-
4
´
´
п
р
а
г
а
т
и
и
а
п
р
п
г
р
е´
с
с
-
~
.
´
с
о
ц
и
а
л
ь
н
ы
й
п
р
п
г
р
´
с
с
.
´
*
1
р
а
г
а
т
и
ш
*
ī
л
и
п
р
п
г
р
е
с
с
и
в
н
ы
й
´
п
р
а
г
а
м
а
н
а
й
а
п
р
о
г
р
ё
с
с
,
р
а
з
-
.
´
в
и´
т
и
е
;
у
с
п
´
х
´
´
*
1
р
а
г
а
*
б
х
а
1
)
х
р
а
б
р
ы
й
,
с
м
е´
л
ы
й
;
-
´
´
2
)
б
е
с
с
т
р
а
*
п
н
ы
й
;
3
)
в
ы
с
о
к
о
м
е´
р
н
ы
й
;
н
а
д
-
´
´
´
´
´
´
´
м
е´
н
н
ы
й
-
с
а
м
о
н
а
д
е´
я
н
н
ы
й
;
4
)
с
и
л
ь
н
ы
й
,
к
р
е´
п
.
´
,
´
´
к
и
й
*
5
)
з
н
а
м
е
н
и´
т
ы
й
и
з
в
е´
с
т
н
ы
й
-
´
´
´
´
п
р
а
г
ā
х
а
1
)
б
п
л
ь
ш
о
й
;
2
)
к
р
е´
п
.
´
к
и
й
,
т
в
ё
р
д
ы
й
´
п
р
а
г
у
а
1
)
д
о
б
р
п
д
е
т
е
л
ь
н
ы
й
;
2
)
´
´
´
´
´
ч
е´
с
т
н
ы
й
;
3
)
в
о
с
п
и´
т
а
н
н
ы
й
;
4
)
п
р
и
в
ы
к
*
*
и
й
;
´
´
´
~
а
)
п
о
с
п
и´
т
ы
в
а
т
ь
;
б
)
п
р
и
у
ч
а
т
ь
;
´
´
´
в
)
у
ч
и´
т
ь
-
~
а
)
в
о
с
п
и
т
ы
в
а
т
ь
с
я
´
´
´
´
б
)
п
р
и
в
ы
к
а
т
ь
;
в
)
у
ч
и´
т
ь
с
я
;
~
.
´
´
ш
к
о
л
*
´
*
п
р
а
г
у
и
т
а
1
)
о
б
р
а
з
о
в
а
н
н
ы
й
,
.
´
´
´
´
о
б
у
ч
е
н
н
ы
й
;
2
)
о
п
ы
т
н
ы
й
,
и
с
к
у
с
н
ы
й
´
п
р
а
г
р
у
х
ī
т
а
1
)
с
о
б
р
а
н
н
ы
й
-
2
)
.
´
д
о
п
у
щ
е
н
н
ы
й
-
,
´
п
р
а
г
р
а
х
а
а
й
а
в
з
я
т
и
е
п
р
и
.
´
с
в
о
е´
н
и
е
-
´
п
р
а
г
р
а
х
а
и
а
1
)
в
з
я
т
и
е
´
2
)
о
б
у
з
.
´
´
´
д
а
н
и
е
;
3
*
з
а
х
в
а
т
.
´
.
п
р
п
г
р
ā
х
а
й
а
о
м
*
´
´
´
´
*
п
р
а
г
р
ī
в
а
и
а
1
*
о
к
н
о
;
2
)
р
е
*
ц
ё
т
-
-
´
´
´
´
к
а
-
3
)
б
а
л
ю
с
т
р
а
д
а
*
4
)
л
е´
т
н
и
й
д
о
м
*
5
)
б
а
*
ц
.
´
´
´
´
н
п
;
6
)
в
е
р
х
у
ш
к
а
,
в
е
р
*
п
и
н
а
-
7
)
к
о
н
ю
щ
н
я
´
´
´
п
р
а
г
х
а
*
*
а
и
а
к
р
ы
т
а
я
в
е
р
а
н
д
а
.
(
п
е
р
е
д
д
о
м
о
м
)
-
´
п
р
а
*
х
а
с
а
ж
а
д
н
ы
й
,
х
´
щ
н
ы
й
,
п
р
о
.
´
ж
о
р
л
и
в
ы
й
´
п
р
а
г
х
а
с
а
и
а
ж
а
д
н
о
с
т
ь
,
х
´
щ
н
о
с
т
ь
,
.
´
п
р
о
ж
о
р
л
и
в
о
с
т
ь
.
п
р
а
г
х
ā
т
а
о
о
н
о
т
*
~
.
´
,
´
´
*
с
р
а
ж
а
т
ь
с
я
,
в
о
е
в
а
т
ь
б
о
р
о
т
ь
с
*
´
´
´
*
п
р
а
г
х
ā
т
а
й
а
с
р
а
ж
е´
н
и
е
,
б
и
т
в
а
;
.
´
´
в
о
й
н
а
,
б
о
р
ь
б
а
,
´
´
ඩ
*
1
р
а
н
а
а
1
)
с
и´
л
ь
н
ы
й
(
о
ж
*
а
р
е
-
´
´
´
г
н
е
в
е
)
;
2
)
н
е
и
с
т
о
в
ы
й
,
б
у
р
н
ы
й
;
3
)
ж
е
с
т
о
´
´
´
к
и
й
,
с
в
и
р
´
п
ы
й
*
~
п
р
п
я
в
л
я
т
ь
´
´
´
´
ж
е
с
т
о
к
о
с
т
ь
,
с
в
и
р
е´
п
о
с
т
ь
*
4
)
с
т
р
а
п
*
н
ы
й
,
.
´
у
ж
а
с
н
ы
й
´
´
´
п
р
а
н
а
и
а
б
о
л
ь
ш
о
е
к
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
,
.
´
м
а
с
с
а
ගය - 4


