ в.

පැඵම пäлума тре´´щина, рассе´´лина.

පැ ළනවා пäлэнава тре´´ск´аться, раск´а´-´

лываться.

පෑ па часово´й; ~ කව часова´я стре´´лка.

පෑගනවා пагэнавā быть разда´влен-

ным.

පෑදනවා пäдэнавā см. පැහැදනවා.

පෑන пана ру´чк´а, перо´.

පෑනය панапихийа перочи´нный нож´.

පෑනට панамиṫа ру´чк´а (для пера).

පෑම пама демонстри´´рование, пок´а´з.

පෑමැ памäṫи цветна´я гли´´на (исполь-

зуется для покрытия стен).

- පෑය пайа цвет, расцве´´тк´а.

පෑරනවා парэнавā боле´´ть, пюк´а´лы-

вать.

පෑම пассīма 1) сва´ривание- спа´и-

вание; 2) соедине´´ние

පෑසනවා пассэнавā 1) сва´риваться;

спа´иваться; 2) соединя´ться.

පෑ ළ пала 1) за´дний; 2) за´падный.

පෑ ළ  палади за´пад.

පෑ ළ ය палайа см. පෑ ළ .

පෑ ළය палавийа день по´сле новолу´-

ния или полнолу´ния.

ංග пиñга бу´рый.

ංගල пиñгала бу´рый.

ංගලක пиñгалак´а 1) лек´а´рство; 2)

арома´тное вещество´.

ංගලකයා пиñгалакайа м. 1) фи´´лин;

2) вид журавля.

ංගලයා пиñгалайā м. 1) слон; 2) фи´´-´

лин.

ංගාශයා пиñгашайā м. вид рыоы

8 1и и а а и .

ංගාය пиñгāсийа 1) инди´´го (расте-

ние) ; 2) чи´стое зо´лото.

27 чнгෘ ск - сск´. с .