*
1
*
-
.
´
´
п
у
н
а
р
б
х
а
в
а
й
а
в
о
з
р
о
ж
д
е´
н
и
е
´
,
´
п
у
н
а
р
б
х
у
в
о
з
р
о
ж
д
ё
н
н
ы
й
р
о
ж
-
.
д
ё
н
н
ы
й
в
н
о
в
ь
.
.
п
у
н
а
р
б
х
у
в
а
с
м
´
´
,
´
-
п
у
н
ī
л
а
й
а
1
)
т
р
у
б
а
д
ы
м
о
х
о
д
-
.
´
´
2
)
в
о
р
о
н
к
а
.
.
п
у
н
Ə
л
а
й
а
с
м
.
.
п
у
н
с
м
.
.
п
у
н
к
а
л
а
с
а
с
м
*
*
п
у
н
н
а
к
к
у
ж
м
ы
х
(
к
о
к
о
с
о
в
о
г
о
.
о
р
е
х
а
)
-
,
п
у
н
н
а
н
а
в
ā
к
л
а
с
т
ь
в
о
з
л
а
.
´
г
а
т
ь
,
,
ද
п
у
н
с
а
н
д
а
п
у
н
с
и
с
и
.
´
п
о
л
н
о
л
у
н
и
е
.
.
п
у
п
у
д
у
с
м
´
´
´
п
у
п
у
р
а
1
)
и´
с
к
р
а
;
2
)
ч
а
с
т
и´
ц
а
;
.
´
3
)
з
е
р
н
о
-
,
´
п
у
п
у
р
а
н
а
в
ā
л
о
п
а
т
ь
с
я
т
р
е
.
´
,
´
щ
а
т
ь
в
з
р
ы
в
а
т
ь
с
я
´
п
у
п
у
р
а
в
а
н
а
в
ā
1
)
в
з
р
ы
в
а
т
ь
;
-
´
´
з
а
с
т
а
в
л
я
т
ь
л
о
п
а
т
ь
с
я
;
р
а
,
´
´
´
´
з
о
р
в
а
т
ь
н
а
к
у
с
к
и´
;
2
)
п
р
о
и
з
в
о
д
и´
т
ь
т
р
е
с
к
.
ш
у
м
´
п
у
п
у
р
у
б
о
л
ь
;
д
р
о
ж
ь
;
т
р
е´
п
е
т
;
~
-
,
´
´
,
´
б
о
л
е´
т
ь
к
о
л
о
т
ь
;
д
р
о
ж
а
т
ь
т
р
е
п
е
.
´
т
а
т
ь
.
´
,
´
´
1
п
у
п
в
ы
п
у
к
л
ы
й
р
е
л
ь
е´
ф
н
ы
й
.
´
´
1
1
п
у
п
ц
в
е
т
о
к
.
.
т
п
п
у
*
э
л
и
й
ā
с
м
-
´
,
´
п
у
п
п
а
н
а
в
а
н
а
д
у
в
а
т
ь
н
а
к
а
ч
и
.
´
´
в
а
т
ь
;
н
а
п
о
л
н
я
т
ь
;
р
а
с
ш
и
р
я
т
ь
-
´
п
у
п
п
ā
к
а
н
а
в
ā
б
е
з
д
е´
л
ь
н
и
.
´
,
´
,
ч
а
т
ь
с
л
о
н
я
т
ь
с
я
ш
а
т
а
т
ь
с
я
´
´
.
п
у
п
п
ā
к
а
н
н
ā
м
б
е
з
д
ё
л
ь
н
и
к
,
.
´
л
о
д
ы
р
ь
-
´
п
у
п
п
ä
л
э
н
а
в
ā
и
з
ь
я
з
в
л
я
т
ь
.
с
я
.
л
´
.
п
у
п
п
и
м
н
в
о
ю
с
ы
.
´
´
ඵ
п
у
п
п
х
а
й
а
ц
в
е
т
о
к
.
п
у
п
п
х
у
с
а
м
е
д
л
ё
г
о
ч
н
ы
й
;
~
.
´
л
ё
г
о
ч
н
ы
й
б
о
л
ь
н
о
й
*
п
у
п
п
х
у
с
а
н
х
а
в
и
к
а
д
ā
*
.
´
х
а
й
а
п
л
е
в
р
и´
т
.
п
у
п
п
х
у
с
а
н
х
а
в
и
к
а
в
а
а
н
а
т
.
´
п
л
е´
в
р
а
1 - පස

-

පනභවය пунарбхавайа возрож´де´´ние.

න пунарбху возрож´дённый, рож´-

дённый вновь.

පනව пунарбху ва см. පනභවය.

ලය- пунīлайа 1) труба´, дымохо´д-´

2) воро´нк´а.

ලය пунƏлайа см. පලය.

 пун см. ණ.

පකලස пункаласа см. ණකලශ.

පන пуннакку жмых (кокосового

ореха) .

 නනවා пуннанавā к ласть, возла-

га´ть.

පසද,  пунсанда, пунсиси

полнолу´ние.

ප пупуду см. ප.

පර пупура 1) и´´ск´ра ; 2) части´´ца ;

3) зерно´.

පරනවා пупуранавā ло´паться, тре-

ща´ть, взрыва´ться.

පපරවනවා пупураванавā 1) взрыва´ть ;

заставля´ть ло´паться; රවා දමනවා ра-

зорва´ть на куски´´; 2) производи´´ть треск´,

шум.

පපරැ пупуру боль; дрожь; тре´´пет; ~

ගහනවා боле´´ть, коло´ть; дрожа´ть, трепе-

та´ ть .

ප 1 пуп вы´пук´лый, релье´´фный.

ප 11 пуп цвето´к´.

පතයා пуптэлийā см. මතසා.

පපනවා пуппанава надува´ть, нака´чи-

вать ; наполня´ть ; расширя´ть.

පපාකනවා пуппāканавā безде´´льни-

чать, слоня´ться, шата´ться.

පාකනා пуппāканнā м. бездё´льник´,

ло´дырь.

පැ ළනවා пуппäлэнавā изьязвля´ть-

ся.

ප пуппи мн. во´люсы.

පඵය пуппхайа цвето´к´.

පස пуппхуса мед. лёгочный; ~ ර

යා лёгочный больно´й.

පසජකාහය пуппхусанхавикадā

хайа плеври´´т.

පසජකාව пуппхусанха викав а анат.

пле´´ вра.