ගය прагатииа прпгре´´сс-´ සමාජ ~

социа´льный прпгр´сс.

ග 1рагатишīли прпгресси´вный.

ගමනය прагаманайа прогрё´сс, раз-

ви´´тие; усп´х.

ගභ 1рага бха 1) хра´брый, сме´´лый;

2) бесстра´ пный; 3) высокоме´´рный; над-

ме´´нный-´ самонаде´´янный;´ 4) си´льный, к´ре´´п-

к´ий 5) знамени´´тый, изве´´стный.

ගාස прагāḋха 1) бпльшо´й;´ 2) к´ре´´п-

к´ий, твёрдый.

ණ прагуṅа 1) добрпде´тельный; 2)

че´´стный; 3) воспи´´танный; 4) привы´к´ ий;´

~ කරනවා а) поспи´´тывать; б) приуча´ть;´

в) учи´´ть-´ ~ වනවා а) воспи´тываться´

б) привыка´ть;´ в) учи´´ться; ~ ශාලාව

шк´о´л .

ත прагуṅита 1) образо´ванный,

обу´ченный; 2) о´пытный, иск´у´сный.

ගෘත прагрухīта 1) со´бранный- 2)

допу´щенный.

හණය праграхаṅайа взя´тие, при-

свое´´ние.

හය праграхаиа 1) взя´тие´ 2) обуз-

да´ние;´ 3 захва´т.

ාහය прпгрāхайа ом. හය´ .

වය´ прагрīваиа 1 ок´но´;´ 2) рецёт-

к´а- 3) балюстра´да 4) ле´´тний дом 5) ба´ ц-

нп;´ 6) верху´шка, вер пи´на- 7) коню´щня.

ඝණය прагха аиа к´ры´тая вера´нда

(перед домом).

ඝඝ пра хаса жа´дный, х´щный, про-

жо´рливый.

ඝසය прагхасаиа жа´дность, х ´щность,

прожо´рливость.

ඝාත прагхāта оон. от ඝාතය ~

කරනව сража´ться, воева´ть, боро´тьс .

ඝෘතය´ прагхāтайа сраже´´ние, би´тва;

война´, борьба´.

ඩණඩ 1ранаṅḋа 1) си´´льный (о жа´ре,

гневе); 2) неи´стовый, бу´рный; 3) жесто´-

к´ий, свир´пый ~ කර´නවා прпявля´ть

жесто´к´ость, свире´´пость 4) стра´п ный,

ужа´сный.

ඩය пранаиа большо´е к´оли´чество,

ма´ сса.