´
.
п
у
р
в
а
д
ж
а
й
ā
м
1
)
с
т
а
р
ш
и
й
-
´
´
´
б
р
а
т
;
2
)
с
т
а
р
ш
и
й
п
о
в
о
з
р
а
с
т
у
;
3
)
п
р
е´
.
´
д
о
к
´
.
п
у
р
в
а
д
ж
ā
т
и
й
а
с
м
.
.
´
*
*
п
у
р
в
а
ñ
ā
н
а
й
а
п
р
е
д
в
и´
д
е
н
и
е
-
´
*
п
у
р
в
а
д
а
р
ш
а
н
а
п
р
е
д
в
и´
д
е
н
.
н
ы
й
;
п
р
е
д
р
е
п
ё
н
н
ы
й
-
´
п
у
р
в
а
д
а
р
ш
*
а
н
а
й
а
п
р
е
д
в
и
.
д
е
н
и
е
.
п
у
р
в
а
д
и
г
б
х
ā
г
а
й
а
с
м
.
.
´
´
п
у
р
в
а
д
и
ш
а
в
а
в
о
с
т
о
к
-
´
п
у
р
в
а
д
р
у
š
и
й
а
п
р
е
д
в
и´
д
е
.
н
и
е
-
´
.
п
у
р
в
а
д
э
в
а
й
ā
м
1
)
д
р
е´
в
-
´
н
и
й
б
о
г
;
2
)
а
с
у
р
а
,
д
´
м
о
н
;
3
)
о
т
е´
ц
;
4
)
п
р
а
.
´
´
´
р
о
д
и´
т
е
л
ь
;
о
с
н
о
в
а
т
е
л
ь
р
о
д
а
´
п
у
р
в
а
д
э
ш
а
в
о
с
т
о
ч
н
ы
й
;
~
.
´
´
´
ж
и´
т
е
л
ь
в
о
с
т
о
к
а
.
´
´
п
у
р
в
а
д
*
ш
а
и
а
в
о
с
т
о
к
-
´
п
у
р
в
а
д
х
а
н
а
п
а
т
и
д
о
к
а
п
и
.
´
´
т
а
л
и
с
т
и
ч
е
с
к
и
й
-
п
у
р
в
а
н
и
д
а
р
ш
а
н
а
й
а
п
р
е
.
´
ц
е
д
е´
н
т
-
.
п
у
р
в
а
н
и
п
ā
т
а
й
а
г
р
а
м
п
р
е
д
.
´
л
о
г
-
п
у
р
в
а
н
и
м
и
т
т
а
п
р
е
д
з
н
а
м
е
.
´
´
´
,
´
н
о
в
а
н
и
е
п
р
е
д
с
к
а
з
а
н
и
е
,
п
р
о
г
н
о
з
´
*
п
у
р
в
а
н
и
й
ō
д
ж
а
н
а
й
а
.
´
п
р
е
д
о
п
р
е
д
е
л
е´
н
и
е
-
п
у
р
в
а
н
и
й
ō
д
ж
и
т
а
п
р
е
д
о
.
п
р
е
д
е
л
ё
н
н
ы
й
´
п
у
р
в
а
п
а
к
š
а
й
а
1
)
п
е´
р
в
а
п
´
´
´
´
п
о
л
о
в
и´
н
а
л
у
н
н
о
г
о
м
ё
с
я
ц
а
;
2
)
п
е´
р
в
а
п
.
´
´
ч
а
с
т
ь
а
р
г
у
м
е´
н
т
а
;
3
)
п
р
е
д
п
о
л
о
ж
е´
н
и
е
´
.
п
у
р
в
а
п
а
д
а
й
а
г
р
а
м
п
е´
р
в
а
п
.
´
´
´
´
ч
а
с
т
ь
с
л
о
ж
н
о
г
о
с
л
о
в
а
и
л
и
п
р
е
д
л
ю
ж
е´
н
и
я
-
´
*
*
п
у
р
в
а
п
р
а
т
и
ñ
ā
т
а
о
б
е´
щ
а
н
.
н
ы
й
-
п
у
р
в
а
п
р
а
т
и
р
у
п
а
й
а
п
р
о
.
´
т
о
т
в
п
´
п
у
р
в
а
п
р
а
т
и
р
у
п
ā
д
а
р
*
.
.
ш
а
й
а
с
м
*
п
у
р
в
а
п
х
а
л
а
г
у
н
ī
б
х
а
в
а
.
´
.
а
с
т
р
1
*
п
и´
т
е
р

වජයා пурваджайā м. 1) ста´рший

брат; 2) ста´рший по во´зрасту; 3) пре´´-

док´.

පවජාය пурваджāтийа см. වජ´

මය.

පව නය пурваñāнайа предви´´дение.

පවද න пурвадаршана предви´´ден-

ный; предре пённый.

වදශනය пурвадаршанайа предви´-

дение.

වභාගය пурвадигбхāгайа см. 

වශාව.

පවශාව пурвадишава восто´к´.

වදෘය пурвадруšṫийа предви´´де-

ние.

පවවයා пурвадэвайā м. 1) дре´´в-

ний бог; 2) а´сура, д´мон; 3) оте´ц; 4) пра-

роди´´тель; основа´тель ро´да.

වශ пурвадэша восто´чный; ~ වා

යා ж´и´´тель восто´ка.

පවශය пурвад шаиа восто´к´.

වධනප  пур вадханапати док´апи-

талисти´ческ´ий.

වදශනය пурванидаршанайа пре-

цеде´´нт.

වපාතය пурванипāтайа грам. пред-

ло´г.

පවත пурванимитта предзнаме-

нова´ние, предск´аза´ние, прогно´з.

පවයජනය пурванийōдж´анайа

предопределе´´ние.

වයත пурванийōджита предо-

пределённый.

පවපෂය пурвапакšайа 1) пе´´рвап

полови´´на лу´ нного мё´ сяца ; 2) пе´´р вап

часть аргуме´´нта; 3) предположе´´ние.

පවපදය пурвападайа грам. пе´´рвап

часть сло´ж´ного сло´ва или предлюже´´ния.

ව ත пурвапратиñāта обе´´щан-

ный .

වරෑපය пурвапратирупайа про-

тотв´п.

පවර´ෑපාදශය пурвапратирупāдар

шайа см. වරෑපය.

වලභව пурвапхалагунīбхава

астр. 1 пи´´тер.