-
4
-
´
п
р
а
т
и
м
у
к
т
а
1
)
о
с
в
о
б
п
ж
д
ё
н
.
´
´
н
ы
й
;
2
)
б
р
о
ш
е
н
н
ы
й
-
´
*
1
р
а
т
и
м
у
р
т
т
и
й
а
1
)
и
з
о
б
р
а
-
,
´
,
´
´
´
´
ж
е´
н
и
е
,
о
б
р
а
з
;
2
)
с
т
а
т
у
я
ф
и
г
у
р
а
с
к
у
л
ь
п
.
´
т
у
р
а
-
´
´
´
*
п
р
а
т
и
и
а
т
н
а
1
)
а
к
т
и
в
н
ы
й
,
э
н
е
р
.
´
´
г
и
ч
н
ы
й
*
2
)
у
с
е´
р
д
н
ы
й
-
´
*
*
р
а
т
и
й
ō
г
а
й
а
1
)
п
р
о
т
и
в
о
д
е´
й
.
´
´
´
,
с
т
в
и
е
о
п
п
о
з
´
ц
и
я
;
2
)
в
р
а
ж
д
е´
б
н
о
с
т
ь
.
´
´
п
р
а
т
и
р
а
к
ш
*
а
к
а
о
х
р
а
н
я
ю
щ
и
й
´
*
п
р
а
т
и
р
а
к
š
а
а
и
а
с
о
х
р
а
н
е´
-
.
´
н
и
е
;
~
с
о
х
р
а
н
я
т
ь
´
п
р
а
т
и
р
а
м
б
х
а
й
а
1
)
я
р
п
с
т
ь
,
.
´
´
г
н
е
в
;
2
)
о
с
к
о
р
б
л
е´
н
и
е
-
.
´
´
*
п
р
а
т
и
р
а
д
ж
а
и
ā
м
в
и
ц
е
к
о
-
.
´
р
о
л
ь
,
´
п
р
а
т
и
р
ā
в
а
й
а
о
т
р
а
ж
ё
н
н
ы
й
з
в
у
к
´
´
э
х
о
;
~
о
т
р
а
ж
а
т
ь
(
з
в
у
к
)
;
~
.
´
о
т
р
а
ж
а
т
ь
с
п
(
о
з
в
у
к
е
)
´
п
р
а
т
и
р
у
д
д
х
а
1
)
в
*
с
т
у
п
а
ю
ш
и
й
´
´
-
,
´
п
р
о
т
и
в
п
р
о
т
е
с
т
у
ю
щ
и
й
;
2
)
в
ы
з
ы
в
а
ю
щ
и
й
.
´
´
о
т
в
р
а
щ
ё
н
и
е
,
о
т
т
а
л
к
и
в
а
ю
ш
и
й
,
´
*
1
р
а
т
и
р
у
д
х
ā
п
о
д
н
и
м
а
о
щ
и
й
с
я
.
´
в
о
с
х
о
д
я
щ
и
й
-
,
´
´
.
п
р
а
т
и
р
у
п
а
1
у
д
о
б
н
ы
й
п
о
д
х
о
.
´
.
.
;
´
д
я
щ
и
й
*
2
о
с
н
о
т
-
,
´
´
п
р
а
т
и
р
у
п
а
й
а
к
а
р
т
и
н
а
и
з
о
б
р
а
.
´
ж
е´
н
и
е
.
´
п
р
а
т
и
р
у
п
ā
к
а
р
а
т
и
п
и´
ч
н
ы
й
-
п
р
а
т
и
р
у
п
а
к
š
а
р
а
й
а
и
е
.
´
р
о
г
л
и
ф
-
´
п
р
а
т
и
р
у
п
ā
д
р
у
ш
*
а
й
а
с
и´
м
.
´
,
в
о
л
э
м
б
л
е´
м
а
,
´
´
п
р
а
т
и
р
ō
д
х
а
к
а
у
п
р
я
м
ы
й
.
´
н
е
п
о
к
о
р
н
ы
й
п
р
а
т
и
р
ō
д
х
ā
в
а
в
а
д
а
й
а
.
´
,
´
´
п
р
о
т
е´
с
т
,
п
о
р
и
ц
а
н
и
е
в
ы
г
о
в
о
р
-
´
п
р
а
т
и
л
а
б
д
х
а
п
о
л
у
ч
е
н
н
ы
й
;
д
о
.
´
с
т
и´
г
н
у
т
ы
й
-
´
п
р
а
т
и
л
а
м
б
х
а
й
а
1
)
п
о
л
у
ч
е´
-
´
´
´
´
,
н
и
е
д
о
с
т
и
ж
ё
н
и
е
;
2
*
о
с
к
о
р
б
л
е´
н
и
е
,
р
у
г
а
*
.
т
е
л
ь
с
т
в
о
*
,
´
п
р
а
т
и
л
ā
б
х
а
й
а
1
)
п
о
л
у
ч
е´
н
и
е
1
.
´
,
´
´
´
´
д
о
с
т
и
ж
ё
н
и
е
;
2
)
в
ь
г
о
д
а
п
р
и´
б
ы
л
ь
1
´
´
,
´
´
п
р
а
т
и
л
и
п
и
й
а
д
у
б
л
и
к
а
т
к
о
п
и
п
,
1
.
´
´
в
т
о
р
о
й
э
к
з
е
м
п
л
я
р
1
පම - 4


ත пратимукта 1) освобпж´дён-

ный;´ 2) бро´шенный.

´ය 1ратимурттийа 1) изобра-

ж´е´´ние, о´браз; 2) ста´туя, фигу´ра, скульп-

ту´ ра.

ය´ න пратииатна 1) ак´ти´вный, энер-

ги´чный 2) усе´´рдный.

යගය ратийōгайа 1) противоде´´й-

ствие, оппоз´ция;´ 2) враж´де´´бность.

රෂක пратирак´шака охраня´ющий.

රෂණය пратиракšаṅаиа сохране´´-

ние; ~ කරනවා сохраня´ть.

රභය пратирамбхайа 1) я´рпсть,

гнев ; 2) оск´орбле´´ние.

රාජය´ ා пратирадж´аиā м. вице-ко-

ро´ль .

 රාවය пратирā вайа отражённый звук´,

э´хо; ~ කරනවා отража´ть (звук); ~ ව

නවා отража´тьсп (о звуке).

රැධ пратируддха 1) в ступа´юший

про´тив, - протесту´ющий; 2) вызыва´ющий

отвращё´ние, отта´лкиваюший.

රෑඩා 1ратирудхā поднима´ ощийся,

восходя´щий.

රෑප пратирупа 1. у´до´бный, подхо-

дя´щий; 2. осн. от රෑපය´ .

රෑපය пратирупайа к´арти´на, изобра-

же´´ние.

රෑපාකාර пратирупāкара типи´´чный.

රෑපාෂරය пратирупакšарайа ие-

ро´глиф.

රෑපාදෘශය пратирупāдрушайа си´´м-

вол, эмбле´´ма.

 රධක пратирōдхак´а упря´ мый,

непок о´рный.

රධාවවාදය пратирōдхāвавадайа

проте´´ст, порица´ние, вы´говор.

ලධ пратилабдха полу´ченный; до-

сти´´гнутый .

ලභය пратиламбхайа 1) получе´´-

ние, достижё´ние; 2 оск´орбле´´ние, руга´-

тельство.

ලාභය пратилāбхайа 1) получе´´ние, 1

достиж´ё´ние;´ 2) вь´года, при´´быль. 1

ය пратилипийа дублик´а´т, к´о´пип, 1

второ´й экземпля´р. 1