*
п
-
п
р
а
т
и
š
х
ā
в
и
р
а
х
и
т
а
н
е
о
с
.
´
н
о
в
а
т
е
л
ь
н
ы
й
,
´
п
р
а
т
и
š
х
и
т
а
1
)
о
с
н
о
в
а
н
н
ы
й
-
´
´
´
´
с
о
з
д
а
н
н
ь
й
;
2
)
п
о
д
т
в
е
р
ж
д
ё
н
н
ы
й
;
3
)
н
а
д
ё
ж
-
´
´
´
н
ы
й
;
4
)
п
р
´
д
а
н
н
ы
й
;
5
)
ж
е
н
а
т
ы
й
;
6
)
з
а
ж
и
,
´
т
о
ч
н
ы
й
;
7
)
з
а
к
о
н
ч
е
н
н
ы
й
з
а
в
е
р
ш
ё
н
н
ь
й
;
.
´
,
8
)
п
р
к
с
л
´
в
л
е
н
н
ы
й
з
н
а
м
е
н
и
т
ы
й
-
*
п
р
а
т
и
с
а
ñ
к
р
а
м
а
а
й
а
х
о
д
ь
-
´
,
´
´
´
,
´
б
а
п
р
п
г
у
л
к
а
;
~
х
о
д
и´
т
ь
п
р
п
г
у
.
л
и
в
а
т
ь
с
я
-
´
п
р
а
т
и
с
а
ñ
г
р
а
х
а
а
й
а
з
а
ч
а
.
т
и
е
,
´
п
р
а
т
и
с
а
ñ
й
у
к
т
а
с
в
я
з
а
н
н
ы
й
.
о
б
ь
е
д
и
н
ё
н
н
ы
й
п
р
а
т
и
с
а
с
к
а
р
а
а
й
а
1
)
´
´
,
´
р
е
м
о
н
т
п
ю
ч
и´
н
к
а
;
р
е
к
о
н
с
т
р
у
к
ц
и
я
;
~
´
´
´
р
е
м
о
н
т
и
р
п
в
а
т
ь
;
р
е
к
о
н
с
т
п
у
и
р
п
в
а
т
ь
;
.
´
´
´
2
)
р
е
ф
о
р
м
а
;
*
*
ඩ
~
а
г
р
а
р
н
а
я
р
е
ф
о
р
м
а
-
п
р
а
т
и
с
а
ñ
с
к
а
р
а
а
.
´
в
ā
д
а
й
а
р
е
ф
о
р
м
и´
з
м
*
п
р
а
т
и
с
а
ñ
с
к
а
р
а
а
*
.
´
.
в
ā
д
и
й
ā
м
р
е
ф
п
р
м
и´
с
т
п
р
а
т
и
с
а
ñ
с
к
а
р
а
а
в
ā
д
ī
.
´
´
р
е
ф
п
р
м
и´
с
т
с
к
и
й
´
*
п
р
а
т
и
с
а
ñ
с
к
а
р
а
ī
й
а
.
´
,
´
´
´
п
о
д
л
е
ж
а
щ
и
й
р
е
м
о
н
т
у
п
о
ч
и´
н
к
е
-
п
р
а
т
и
с
а
ñ
с
к
р
у
т
а
о
т
п
е
м
о
н
.
´
,
´
т
и´
р
о
в
а
н
н
ы
й
п
о
ч
и´
н
е
н
н
ы
й
;
о
б
н
о
в
л
ё
н
н
ы
й
,
´
´
п
р
а
т
и
с
а
ñ
х
а
р
а
й
а
1
)
с
ж
а
т
и
е
´
´
´
у
п
л
ю
т
н
е´
н
и
е
;
2
)
с
о
к
р
а
щ
е´
н
и
е
;
~
.
´
´
´
,
´
а
)
с
ж
и
м
а
т
ь
у
п
л
ю
т
н
я
т
ь
;
б
)
с
о
к
р
а
щ
а
т
ь
´
´
п
р
а
т
и
с
а
ñ
х
р
у
т
а
1
)
с
ж
а
т
ы
й
,
.
´
у
п
л
ю
т
н
ё
н
н
ы
й
;
2
)
с
о
к
р
а
щ
ё
н
н
ы
й
п
р
а
т
и
с
а
ñ
х
р
у
т
а
т
ā
в
а
1
)
.
´
´
,
´
с
ж
а
т
о
с
т
ь
у
п
л
ю
т
н
ё
н
н
о
с
т
ь
;
2
)
к
р
а
т
к
о
с
т
ь
.
´
п
р
а
т
и
с
а
н
н
и
т
а
с
о
б
р
а
н
н
ы
й
-
.
п
р
а
т
и
с
а
н
д
х
и
й
а
ф
и
з
и
о
л
з
а
.
´
´
´
ч
а
т
и
е
;
о
п
л
о
д
о
т
в
о
р
е´
н
и
е
-
´
п
р
а
т
и
с
а
р
а
й
а
т
ы
л
а
р
м
и
и
;
а
р
ь
е
р
.
´
г
а
р
д
-
,
´
п
р
а
т
и
с
а
в
й
а
1
)
о
б
р
а
т
н
ы
й
п
р
п
,
´
´
´
´
т
и
в
о
п
о
л
о
ж
н
ы
й
;
п
е
р
е
в
ё
р
н
у
т
ы
й
;
2
)
н
е
л
е´
п
ы
й
.
´
а
б
с
у
р
д
н
ы
й
п
р
а
т
и
с
а
в
й
ā
к
ā
р
а
й
э
н
,
´
´
.
н
а
р
е
ч
1
)
в
п
е
р
е
в
ё
р
н
у
т
о
м
в
и´
д
е
;
2
)
н
е
л
е´
п
о
.
´
а
б
с
у
р
д
н
о
п සවා


