*
*
*
.
´
п
р
а
т
и
с
ā
н
д
х
а
н
и
к
а
й
ā
м
.
´
п
о
э
т
.
´
´
п
р
а
т
и
с
ā
р
а
а
й
а
о
с
т
а
н
о
в
к
а
-
п
р
а
т
и
с
ī
р
ā
в
а
1
)
ш
а
т
ё
р
,
п
а
.
´
´
´
´
л
а
т
к
а
;
2
)
п
*
и
р
м
а
;
3
)
п
р
е
п
я
т
с
т
в
и
е
.
.
п
р
а
т
и
с
й
ā
й
а
с
м
´
п
р
а
т
и
х
а
т
а
1
)
п
р
п
и
г
р
а
н
н
ы
й
;
2
)
.
´
´
п
о
б
е
ж
д
ё
н
н
ы
й
;
о
п
у
с
т
о
ш
ё
н
н
ы
й
´
п
р
а
т
и
х
а
р
а
м
б
а
й
а
о
т
р
а
ж
е´
н
и
е
.
у
д
а
р
а
.
´
п
р
а
т
и
х
а
с
н
а
з
а
м
е
щ
а
ю
щ
и
й
-
´
´
п
р
а
т
и
х
а
с
н
а
й
а
з
а
м
е´
н
а
;
з
а
м
е
.
´
´
щ
е´
н
и
е
;
п
о
д
с
т
а
н
о
в
к
а
,
´
´
п
р
а
т
и
х
ā
р
а
к
а
ш
а
л
ю
в
л
и´
в
ы
й
.
´
п
р
о
к
а
з
л
и
в
ы
й
-
.
´
п
р
а
т
и
х
ā
р
а
к
а
й
а
м
1
)
*
п
а
.
,
´
´
´
´
´
,
´
л
у
н
п
р
п
к
а
з
н
и
к
;
2
)
о
б
м
а
н
щ
и
к
п
л
у
т
.
´
-
*
п
р
а
т
и
х
ā
р
а
а
и
а
в
х
о
д
´
п
р
а
т
и
х
ā
р
а
й
а
1
)
д
в
е
р
ь
;
2
)
.
´
,
´
´
,
´
о
б
м
а
н
п
л
у
т
о
в
с
т
в
о
;
3
)
ш
а
л
ю
с
т
ь
п
р
о
к
а
з
а
-
´
.
п
р
а
т
и
х
ā
р
а
й
ā
м
1
)
п
р
и
в
р
а
т
.
´
´
,
´
н
и
к
;
2
)
п
л
у
т
о
б
м
а
н
щ
и
к
.
´
෋
п
р
а
т
и
х
а
р
й
а
й
а
п
р
е
п
я
т
с
т
в
и
е
.
´
´
´
п
р
а
т
и
х
ā
с
а
й
а
с
м
е
х
;
ш
у
т
к
а
-
´
,
п
р
а
т
и
х
и
ñ
с
ā
в
а
м
е
с
т
ь
в
о
з
м
е´
з
.
д
и
е
-
´
п
р
а
т
ī
к
а
1
)
о
б
р
а
т
н
ы
й
,
п
р
о
т
и
в
о
-
,
´
´
´
´
п
о
л
о
ж
н
ы
й
;
~
п
е
р
е
в
о
р
а
ч
и
в
а
т
ь
п
е
,
´
´
´
´
р
е
с
т
а
в
л
я
т
ь
;
2
)
о
т
р
а
ж
ё
н
н
ь
й
;
3
)
н
е
л
е´
п
ы
й
.
´
а
б
с
у
р
д
н
ы
й
-
п
р
а
т
и
к
а
т
а
в
а
1
)
п
р
о
т
и
в
о
п
о
.
´
,
´
´
´
л
о
ж
н
о
с
т
ь
;
2
)
н
е
л
е´
п
о
с
т
ь
а
б
с
у
р
д
н
о
с
т
ь
-
.
п
р
а
т
и
к
а
*
э
с
а
н
а
р
е
ч
1
)
н
а
.
´
,
´
´
,
´
п
р
о
т
и
в
н
а
о
б
п
р
о
т
;
2
)
н
е
л
е´
п
о
а
б
с
у
р
д
н
о
-
´
´
*
п
р
а
т
и
к
š
а
а
й
а
1
)
р
а
с
с
м
а
т
.
´
´
´
´
р
и
в
а
н
и
е
;
2
)
о
ж
и
д
а
н
и
е
;
3
)
н
а
д
е
ж
д
а
.
´
п
р
а
т
ī
к
š
ā
в
а
о
ж
и
д
а
н
и
е
.
´
п
р
а
т
и
к
š
*
и
т
а
о
ж
и
д
а
е
м
ы
й
.
´
п
р
а
т
ī
н
и
й
а
з
а
п
а
д
.
´
п
р
а
т
ī
н
ī
й
а
з
а
п
а
д
н
ы
й
-
´
´
п
р
а
т
ī
т
а
1
)
и
з
в
е´
с
т
н
ы
й
;
2
)
з
а
с
л
у
´
´
,
ж
е
н
н
ы
й
п
р
о
с
л
а
в
л
е
н
н
ы
й
;
3
)
д
о
к
а
з
а
н
н
ы
й
;
.
´
4
)
д
о
в
о
л
ь
н
ы
й
.
´
,
´
*
п
р
а
т
ī
т
и
й
а
и
з
в
е´
с
т
н
о
с
т
ь
с
л
а
в
а
´
п
р
а
т
ī
п
а
1
)
о
т
в
е
р
н
у
в
*
*
и
й
с
я
;
2
)
.
´
п
р
п
т
и
в
о
е
с
т
е´
с
т
в
е
н
н
ы
й
ජසා


