*
7
-
.
*
*
*
п
п
л
а
м
б
а
в
а
н
а
в
ā
п
о
н
у
д
.
1
о
т
*
,
´
*
*
*
п
а
л
а
м
б
у
м
а
1
)
п
о
б
у
ж
д
е´
н
и
е
-
´
,
´
´
*
с
т
и
м
у
л
и´
р
о
в
а
н
и
е
;
2
)
о
т
д
е
л
е´
н
и
е
р
а
з
д
е
л
е´
.
*
н
и
е
.
´
´
´
´
*
п
п
л
а
х
а
м
о
л
о
д
о
е
д
е´
р
е
в
о
д
ж
е
к
´
п
п
л
ā
п
ä
н
ī
м
а
о
т
д
а
ч
а
.
´
´
;
´
(
р
у
ж
ь
я
)
*
о
т
к
а
т
к
а
(
о
р
у
д
и
я
)
.
.
п
п
л
и
й
а
с
м
*
.
´
п
п
л
и
с
и
й
а
п
о
л
и´
ц
и
я
.
.
п
п
л
и
с
с
м
.
п
п
л
и
с
в
а
т
и
в
а
р
а
и
ā
м
.
´
ч
´
н
а
ч
а
л
ь
н
и
к
п
о
л
´
ц
и
и
´
´
п
п
л
ī
м
а
о
ч
е
р
е
д
ь
-
.
´
´
с
т
о
я
т
ь
в
о
ч
е
р
е
д
и
.
ч
п
п
л
ī
с
п
о
л
´
ц
и
я
п
п
л
ī
с
к
а
н
т
ō
р
у
в
ā
.
´
´
п
о
л
и
ц
´
й
с
к
и
й
у
ч
а
с
т
о
к
-
.
п
п
л
и
с
к
ā
р
а
й
а
м
п
о
л
и
.
´
´
ц
е´
й
с
к
и
й
.
п
п
л
ī
с
м
у
л
ā
д
ä
н
и
й
а
м
.
´
´
´
п
о
л
и
ц
е´
й
с
к
и
й
о
ф
и
ц
е´
р
.
л
п
п
у
м
н
о
т
*
~
´
´
´
´
´
а
)
б
и
т
ь
п
а
л
к
а
м
и
;
б
)
р
е´
з
а
т
ь
н
а
ч
а
с
т
и
;
в
)
.
´
р
а
с
щ
е
п
л
я
т
ь
(
л
у
ч
и
н
у
)
-
´
´
´
´
п
п
л
п
т
т
а
с
к
о
р
л
у
п
а
к
о
к
о
с
о
.
´
в
о
г
о
о
р
е´
х
а
´
´
п
п
л
к
о
к
о
с
о
в
ы
й
;
~
в
е
т
в
ь
-
´
´
´
´
´
к
о
к
о
с
о
в
о
й
п
а
л
ь
м
ы
;
~
*
*
н
о
ж
д
л
я
о
ч
и´
с
т
´
´
´
´
´
к
и
к
о
к
о
с
о
в
ы
х
о
р
´
х
о
в
;
~
с
к
о
р
л
у
п
а
-
´
´
´
´
´
к
о
к
о
с
о
в
о
г
о
о
р
е
х
а
;
~
к
о
к
о
с
о
в
о
е
м
о
´
´
´
´
´
´
´
л
о
к
о
;
~
к
о
к
о
с
о
в
о
е
в
о
л
о
к
н
о
;
~
´
´
´
´
к
о
к
о
с
о
в
а
я
с
к
о
р
л
у
п
а
(
в
м
е
с
т
е
с
.
к
о
п
р
о
й
)
;
~
с
м
´
´
´
;
~
к
о
к
о
с
о
в
ы
й
о
р
е´
х
;
~
-
´
´
´
´
´
´
´
к
о
к
о
с
о
в
о
е
м
а
с
л
о
;
~
с
т
е´
б
е
л
ь
к
о
к
о
-
´
´
´
с
о
в
о
й
в
е´
т
в
и
-
~
п
о
л
у
ч
а
т
ь
п
а
л
ь
-
´
´
´
´
´
м
о
в
у
ю
в
о
д
к
у
;
~
к
о
к
о
с
о
в
а
я
ш
е
´
´
´
´
´
´
´
л
у
х
а
;
~
с
в
я
з
к
а
к
о
к
о
с
о
в
ы
х
о
р
е´
х
о
в
;
´
´
´
~
к
о
к
о
с
о
в
ы
й
с
у
п
;
#
~
-
´
,
´
´
´
п
о
к
а
е
с
т
ь
з
у
б
ы
е
ш
ь
к
о
´
´
´
´
´
к
о
с
о
в
ы
е
о
р
ё
х
и
;
*
~
к
а
к
´
´
´
´
´
´
к
о
к
о
с
о
в
ы
е
о
р
е´
х
и
с
о
д
н
о
й
п
а
л
ь
м
ы
(
к
а
к
.
д
в
е
к
а
п
л
и
в
о
д
и
)
´
п
п
д
м
ä
л
л
у
м
а
п
о
л
м
э
л
л
у
м
а
-
,
(
к
о
к
о
с
о
в
а
я
к
о
п
р
а
п
р
и
г
о
т
о
в
л
е
н
н
а
я
с
*
и
а
ф
7 - පාමැ


