о
*
´
´
´
т
а
т
ь
;
~
а
)
х
о
р
о
ш
о
п
и
т
а
т
ь
с
я
;
б
)
.
´
´
´
ж
и
р
е´
т
ь
,
т
о
л
с
т
е´
т
ь
´
п
ō
ш
*
й
а
и
а
1
)
в
о
с
п
и
т
а
н
и
е
*
2
*
.
´
´
´
´
п
и
т
а
н
и
е
,
к
о
р
м
л
е´
н
и
е
;
3
)
п
ш
щ
а
,
к
о
р
м
´
´
*
*
п
а
у
ñ
ш
в
а
*
и
а
й
а
р
а
з
в
р
а
т
,
.
´
р
а
с
п
у
т
с
т
в
о
´
´
*
п
а
у
т
а
в
а
й
а
1
)
и
з
м
е
р
е
н
и
е
;
2
)
в
е
*
.
´
с
ы
.
´
´
´
*
п
а
у
т
р
а
с
ы
н
о
в
н
и
й
;
д
о
ч
е´
р
н
и
й
.
´
.
*
п
а
у
т
р
а
й
ā
м
в
н
у
к
.
´
´
.
*
п
а
у
т
р
и
ж
в
н
у
ч
к
а
´
.
´
*
п
а
у
д
г
а
*
и
к
а
с
м
-
.
´
´
´
~
ч
а
с
т
н
ы
й
с
е´
к
т
о
р
-
´
*
п
а
у
д
г
а
*
и
к
а
т
в
а
и
а
и
н
.
´
´
д
и
в
и
д
у
а
л
ь
н
о
с
т
ь
;
л
и
ч
н
о
с
т
ь
*
п
а
у
д
г
а
*
и
к
а
б
х
ā
в
а
й
а
.
´
и
н
д
и
в
и
д
у
а
л
ь
н
о
с
т
ь
´
*
п
а
у
д
г
а
*
и
к
а
в
ā
д
а
й
а
1
)
.
´
´
-
´
и
н
д
и
в
и
д
у
а
л
и´
з
м
;
2
)
к
у
л
ь
т
л
и
ч
н
о
с
т
и
-
´
*
п
а
у
н
а
р
у
к
т
а
1
)
п
о
в
т
о
р
я
е
.
´
´
´
м
ы
й
;
2
)
т
а
в
т
о
л
о
г
и
ч
е
с
к
и
й
*
п
а
у
н
а
р
у
к
т
и
й
а
1
)
п
о
в
т
о
*
.
´
´
´
р
е´
н
и
е
;
2
)
т
а
в
т
о
л
о
г
и
я
.
´
´
*
п
а
у
р
а
т
о
р
о
д
с
к
о
й
.
´
.
*
п
а
у
р
а
д
ж
а
н
а
й
ā
с
м
*
´
´
.
*
п
а
у
р
а
й
ā
м
1
)
г
о
р
о
ж
а
н
и
н
,
ж
и
-
.
´
´
´
´
т
е
л
ь
т
о
р
ю
д
а
;
2
)
г
р
а
ж
д
а
н
и
н
*
п
а
у
р
а
с
т
и
а
п
р
е
д
п
´
с
т
в
у
ю
*
.
щ
и
й
´
´
*
п
а
у
р
ā
и
к
а
1
)
д
р
е´
в
н
и
й
,
а
н
*
.
´
´
´
*
т
и´
ч
н
ы
й
;
2
)
а
р
х
а
и
ч
н
ы
й
;
3
)
п
е
р
в
о
б
ы
т
н
ь
й
-
´
´
*
*
п
а
у
р
ā
и
к
а
т
ā
в
а
д
р
е´
в
.
´
1
н
о
с
т
ь
-
а
н
т
и
п
н
о
с
т
ь
1
*
*
п
а
у
р
ā
и
и
к
а
в
а
с
т
у
*
.
1
в
и
д
й
ā
в
а
с
м
*
*
*
.
1
*
*
*
1
а
у
р
а
и
к
а
ш
*
ā
с
т
р
а
и
а
.
´
´
1
1
)
а
р
х
е
о
л
ю
г
и
п
´
2
*
п
а
л
е
о
н
т
о
л
о
г
и
п
´
´
´
.
1
*
*
1
а
у
р
у
š
а
1
)
м
у
ж
е
с
т
в
е
н
н
ы
й
,
.
´
´
1
д
о
б
л
е
с
т
н
ы
й
*
2
)
с
и
л
ь
н
*
и
´
´
1
*
*
1
а
у
р
у
ш
а
т
а
в
а
1
*
м
у
ж
е
с
т
в
п
,
.
´
´
´
1
д
о
б
л
е
с
т
ь
-
2
)
с
и
л
а
.
´
1
*
*
1
а
у
р
у
ш
а
и
а
с
и
л
а
´
1
*
*
1
а
у
р
н
а
м
ā
с
а
и
а
д
е
н
*
п
о
л
*
´
1
н
о
л
у
н
и
п
*
.
´
´
1
*
*
п
а
у
р
а
м
и
и
а
с
м
*
1
о ප ණ


та´ть; ~ වනවා а) хорошо´ пита´ться; б)

ж´ире´´ть, толсте´´ть.

පෂය пōшйаиа 1) воспита´ние 2

пита´ние, кормле´´ние; 3) пш´ща, к´орм.

ප ංවලය´ пауñшва иайа развра´т,

распу´тство.

ප තවය паутавайа 1) измере´ние;´ 2) ве

сы´ .

ප  паутра сыно´вний;´ доче´´рний.

ප යා паутрайā м. внук´.

ප  паутри ж. вну´чк´а.

ප ගක паудга ик´а см. ගක-´

~ අංශය ча´стный се´´к´тор.

ප ගකවය паудга ик´атваиа ин-

дивидуа´льность ; ли´чность.

ප ගකභාවය паудга икабхāвайа

инди видуа´льность.

ප ගකවාදය паудга ик´авāдайа 1)

индивидуали´´зм ; -2) к´ульт ли´чности.

ප නරැත паунарукта 1) повторя´е-

мый ;´ 2) тавтологи´ческ´ий.

ප නරැය паунаруктийа 1) повто

ре´´ние;´ 2) тавтоло´гия.

ප ර паура тородск´о´й.

ප රජනයා паураджанайā см. ප රය´ ා.

ප රයා паурайā м. 1) горожа´нин, жи´-

тель то´рюда;´ 2) граж´дани´н.

 ප රත паурастиа пред п´ствую

щий.

ප ර´ාක паурāṅика 1) дре´´вний, ан

ти´´чный; 2) архаи´чный; 3) первобы´тнь й.

ප රාකතාව паурāṅик´атāва дре´´в-

1 ность- анти´пность.

1 ප රාකවදාව паурāиикавасту

1 видйāва см. ප රාකශාය.

1 ප රාක ාය 1аураṅикашāстраиа

1 1) археолю´гип´ 2 палеонтоло´гип.

1 .´ ප රැෂ 1ауруšа 1) му´ж´ественный,

1 до´блестный 2) си´льн и.

1 ප ැෂතව 1аурушатава 1 му´ж´ествп,

1 до´блесть-´ 2) си´ла.

1 ප රැෂය 1аурушаиа си´ла.

1 ප ණමෘසය´ 1аурнамāсаиа ден пол

1 нолу´нип

1 ප ´ණය´ паурṅамииа см. ප ණ

1 මඝය