 ඨාරත пратиšṫхāвирахита неос-

нова´тельный.

ත пратиšṫхита 1) осно´ванный,

со´зданнь й;´ 2) подтверж´дённый; 3) надёж´-

ный; 4) пр´данный;´ 5) жена´тый; 6) зажи´-

точный; 7) зако´нченный, завершённьй;

8) прк сл´вленный, знамени´тый.

 ස ං මණය пратисаñкрамаṅайа ходь-

ба´, прпгу´лк´а; ~ කරනවා ходи´´ть, прпгу´-

ливаться.

 සංහණය пратисаñгра хаṅайа зача´-

тие.

සංත пратисаñйукта свя´занный,

об ьединённый.

සංකරණය пратисаṅскараṅайа 1)

ремо´нт, пючи´´нка ; реконстру´кция; ~ කර

නවා ремонти´рпвать; реконстпуи´рпвать;´

2) рефо´рма; ඩ ~ агра´рная рефо´рма.

 සංකරණවාදය пратисаñскараṅа-

вāдайа реформи´´зм.

 සංකරණවායා пратисаñскараṅа

вāдийā м. рефпрми´´ст.

සංකරණවා пратисаñскараṅавāдī

рефпрми´´стск´ий.

 සංකරය пратисаñск´араṅī йа

подлеж´а´щий ремо´нту, почи´´нке.

සංකෘත пратисаñскрута отпемон-

ти´´рованный, почи´´ненный ; обновлённый.

සංහාරය пратисаñ харайа 1) сж´а´тие,

уплютне´´ние; 2) сок´раще´´ние; ~ කරනවා

а) сжима´ть, уплютня´ть; б) сок´раща´ть.

සංහෘත пратисаñ хрута 1) сж´а´тый,

уплютнённый ; 2) сок´ращённый.

සංහෘතතාව пратисаñхрутатāва 1)

сжа´тость, уплютнённость; 2) к´ра´ткость.

සත пратисаннита со´бранный.

සය пратисандхийа физиол. за-

ча´тие;´ оплодотворе´´ние.

සරය пратисарайа тыл а´рмии; арьер-

га´ рд.

සව пратисавйа 1) обра´тный, прп-

тивополо´ж´ный ; перевёрнутый ;´ 2) неле´´пый,

абсу´рдный.

සවාකාරය пратисавйāкāрайэн

нареч. 1) в перевёрнутом ви´´де; 2) неле´´по,

абсу´ рдно.