*
*
-
4
-
´
´
п
п
р
и
в
ы
с
у
ш
е
н
н
о
е
н
а
с
о
л
н
ц
е
з
е
р
.
´
н
о
.
´
.
п
п
р
п
к
а
р
т
д
а
м
а
.
п
п
р
п
т
т
у
о
с
н
о
т
-
´
´
;
~
а
)
о
т
к
л
а
д
ы
в
а
т
ь
;
б
)
з
а
м
е
д
-
´
´
´
´
´
л
я
т
ь
;
в
)
з
а
д
е´
р
ж
и
в
а
т
ь
*
~
а
)
з
а
д
е´
р
ж
и
.
´
´
´
´
в
а
т
ь
с
я
;
б
)
з
а
м
е
д
л
я
т
ь
с
я
;
в
)
о
т
к
л
а
д
ы
в
а
т
ь
с
п
´
´
п
п
р
п
т
т
у
в
а
1
)
з
а
м
е
д
л
е´
н
и
е
;
-
´
´
´
´
´
2
)
з
а
д
е´
р
ж
к
а
,
о
с
т
н
о
в
к
а
;
3
)
о
т
к
л
а
д
ы
в
а
.
н
и
е
´
´
п
п
р
п
д
у
1
)
с
б
р
у
я
;
2
)
п
о
п
о
н
а
;
.
´
3
)
к
о
в
ё
р
.
.
п
п
р
п
д
д
а
с
м
-
´
´
п
п
р
п
н
д
у
з
а
к
л
ю
ч
а
ю
щ
и
й
о
б
я
-
ч
´
з
а
т
е
л
ь
с
т
в
о
´
~
*
(
)
о
б
е
.
´
´
щ
а
т
ь
,
о
б
я
з
ы
в
а
т
ь
с
я
*
п
п
р
п
н
д
у
п
а
т
р
а
й
а
1
)
.
ч
´
´
-
´
´
к
о
н
т
п
а
к
т
;
2
)
д
о
л
г
о
в
о
е
о
б
я
з
а
т
е
л
ь
с
т
в
о
-
,
´
п
п
р
п
н
д
у
в
а
о
б
е
щ
а
н
и
е
о
б
я
.
´
з
а
т
е
л
ь
с
т
в
о
.
п
п
р
п
п
п
а
о
с
н
о
т
-
´
´
;
~
в
с
т
а
в
л
я
т
ь
п
р
о
б
к
у
,
з
а
.
´
´
т
ы
ч
к
у
-
´
´
п
п
р
п
п
п
а
и
а
п
р
о
б
к
а
,
з
а
.
´
´
т
ы
ч
к
а
-
´
.
п
п
р
п
й
и
м
н
п
у
з
ы
р
и´
(
п
р
и
н
а
.
л
и
в
а
н
и
и
)
.
.
1
п
р
п
в
а
с
м
.
п
п
р
п
в
а
н
а
в
ā
с
м
.
.
´
.
п
п
р
ō
к
ā
р
а
й
ā
м
л
е
с
о
р
у
б
.
´
´
п
п
р
ō
н
а
й
а
о
д
е´
ж
д
а
,
п
л
а
т
ь
е
-
´
п
п
р
ō
т
а
л
а
й
а
л
е´
з
в
и
е
т
о
п
о
.
´
р
а
-
´
´
п
п
р
ō
м
и
а
р
у
к
о
я
т
к
а
т
о
п
о
.
´
р
а
.
.
п
п
л
а
с
м
-
´
п
п
*
*
а
п
а
н
и
н
а
в
ā
1
)
о
т
п
р
я
´
´
´
,
´
,
н
у
т
ь
о
т
с
т
у
п
и
т
ь
о
т
с
к
о
ч
и´
т
ь
;
2
)
о
т
д
а
в
а
т
ь
.
´
´
(
о
р
у
ж
ь
е
)
;
о
т
к
а
т
ы
в
а
т
ь
с
я
(
о
б
о
р
у
д
и
и
)
.
´
п
п
л
а
б
и
д
ж
у
з
о
л
о
т
о
-
´
´
п
п
*
*
а
б
у
ñ
о
т
д
е
л
е´
н
и
е
,
р
а
з
д
е
л
е´
-
.
н
и
е
´
´
*
1
а
*
а
м
б
а
н
а
в
ā
в
о
з
б
у
ж
д
а
т
ь
;
.
´
´
´
п
о
д
с
т
р
е
к
а
т
ь
,
п
о
б
у
ж
д
а
т
ь
- 4


පා ппри вы´сушенное на со´лнце зер-

н о´.

පාරා ппрп карт. да´ма.

පාරා ппрптту осн. от පාරා

ව; ~ කරනවා а) отк´ла´дывать; б) замед-

ля´ть; в)заде´´рж´ивать ~වනවා а) заде´´рж´и-

ваться; б) замедля´ться;´ в) отк´ла´дыватьсп.

පාරාව ппрпттува 1) замедле´´ние;´

2) заде´´рж´ка, остෘно´вка; 3) отк´ла´дыва-

н ие.

පාරා ппрпду 1) сбру´я; 2) попо´на;

3) к´овёр.

පාරාද ппрпдда см. පාරා.

පාරා ппрпнду зак´люча´ющий обя-

за´телчьство´ ~ කරනවා (වනවා) обе-

ща´ть, обя´зываться.

පාරාපය ппрпндупатрайа 1 )

контпа´к´т; 2) -долгово´е обяза´телчьство.

පාරාව ппрпндува обеща´ние, обя-

за´ тельство.

පාරාප ппрпппа осн. от පාරා

පය; ~ ගහනවා вставля´ть про´бку, за-

ты´ чк´у.

පාරාපය ппрпппаиа про´бк´а, за-

ты´ чк´а.

පාරා ппрпйи мн. пузыри´´ (при на-

ливании).

පාරාව 1прпва см. පාරව.

පාරාවනවා ппрпванавā см. පරව

නවා.

පාරකාරයා ппрōкāрайā м. лесору´б.

පාරනය ппрōнайа оде´´жда, пла´тье.

පාරතලය ппрōталайа ле´´звие топо-

ра´ .

පාරට ппрōмиṫа рук´оя´тка топо-

ра´ .

පාල ппла см. පා ළ .

පාලපනවා пп апанинавā 1) отпря´-

нуть, отступи´ть, отск´очи´´ть; 2) отдава´ть

(о ружье) ; отк´а´тываться (об орудии).

පාල пплабиджу зо´лото.

පාලං пп абуñ отделе´´ние, разделе´´-

ние. -

පාලඩනවා 1а амбанавā возбуж´да´ть ;

подстрек´а´ть, побужда´ть.