සාධකයා пратисāндханик´айā м.

поэ´т.

සාරණය пратисāраṅайа остано´вк´а.

රාව пратисīрāва 1) шатёр, па-

ла´тк´а; 2) п и´рма; 3) препя´тствие.

සාය пратисйāйа см. ශාය.

හත пратихата 1) прпи´гранный; 2)

побеж´дённый;´ опустошённый.

හරඩය пратихарамбайа отраже´´ние

удара.

හන пратихасна замеща´ющий.

හනය пратихаснайа заме´´на;´ заме-

ще´´ние; подстано´вка.

හාරක пратихāрак´а шалювли´´вый,

прок´азливый.

හාරකයා пратихāрак´айа м. 1) па-

лу´н, прпка´зник´;´ 2) обма´нщик´, плут.

-හාරණය´ пратихāраṅаиа вход.

හාරය пратихāрайа 1) дверь;´ 2)

обма´н, плутовство´; 3) ша´люсть, прока´за.

හාරයා пратихāрайā м. 1) привра´т-

ник´; 2) плут, обма´нщик´.

හාය෋ය пратихарйайа препя´тствие.

හාසය пратихāсайа смех ;´ шу´тк´а.

ංසාව пратихиñсāва месть, возме´´з-

дие.

ක пратīка 1) обра´тный, противо-

поло´ж´ный;´ ~ කරනවා перевора´чивать, пе-

реставля´ть;´ 2) отраж´ённьй; 3) неле´´пый,

абсу´рдный.

කතාව пратикатава 1) противопо-

ло´ж´ность; 2) неле´´пость, абсу´рдность.

කලස пратика эса нареч. 1) на-

про´тив, наобпро´т; 2) неле´´по, абсу´рдно.

ෂණය´ пратикšаṅайа 1) рассма´т-

ривание;´ 2) ож´ида´ние; 3) наде´жда.

ෂාව пратīкšāва ожида´ние.

ත пратикšита ожида´емый.

ය пратīнийа за´пад.

ය пратīнīйа за´падный.

ත пратīта 1) изве´´стный; 2) заслу´-

женный, просла´вленный; 3) дока´занный;

4) дово´льный.

ය пратīтийа изве´´стность, сла´ва.

ප пратīпа 1) отверну´в ийся; 2)

прптивоесте´´ ственный.