4
´
п
и
с
у
н
а
й
ā
м
1
)
в
о
р
о
н
;
2
)
.
´
´
´
´
ш
п
и
о
н
;
3
)
к
л
е
в
е
т
н
и´
к
.
.
п
и
с
у
м
а
с
м
´
п
и
с
э
н
а
в
а
б
ы
т
ь
с
в
а
р
е
н
н
ы
м
,
.
´
п
р
и
г
о
т
о
в
л
е
н
н
ы
м
.
´
´
.
п
и
с
к
а
л
ю
р
ф
и
с
к
а
л
ь
н
ы
й
.
´
п
и
с
т
ō
л
а
й
а
п
и
с
т
о
л
е´
т
´
´
´
´
п
и
с
н
ā
к
а
а
й
а
с
а
л
ф
е´
т
к
а
;
.
´
п
о
л
о
т
е´
н
ц
е
´
´
.
п
и
с
с
ā
м
1
)
с
у
м
а
с
ш
е´
д
ш
и
й
;
-
´
с
у
м
а
с
ш
е
д
ц
и
й
д
о
м
;
2
)
д
у
.
´
,
´
р
а
к
и
д
и
о
т
-
´
,
´
.
-
п
и
с
с
ī
ж
с
у
м
а
с
ш
е´
д
ш
а
я
б
е
з
у
м
.
н
а
я
;
´
,
´
п
и
с
с
у
с
у
м
а
с
ш
е´
д
ш
и
й
б
е
з
у
м
н
ы
й
-
,
~
(
)
с
х
о
.
´
´
д
и´
т
ь
с
у
м
а
,
´
п
и
с
с
у
к
а
м
а
с
у
м
а
с
ш
е´
с
т
в
и
е
.
´
б
е
з
у
м
и
е
.
.
п
и
с
с
у
в
а
с
м
-
,
´
п
и
х
а
д
а
м
а
н
а
в
ā
с
т
и
р
а
т
ь
в
ы
.
´
т
и
р
а
т
ь
.
´
.
*
*
п
и
х
а
н
а
р
ā
л
а
м
п
о
в
а
р
´
´
п
и
х
а
н
а
в
ā
в
а
р
и´
т
ь
,
г
о
т
о
в
и
т
ь
.
´
п
и´
щ
у
.
´
.
п
и
х
а
н
н
ā
м
п
о
в
а
р
~
;
.
п
и
х
ā
у
о
с
н
о
т
´
´
´
´
с
т
е´
р
ж
е
н
ь
п
е
р
а
;
~
*
л
и´
н
ь
к
а
-
´
´
´
(
п
т
и
ц
)
;
~
т
е
р
я
т
ь
п
е´
р
ь
я
,
л
и
.
´
н
я
т
ь
.
´
п
и
х
ā
у
в
а
п
е
р
о
(
п
т
и
ц
ы
)
.
.
п
и
х
ā
а
с
м
´
.
п
и
х
ā
м
ä
с
с
ā
м
л
е
т
а
ю
щ
а
я
.
´
р
ы
б
а
.
.
*
п
и
х
ā
м
б
а
н
а
в
ā
с
м
*
.
.
п
и
х
ā
с
а
р
а
й
а
с
м
.
´
´
´
п
и
х
и
1
)
в
ы
т
е
р
т
ы
й
;
2
)
з
а
к
р
ы
т
ы
й
.
´
´
,
´
´
п
и
х
и
к
у
л
з
а
к
р
ы
т
ы
й
п
о
к
р
ы
т
ы
й
´
´
´
´
´
-
п
и
х
и
а
п
о
м
о
щ
ь
,
п
о
д
д
е´
р
ж
к
а
;
~
.
´
´
´
п
о
м
о
г
а
т
ь
,
п
ю
д
д
е´
р
ж
и
в
а
т
ь
-
´
п
и
х
и
а
н
а
в
ā
1
)
б
ы
т
ь
о
с
н
о
в
а
н
;
´
´
,
н
ы
м
у
с
т
а
н
о
в
л
е
н
н
ы
м
и
л
и
з
а
к
р
е
п
л
ё
н
н
ы
м
´
´
´
2
)
б
ы
т
ь
э
ф
ф
е
к
т
и´
в
н
ы
м
,
д
е´
й
с
т
в
о
в
а
т
ь
;
3
)
-
´
.
-
.
-
´
п
о
л
а
г
а
т
ь
с
я
(
н
а
к
о
г
о
л
,
ч
т
о
л
)
;
4
)
з
а
в
и´
.
.
-
.
-
с
е
т
ь
(
о
т
к
о
г
о
л
,
ч
е
г
о
л
)
,
´
п
и
х
и
ā
д
х
ā
р
а
п
о
м
о
г
а
ю
щ
и
й
සනයා 4


නයා писунайā м 1) во´рон; 2)

шпио´н; 3) к´леветни´´к´.

සම писума см. ම.

සනවා писэнава быть сва´ренным,

пригото´вленным.

ක пискал юр. фиск´а´льный.

තලය пистōлайа пистоле´´т.

නාකඩය писнāкаḋ´ айа салфе´´тк´а ;´

полоте´´нце.

සා писсā м. 1) сумасше´´дший;´ 

ස කාව сумасше´д ций дом; 2) ду-

ра´к, идио´т.

-  писсī ж. сумасше´´дшая, безу´м-

ная.

ඝ писсу сумасше´´дший, безу´мный;

~ වැටනවා (වැහනවා, වනවා) схо-

ди´´ть с ума´.

කම писсукама сумасше´´ ствие,

безу´мие.

ව писсува см. කම.

හදමනවා пихадаманавā стира´ть, вы-

тира´ ть.

හනරා ළ пиханарāла м. по´вар.

හනවා пи хана вā вари´´ть , гото´ в ить

пи´´щу.

හනා пиханнā м. по´вар.

හාට пихāṫу осн. от හාව; ~ තාර

ය сте´´ржень пера´; ~ වැම ли´´ньк´а

(птиц);´ ~ වැටනවා теря´ть пе´´рья, ли-

ня´ть.

හාව пихāṫува перо´ (птицы).

හාට пихāṫṫа см. හාව.

හාමැසා пихāмäссā м. лета´ющая

р ы´ ба.

හා නවා пихāмбанавā см. යා නවා.

හාසරය пихāсарайа см. යාසරය.

 пихи 1) вы´тертый; 2) зак´ры´тый.

  пи хикул зак´ры´ тый, пок´ры´ тый.

ට- пихиṫ´а по´мощь, подде´´рж´к´а; ~

වනවා помога´ть, пюдде´´рж´ивать.

ටනවා пихиṫанавā 1) быть осно´ван-

ным, устано´вленным или зак´реплённым;

2) быть эффек´ти´´вным, де´´йствовать; 3)

полага´ться (на кого-л., что-л.) ; 4) зави´´-

сеть (от кого-л., чего-л.) .

ටාධාර пи хиṫāдхāра помога´ющий,