*
8
*
*
-
-
´
*
п
п
х
п
с
а
т
к
а
м
а
1
)
б
о
г
а
т
.
´
ч
´
1
с
т
в
о
;
с
о
с
т
о
я
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
;
2
)
с
п
о
с
о
б
н
о
с
т
ь
.
´
г
.
1
п
п
х
п
с
а
т
ā
м
б
о
а
ч
´
´
´
1
*
п
п
л
а
1
)
к
а
т
а
р
а
к
т
а
;
2
)
о
п
у
х
о
л
ь
;
.
´
´
´
´
1
н
а
р
ы
в
;
3
)
г
л
а
з
н
о
е
я
б
л
о
к
о
´
´
.
1
*
හ
п
п
л
а
н
г
ā
м
п
а
л
а
н
г
а
,
г
а
д
ю
к
а
;
.
´
з
м
е
я
.
හ
п
п
л
а
н
г
ä
и
й
ā
с
м
හ
.
-
´
,
´
*
п
п
л
а
н
а
в
а
1
)
в
е´
я
т
ь
п
р
о
с
е´
и
´
´
´
в
а
т
ь
(
з
е
р
н
о
)
;
2
)
с
о
р
т
и
р
о
в
а
т
ь
,
ч
и´
с
т
и
т
ь
´
(
х
л
о
п
о
к
)
;
*
а
)
о
т
в
е´
и
в
а
т
ь
,
.
´
,
´
´
о
т
с
е´
и
в
а
т
ь
;
б
)
о
т
с
о
р
т
и
р
о
в
ы
в
а
т
ь
о
ч
и
щ
а
т
ь
.
.
п
п
л
а
в
а
с
м
~
´
.
п
п
л
и
о
с
н
о
т
;
.
´
´
´
и
з
в
л
е
к
а
т
ь
п
р
о
ц
е´
н
т
ы
-
´
*
п
п
л
и
й
а
п
р
о
ц
е´
н
т
(
н
а
к
а
п
и
-
´
т
а
л
)
;
*
(
)
с
с
у
.
´
´
ж
а
т
ь
п
о
д
п
р
о
ц
е´
н
т
ы
´
,
´
*
п
п
л
п
в
а
1
)
з
е
м
л
я
м
и
р
;
2
)
.
,
´
,
´
´
з
е
м
н
о
й
ш
а
р
;
3
)
з
е
м
л
я
п
о
ч
в
а
г
р
у
н
т
´
´
)
*
п
п
л
ō
1
*
з
е
м
н
о
й
;
~
(
-
´
´
´
)
п
о
в
е´
р
х
н
о
с
т
ь
з
е
м
л
и
;
~
ф
о
р
м
а
.
´
´
´
ц
и
я
з
е
м
н
ы
х
п
л
а
с
т
о
в
;
2
)
з
е
м
л
я
н
о
й
-
*
п
п
л
ō
к
а
м
п
ā
в
а
з
е
м
л
е
.
´
т
р
я
с
е
н
и
е
.
´
*
п
п
*
ō
б
и
д
ж
у
з
о
л
ю
т
о
.
.
1
п
ō
с
м
.
.
1
1
п
ō
с
м
´
п
ō
ñ
г
у
в
а
п
ю
н
г
у
в
а
(
р
о
г
а
т
к
а
д
л
я
.
л
о
в
л
и
к
р
о
к
о
д
и
л
о
в
и
р
е
ч
н
о
й
р
ы
о
ы
)
-
´
*
*
п
ō
к
к
а
р
ä
а
м
а
у
м
е´
р
е
н
.
´
´
,
н
о
с
т
ь
б
е
р
е
ж
л
и´
в
о
с
т
ь
´
´
´
п
ō
н
н
и
и
а
1
)
к
у
в
ш
и´
н
;
2
)
ч
а
й
-
.
´
´
н
и
к
;
3
)
с
о
с
у
д
-
´
п
ō
а
н
а
й
а
*
~
х
л
о
.
´
,
´
п
а
т
ь
в
л
а
д
о
ш
и
а
п
л
о
д
и´
р
о
в
а
т
ь
-
´
,
´
п
ō
а
л
и
к
ā
в
а
1
)
у
з
е
л
с
в
я
з
.
´
´
´
´
´
´
´
к
а
,
в
я
з
а
н
к
а
;
п
а
к
е´
т
;
2
)
т
ю
к
-
´
п
ō
ā
в
а
п
о
т
а
в
а
(
з
е
м
л
я
н
а
я
д
а
м
,
о
а
н
а
р
и
с
о
в
о
м
п
о
л
е
с
л
у
ж
а
*
ц
а
я
т
а
к
ж
е
.
м
е
ж
*
о
й
)
´
´
.
´
в
ō
т
а
к
а
й
ā
м
м
о
л
о
д
о
е
ж
и
.
.
´
в
о
т
н
о
е
,
д
е
т
ё
н
ы
ш
´
´
´
*
п
ō
т
а
б
х
а
ñ
д
ж
а
н
а
й
а
к
о
р
а
-
.
´
´
б
л
е
к
р
у
ш
е´
н
и
е
8 -


පාහාසකම ппхпсаткама 1) бога´т-

1 ство; состоя´телчьность; 2) спосо´бность.

1 පාහාසතා ппхпсатā м. бога´ч.

1 පා ළ ппла 1) к´атара´кта; 2) о´пухоль;

1 нары´ в;´ 3) глазно´е я´блоко.

1 පා ළ හා пплангā м. пала´нга, гадю´ ка;

змея´.

පා ළ හැය ා пплангäṫийā см. ප ළ හැ

යා.

පා ළනවා ппланава 1) ве´´ять, просе´´и-

вать (зерно) ;´ 2) сортиро ва´ть, чи´´ стить

(хлопок) ; පා ළා දමනවා а) отве´´ивать,

отсе´´ивать; б) отсортиро´вывать, очища´ть.

පා ළ ව пплава см. පා ළ ාව.

පා ළ ппли осн. от පා ළ ය;´ ~ කරනවා

извлек´а´ть проце´´нты.

පා ළ ය пплийа проце´´нт (на капи-

тал);´ පාළ යට දනවා (දමනවා) ссу-

жа´ть под проце´´нты.

පා ළාව пплпва 1) земля´, мир;´ 2)

земно´й шар; 3) земля´, по´чва, грунт.

පා ළ  пплō 1) земно´й; ~ තලය (´ත

ල) пове´´рхность земли´; ~ යම форма´-

ция земны´х пласто´в; 2) земляно´й.

පා ළ කපාව пплōкампāва земле-

трясе´ние.

පා ළ ජ пп ōбиджу зо´люто.

ප 1 пō см. පාවා.

ප 11 пō см. පාහා.

පංව пōñгува пю´нгува (рогатка для

ловли крокодилов и речной рыоы).

පක ටම пōккарäṫṫама уме´´рен-

ность, береж´ли´´вость.

පය пōннииа 1) к´увши´´н; 2) ча´й-

ник´; 3) сосу´д.

පටනය пōṫанайа ~ කරනවා хло´-

пать в ладо´ши, аплоди´´ровать.

පටකාව пōṫаликāва 1) у´зел, свя´з-

к´а, вяза´нк´а;´ пак´е´´т; 2) тюк´.

පටාව пōṫāва пота´ва (земляная дам-

оа на рисовом поле, служа цая также

межой).

පතකයා вōтак´айā м. молодо´е ж´и.

во´тное, детёныш.

පතභංජ´නය´ пōтабхаñджанайа к´ора-

блек´руше´´ние.