පාල වනවා ппламбаванавā понуд.

1 от පාල නවා.

පාල ම паламбума 1) побуж´де´ние,

стимули´´рование; 2) отделе´´ние, разделе´´-

ние.

පාලහ пплаха молодо´е де´´рево дж´ек´.

 පාලාපැම пплāпäнīма отда´ча

(ружья´) ; отка´тк´а (орудия).

පාය пплийа см. පා ළ ය.

පාය пплисийа поли´´ция.

පා пплис см. පා.

පාපවරයා пплисвативараиā м.

нача´лчьник´ пол´ции.

පාම пплīма о´чередь-´ පා

නවා стоя´ть в о´череди.

පා пплīс полч´ция.

 පාක තරැව пплīскантōрувā

полиц´йский уча´сток´.

පාකාරයා пплискāрайа м. поли-

це´´йск´ий.

පාලාදැයා пплīсмулāдäнийа м.

полице´´йск´ий офице´´р.

පා пплу мн. от පාල ~ ගහනවා

а) бить па´лк´ами;´ б) ре´´зать на ча´сти; в)

расщепля´ть (лучину).

පාලාත пплптта скорлупа´ к´ок´о´со-

вого оре´´ха.

පා ппл к´око´совый; ~ අත ветвь

кок´о´совой па´льмы; ~ ල нож´ для очи´´ст-

к´и кок´о´совых ор´хов;´ ~ කව скорлупа´

кок´о´сового оре´ха; ~  кок´о´совое мо-

лок´о´; ~ කා к´око´совое волок´но´;´ ~

කබය кок´о´совая ск´орлупа´ (вместе с

копрой); ~ ගහනවා см. පාරපා ගහ

නවා; ~ ගය к´око´совый оре´´х; ~ ත

к´ок´о´совое ма´сло; ~ ත сте´´бель кок´о´-

совой ве´´тви- ~ මනවා получа´ть па´ль-

мовую во´дк´у; ~ ලල к´ок´о´совая ше-

луха´; ~ වල свя´зк´а к´ок´о´совых оре´´хов;

~ හාද к´ок´о´совый суп; # ද අැ ~

කට වා пок´а´ есть зу´бы, ешь к´о-

к´о´совые орё´хи; ක වල ~ වග к´ак´

к´ок´о´совые оре´´хи с одно´й па´льмы (как

две капли води).

පාමැම ппдмäллума полмэ´ллума

(кокосовая копра, приготовленная с иаф-