*
2
´
´
´
´
1
1
п
и
й
а
о
т
ц
о
в
с
к
и
й
;
о
т
е
ч
е
с
к
и
й
;
-
´
´
~
(
*
)
о
т
ц
о
в
с
к
о
е
н
а
с
л
е´
д
-
´
,
´
´
´
с
т
в
о
;
~
о
т
е´
ч
е
с
к
о
е
ч
у
в
с
т
в
о
н
е´
ж
.
н
о
с
т
ь
´
1
1
1
п
и
й
а
1
)
н
о
г
а
;
2
)
ш
а
г
;
3
)
с
л
е
д
;
-
´
´
´
4
)
к
р
ы
л
о
;
#
~
з
е
м
л
я
,
г
р
я
з
ь
(
н
а
н
о
.
г
а
х
)
.
´
´
´
.
1
*
п
и
й
а
ж
1
)
ж
е´
н
щ
и
н
а
;
2
)
ж
е
н
а
-
´
п
и
й
а
к
а
м
а
1
)
о
т
ц
о
в
с
т
в
о
;
2
)
н
а
.
´
*
с
л
е´
д
с
т
в
е
н
н
о
с
т
ь
-
,
´
*
п
и
й
а
к
а
р
а
1
)
р
а
д
у
ю
щ
и
й
п
р
и
-
´
ч
´
´
*
н
о
с
я
щ
и
й
у
д
о
в
о
л
ь
с
т
в
и
е
;
2
)
в
о
с
х
и
т
и´
т
е
л
ь
.
´
,
*
н
ы
й
о
ч
а
р
о
в
а
т
е
л
ь
н
ы
й
.
´
*
п
и
й
а
к
а
р
а
а
й
а
с
л
е
д
н
о
г
и´
´
´
*
ද
п
и
й
а
г
а
н
д
а
а
р
о
м
а
т
;
п
р
и
я
т
н
ы
й
.
.
´
*
з
а
п
а
х
-
´
*
п
и
й
а
г
ä
а
п
ā
к
т
и
й
а
л
е´
с
т
.
н
и
ц
а
.
´
п
и
й
а
г
ä
а
й
а
с
т
у
п
е
н
ь
к
а
.
´
හ
п
и
й
а
н
г
у
п
р
о
с
о
.
´
п
и
й
а
т
а
м
а
м
у
ж
.
´
.
п
и
й
а
т
а
м
ā
в
а
ж
*
л
ю
б
о
в
н
и
ц
а
.
п
и
й
а
д
а
м
а
н
а
в
ā
с
м
.
.
´
´
п
и
й
а
д
у
м
а
п
о
с
ы
л
к
а
;
п
о
с
л
а
н
и
е
´
´
´
´
´
п
и
и
а
н
а
1
)
п
о
к
р
ы
т
и
е
;
к
р
ы
ш
к
а
;
-
´
´
´
´
´
´
´
´
к
о
л
п
а
к
;
2
)
с
т
в
о
р
к
а
д
в
е´
р
и
;
с
т
а
в
е
н
ь
;
3
)
р
и
.
´
с
о
в
о
е
п
о
л
е
-
´
,
´
´
п
и
й
а
н
а
в
а
з
а
к
р
ы
в
а
т
ь
п
о
к
р
ы
-
,
´
~
´
в
а
т
ь
;
#
р
а
с
с
ч
и´
т
ы
в
а
т
ь
с
я
с
в
о
.
´
д
и´
т
ь
с
ч
ё
т
ы
-
´
´
´
´
п
и
и
а
н
п
а
т
а
п
о
к
р
ь
т
и
е
;
к
р
ы
ш
.
´
´
´
´
к
а
;
к
о
л
п
а
к
.
´
п
и
й
а
п
а
т
а
р
а
к
р
ы
л
о
(
п
т
и
ц
ы
)
´
´
п
и
й
а
п
а
р
ш
в
а
о
т
ц
о
в
с
к
и
й
;
с
о
.
´
´
с
т
о
р
о
н
ы
о
т
ц
а
´
´
п
и
и
а
п
а
р
ш
в
а
й
а
о
т
ц
о
в
с
к
а
я
.
в
е
т
в
ь
´
´
´
п
и
й
а
п
ō
р
у
в
а
с
к
а
м
е´
е
ч
к
а
д
л
я
.
н
о
г
´
´
.
п
и
й
а
б
а
н
д
у
м
н
р
о
д
с
т
в
е
н
н
и
к
и
.
´
о
т
ц
а
.
´
ද
в
и
й
а
б
а
н
д
а
ж
ё
н
щ
и
н
а
.
п
и
й
а
м
а
х
а
с
м
-
´
´
*
*
п
и
й
а
м
б
а
1
)
с
о
в
о
к
у
п
л
е´
н
и
е
;
2
)
л
ю
.
´
б
и´
м
а
я
ж
е´
н
щ
и
н
а
2


ය 11 пийа отцо´вск´ий; оте´ческ´ий;

~ දරැමය (ය) отцо´вск´ое насле´д-

ство; ~ ණය оте´´ческ´ое чу´вство, не´´ж-

н ость.

ය 111 пийа 1) нога´; 2) шаг; 3) след;

4) к´рыло´; # ~ ප земля´, грязь (на но-

гах) .

ය 1 пийа ж. 1) же´´нщина;´ 2) жена´.

යකම пийакама 1) отцо´вство; 2) на-

сле´´дственность.

යකර пийакара 1) ра´дующий, при-

нося´щий удово´лчьствие; 2) восхити´´тель-

ный, очарова´тельн ый.

යකරණය пийакараṅайа след ноги´´.

යගද пийаганда арома´т ; прия´тный

за´пах . .

යගැටපාය пийагäṫапāктийа ле´´ст-

ница.

යගැටය пийагäṫайа ступе´нька.

යහ пийангу про´со.

යතම пийатама муж´.

යතමාව пийатамāва ж. любо´вница.

යදමනවා пийадаманавā см. හදම

නවා.

යම пийадума посы´лка; посла´ние.

යන пииана 1) пок´ры´ тие; к´ры´ шк´а;

к´олпа´к´;´ 2) ство´рка две´´ри; ста´вень; 3) ри´-

совое по´ле.

යනවා пийанава зак´рыва´ть, пок´ры-

ва´ть; # ගණ ~ рассчи´´тываться, сво-

ди´´ть счёты.

යපත пиианпата пок´рь´тие; к´ры´ш-

к´а; к´олпа´к´.

යපතර пийапатара кры´ло (птицы).

යපාව пийапаршва отцо´вск´ий; со

стороны´ отца´.

යපාවය пииапарш вайа отцо´вск´ая

ветвь.

යපරැව пийапōрува ск´аме´´ечк´а для

н ог .

යබ пийабанду мн. ро´дственник´и

отца´ .

යබද вийабанда жё´нщина.

යමහ пийамаха см. තාමහ

ය пийамба 1) совок´упле´´ние; 2) лю-

би´´мая же´нщина.