;
1
*
*
*
-
´
п
р
а
т
й
ā
х
а
р
а
а
й
а
с
д
е´
р
ж
и
.
´
,
в
а
н
и
е
к
о
н
т
р
о
л
ь
(
ч
у
в
с
т
в
)
-
´
*
п
р
а
т
и
ā
к
а
р
а
и
и
а
к
о
н
т
р
*
.
´
л
и
р
у
е
м
ы
й
-
´
´
п
р
а
т
и
ā
х
ā
р
а
й
а
1
*
с
д
е´
р
ж
и
´
´
´
,
в
а
н
и
е
к
о
н
т
р
о
л
ь
(
ч
у
в
о
т
в
)
;
2
)
р
а
с
с
е´
я
н
н
о
с
т
ь
-
.
´
´
´
3
)
с
о
е
д
и
н
е´
н
и
е
,
к
о
м
б
и
н
а
ц
и
я
;
с
о
ч
е
т
а
н
и
е
´
п
р
а
т
и
ā
х
р
у
т
а
к
о
н
т
р
*
л
и
р
у
е
-
.
´
,
м
ы
й
у
п
р
а
в
л
я
е
м
ы
й
´
*
п
р
а
т
й
у
т
к
р
а
м
а
п
р
е
д
в
а
р
и´
т
е
л
ь
-
.
н
ы
й
´
´
п
р
а
т
й
у
т
к
р
а
м
а
к
а
п
о
д
г
о
т
о
-
.
´
в
и´
т
е
л
ь
н
ь
й
-
´
*
*
*
п
р
а
т
й
у
т
к
р
а
м
а
й
а
п
р
и
г
о
т
о
в
-
.
л
´
н
и
е
-
´
п
р
а
т
й
у
т
к
р
ā
н
т
а
п
о
д
г
о
т
о
.
´
в
и
т
е
л
ь
н
ы
й
.
а
п
р
т
и
у
т
т
а
р
а
о
о
н
о
т
.
´
-
о
т
в
е
ч
а
т
ь
.
´
п
р
а
т
й
у
т
т
а
р
а
й
а
о
т
в
е´
т
´
´
*
п
р
а
т
й
у
т
х
ā
н
а
й
а
в
с
т
а
в
а
н
и
е
.
´
,
-
(
п
е
р
е
д
п
о
с
е
т
и
т
е
л
е
м
)
п
р
и
в
е´
т
с
т
в
и
е
-
´
т
п
п
р
а
т
й
у
т
а
т
ī
й
а
в
о
з
р
п
ж
-
.
´
д
е´
н
и
е
-
´
р
о
н
т
й
п
р
а
т
у
п
а
н
а
1
)
в
з
п
ж
´
´
,
д
ё
н
н
ы
й
в
о
с
п
р
о
и
з
в
е
д
ё
н
н
ы
й
;
2
)
в
о
с
к
р
е´
с
*
.
´
´
,
´
´
ш
и
й
;
3
)
н
а
с
т
о
я
щ
и
й
т
е
к
у
щ
и
й
т
п
р
а
т
и
у
п
ā
д
а
*
~
.
´
´
в
о
з
р
п
ж
д
а
т
ь
,
в
о
с
п
р
п
и
з
в
о
д
и´
т
ь
-
´
п
р
а
т
й
у
т
п
ā
д
а
к
а
в
о
с
п
р
*
и
з
.
´
в
о
д
я
щ
и
й
´
*
п
р
а
т
й
у
т
п
ā
д
а
н
а
и
а
в
о
з
-
.
´
´
р
ю
ж
д
´
н
и
е
,
в
о
с
п
р
*
и
з
в
о
д
с
т
в
о
-
´
п
р
а
т
и
у
т
п
ā
д
и
т
а
1
)
в
о
з
р
*
ж
.
´
д
ё
н
н
ы
й
,
в
о
с
п
р
о
и
з
в
е
д
ё
н
н
ы
й
-
2
*
в
о
с
к
р
е´
с
п
*
и
й
.
´
*
*
п
р
а
т
и
у
п
а
к
ā
р
а
и
а
п
о
м
о
щ
ь
.
´
´
*
1
п
р
а
т
и
у
š
а
и
а
з
а
р
и
,
р
а
с
с
в
´
т
´
´
1
1
п
р
а
т
у
š
а
и
а
1
)
у
т
р
*
-
2
)
.
´
с
о
л
н
ц
е
´
´
*
*
*
п
р
а
т
и
у
х
а
и
а
п
р
е
п
я
т
с
т
в
и
е
,
п
о
*
.
´
´
м
е´
х
а
;
п
р
е
г
р
а
д
а
.
´
´
´
´
*
п
р
а
т
и
Ə
к
а
к
а
ж
д
ы
и
,
в
с
и
к
и
й
п
р
а
т
й
Ə
к
ā
к
ā
р
а
и
э
и
.
,
´
.
н
а
р
е
ч
д
р
у
*
з
а
д
р
у
г
о
м
п
о
п
ч
е
р
ё
д
н
о
´
´
´
п
р
а
х
а
м
а
1
*
1
)
п
е´
р
в
ы
й
;
2
)
т
л
а
в
-
´
´
н
ь
й
;
~
*
п
р
к
с
т
е´
й
*
п
и
е
о
р
г
а
н
и
з
м
*
*
-
;1 ථ


තාහරණය пратйāхараṅайа сде´´ржи-

вание, контро´ль (чувств).

තෘහරය´ пратиā караṅииа контр -

ли´руемый.

තාහාරය пратиā хāрайа 1 сде´´рж´и-

вание, контро´ль (чувотв); 2) рассе´´янность-´

3) соедине´ние, комбина´ция;´ сочета´ние.

තාහෘත пратиā хрута контр ли´руе-

мый, управля´емый.

ත ම пратйуткрама предвари´´тель-

ный.

තකමක пратйутк´рамак´а подгото-

ви´´тельнь й.

ත මය пратйутк´рамайа приготов-

л ´ние. -

තාත пратйутк´рāнта подгото-

ви´тельный .

තතර пратиуттара оон. от ත

තරය- දනව отвеча´ть.

ත තරය пратйуттарайа отве´´т.

තථානය´ пратйутṫхāнайа встава´ние

(перед-посетителем), приве´´тствие.

තපය пратйутпаттīйа возрпж´-

де´´ние.-

තපන пратйутпанна 1) возрпж´-

дённый, воспроизведённый; 2) воск´ре´´с

ший;´ 3) настоя´щий, тек´у´щий.

තපාද пратиутпāда ~ කරනවා

возрпжда´ть, воспрпиз води´´ть.

තපාදක пратйутпāдак´а воспр из-

водя´щий .

ත  පාදනය´ пратйутпāданаиа воз-

рюж´д´ние, воспр изво´дство.

තපෘත пратиутпāдита 1) возр ж´-

дённый, воспроизведённый- 2 воскре´´сп ий.

ත පකාරය пратиупакāраиа по´мощь.

තෂය´ 1 пратиуšаиа зари´, рассв´т.

තෂය 11 пратуšаиа 1) у´тр -´ 2)

со´лнце.

ත හය´ пратиухаиа препя´тствие, по

ме´´ха; прегра´да.

තක пратиƏк´а ка´ж´дыи, вси´кий.

තකකාරයන пратйƏкāкāраиэи

нареч. дру за дру´гом, попчерёдно.

ථම праṫхама 1 1) пе´´рвый;´ 2) тла´в-

нь й; ~ ාය прксте´´й пие органи´зм -