4
3
1
-
´
*
п
у
н
а
х
к
а
р
а
а
й
а
п
о
в
т
о
р
е´
.
н
и
е
.
´
п
у
н
а
х
к
р
у
т
а
п
о
в
т
о
р
е
н
н
ы
й
-
п
у
н
а
х
п
у
н
а
р
у
к
т
и
й
а
п
о
.
´
в
т
о
р
е´
н
и
е
с
л
о
в
-
´
´
.
*
*
п
у
н
а
п
у
н
а
н
а
р
е
ч
с
н
о
в
а
и
с
н
о
.
в
а
-
´
´
п
у
н
а
б
б
х
а
в
а
й
а
1
)
в
о
з
р
о
ж
д
е´
.
´
н
и
е
;
2
)
н
о
г
о
т
ь
-
п
у
н
а
р
ā
г
а
м
а
н
а
й
а
в
о
з
в
р
а
,
´
´
´
щ
е´
н
и
е
;
~
п
р
и
х
о
д
и´
т
ь
о
б
р
а
т
н
о
.
´
в
о
з
в
р
а
щ
а
т
ь
с
я
-
´
п
у
н
а
р
ā
в
а
р
т
т
и
п
е
р
е
с
е
л
я
.
ю
щ
и
й
с
я
´
п
у
н
а
р
у
к
т
а
п
о
в
т
о
р
я
ю
щ
и
й
с
я
;
´
´
т
а
в
т
о
л
о
г
и´
ч
е
с
к
и
й
;
~
(

)
.
´
´
´
´
г
л
а
г
о
л
м
н
о
г
о
к
р
а
т
н
о
г
о
в
и´
д
а
.
п
у
н
а
р
у
к
т
и
п
а
д
а
й
а
л
и
т
.
´
,
´
п
о
в
т
о
р
р
е
ф
р
е´
н
,
´
п
у
н
а
р
у
к
т
и
и
а
п
о
в
т
о
р
е´
н
и
е
.
´
т
а
в
т
о
л
о
г
и
я
.
.
п
у
н
а
р
у
т
с
м
-
´
п
у
н
а
р
у
т
т
х
ā
н
а
п
о
д
н
и
м
а
.
ю
щ
и
й
с
я
в
н
о
в
ь
-
´
п
у
н
а
р
у
т
т
х
ā
н
а
й
а
в
о
с
к
р
е
.
´
,
´
с
е´
н
и
е
в
о
с
к
р
е
ш
е´
н
и
е
.
п
у
н
а
р
у
т
т
х
и
т
и
й
а
с
м
.
-
п
у
н
а
р
у
т
п
а
т
т
и
й
а
1
)
в
о
з
.
´
´
´
р
о
ж
д
е´
н
и
е
;
2
)
в
о
з
о
б
н
о
в
л
е´
н
и
е
-
.
-
в
у
н
а
р
у
т
п
а
н
т
а
о
у
д
д
в
о
з
-
´
,
´
,
´
р
о
д
и´
в
ш
и
й
с
я
в
о
з
р
о
ж
д
ё
н
н
ь
й
в
о
с
с
т
а
н
о
в
.
л
е
н
н
ы
й
.
п
у
н
а
р
у
т
п
ā
д
и
т
а
с
м
.
-
.
п
у
н
а
р
г
ā
й
а
н
ā
в
а
м
у
з
п
о
в
.
´
,
´
т
о
р
р
е
ф
р
е´
н
п
у
н
а
р
д
ж
а
н
м
а
д
ж
а
й
а
.
´
´
´
´
.
о
у
д
д
о
с
в
о
б
о
ж
д
е´
н
и
е
о
т
н
о
в
ы
х
р
о
ж
д
е´
н
и
й
.
´
´
п
у
н
а
р
д
ж
и
в
а
й
а
в
о
з
р
о
ж
д
е´
н
и
е
.
´
п
у
н
а
р
н
а
в
а
й
а
н
о
г
о
т
ь
-
п
у
н
а
р
н
и
р
м
м
и
т
и
й
а
в
о
с
.
´
´
с
т
а
н
о
в
л
е´
н
и
е
;
п
р
е
о
б
р
а
з
о
в
а
н
и
е
.
п
у
н
а
р
б
х
а
в
а
о
с
н
о
т
´
´
´
´
;
~
в
о
з
р
о
ж
д
а
т
ь
с
я
,
р
о
ж
д
а
т
ь
с
я
.
в
н
о
в
ь
431


පන කරණය пунахкараṅайа повторе´´-

ние.

පන ංකෘත пунахкрута повто´ренный.

පනංනරැය пунахпунаруктийа по-

вторе´´ние слов.

පනපනා пунапуна нареч. сно´ва и сно´-

ва.

පනභවය пунаббхавайа 1) возрож´де´´-

ние; 2) но´готь.

පනරාගමනය пунарāгаманайа возвра-

ще´´ние; ~ කරනවා приходи´´ть обра´тно,

возвраща´ться.

පනරාව пунарāвартти переселя´-

ющийся.

පනරැත пунарукта повторя´ющийся;

тавтологи´´ческ´ий; ~  යාපදය (යාව)

глаго´л многок´ра´тного ви´´да.

පනරැපදය пунаруктипадайа лит.

повто´р, рефре´´н.

පනරැය пунаруктииа повторе´´ние,

тавтоло´гия.

පනරැ пунарут см. නරැත.

පනරැ ථාන пунаруттхāна поднима´-

ющийся вновь.

පනරැථානය пунаруттхāнайа воск´ре-

се´´ние, воск´реше´ние.

පනරැය пунаруттхитийа см. න

රැථානය.

පනරැපය пунарутпаттийа 1) воз-

рожде´´ние;´ 2) возобновле´´ние.

- පනරැපත вунарутпанта оудд. воз-

роди´´ вший ся, возрож´дённь й, восстано´ в-

ленный.

පනරැපාත пунарутпāдита см. න

රැපත.

පනගායනාව пунаргāйанāва муз. пов-

то´р, рефре´´н.

පනජමජය пунарджанмаджайа

оудд. освобож´де´´ние от но´вых рожде´´ний.

පනවය пунарджи вайа возрож´де´´ние.

පනනවය пунарнавайа но´готь.

පනය пунарнирммитийа вос-

становле´´ние; преобразова´ние.

පනභව пунарбхава осн. от පනභව

ය; ~ වනවා возрож´да´ться, рож´да´ться

вновь.