-
п
,
´
в
о
л
ь
н
ы
й
у
д
о
в
л
е
т
в
о
р
ё
н
н
ы
й
;
~
.
´
у
с
п
о
к
´
и
в
а
т
ь
*
п
р
а
ш
*
ā
н
т
а
к
а
р
а
а
й
а
.
´
у
с
п
о
к
о
е´
н
и
е
п
р
а
ш
ā
н
т
а
т
ā
в
а
1
)
т
и
ш
и
-
.
´
,
´
н
а
с
п
о
к
о
й
с
т
в
и
е
;
2
)
м
и
р
.
п
р
а
ш
ā
н
т
и
й
а
с
м
.
´
п
р
а
ш
*
а
с
а
н
а
й
а
1
)
п
р
а
в
л
е´
н
и
е
,
.
´
´
р
у
к
о
в
о
д
с
т
в
о
;
2
)
п
р
а
в
и´
т
е
л
ь
с
т
в
о
´
.
п
р
а
ш
*
н
а
1
в
о
п
р
о
с
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
;
~
.
.
´
´
в
о
п
р
о
с
и´
т
е
л
ь
н
о
е
с
л
о
в
о
;
2
о
с
н
о
т
´
´
,
´
;
~
с
п
р
а
ш
и
в
а
т
ь
у
з
н
а
в
а
т
ь
;
.
´
´
´
~
*
р
а
з
р
е
ш
е´
н
и
е
в
о
п
р
о
с
о
в
,
.
п
р
а
ш
н
а
к
ā
р
а
й
а
м
т
о
т
к
т
о
.
´
с
п
р
а
ш
и
в
а
е
т
,
´
´
п
р
а
ш
н
а
д
у
т
и
й
а
1
)
з
а
г
а
д
к
а
.
´
´
´
´
´
,
´
з
а
д
а
ч
а
г
о
л
ю
в
о
л
о
м
к
а
;
2
)
т
р
у
д
н
ы
й
в
о
п
р
о
с
´
п
р
а
ш
*
н
а
й
а
1
)
в
о
п
р
о
с
;
~
.
´
´
´
´
ж
г
у
ч
и
й
в
о
п
р
о
с
;
2
)
д
о
п
р
о
с
;
р
а
с
с
л
е´
д
о
в
а
н
и
е
´
´
п
р
а
ш
*
н
а
в
ā
н
а
к
а
в
о
п
р
о
с
и´
т
е
л
ь
-
.
н
ы
й
-
.
п
р
а
ш
н
ā
р
т
х
а
к
а
г
р
а
м
в
о
п
´
´
´
р
о
с
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
;
~
в
о
п
р
о
с
и´
т
е
л
ь
н
о
е
.
´
м
е
с
т
о
и
м
е´
н
и
е
.
.
п
р
а
ш
*
н
ō
т
т
а
р
а
м
н
п
а
р
н
.
´
´
.
с
о
ч
е
т
в
о
п
р
о
с
ы
и
о
т
в
е´
т
ы
´
*
п
р
а
ш
р
а
в
а
а
й
а
1
)
ф
ю
н
т
а
н
;
.
´
´
´
´
´
´
2
)
и
с
т
о
ч
н
и
к
;
3
)
к
а
с
к
а
д
-
´
´
´
п
р
а
ш
р
и
т
а
р
о
б
к
и
й
,
с
т
е
с
н
и´
т
е
л
ь
.
´
н
ы
й
;
п
о
к
о
р
н
ы
й
.
´
п
р
а
ш
р
у
т
а
т
е
к
у
щ
и
й
,
´
п
р
а
ш
*
в
ā
с
а
1
*
в
ы
д
ы
х
а
т
е
л
ь
н
ы
й
.
.
´
´
´
э
к
с
п
и
р
а
т
о
р
н
ы
й
;
2
о
с
н
о
т
-
~
.
´
´
в
ы
д
ы
х
т
ь
;
~
в
ы
д
о
х
-
´
*
п
р
а
ш
в
ā
с
а
х
и
н
н
а
з
а
п
ы
х
а
в
.
´
,
ш
и
й
с
я
з
а
д
о
х
н
у
в
ш
и
й
с
я
п
р
а
ш
*
в
ā
с
а
м
ā
н
а
*
.
´
к
а
й
а
н
т
р
а
й
а
с
п
и
р
о
м
е
т
р
.
´
п
р
а
ш
в
а
с
а
й
а
в
ы
д
о
х
.
´
*
п
р
а
š
*
а
т
а
й
ā
м
л
а
н
ь
*
4
х
*
з
т
*
а
с
и
-
.
1
а
*
а
´
´
´
´
*
п
р
а
š
*
х
а
1
)
г
л
а
в
н
ы
й
,
о
с
*
о
в
н
о
й
;
.
´
2
)
л
у
ч
ш
и
й
´
п
р
а
š
х
а
й
ā
м
р
у
к
о
в
о
д
и´
т
е
л
ь
*
´
в
о
ж
д
ь
*
п - පඨයා


во´льный, удовлетворённый; ~ කරනවා

успок´´ивать.

ශා තකරණය прашāнтакараṅайа

успокое´´ние.

ශාතතාව прашāнтатāва 1) тиши-

на´, споко´йствие; 2) мир.

ශාය прашāнтийа см. ශාත

තාව.

ශාසනය прашасанайа 1) правле´´ние,

руково´дство; 2) прави´´тельство.

න прашна 1. вопроси´´тельный; ~

වාවකය вопроси´´тельное сло´во; 2. осн. от

නය; ~ කරනවා спра´шивать, узнава´ть;´

~ වාකරණය´ разреше´´ние вопро´сов.

නකාරයා прашнакāрайа м. тот, кто

спра´ шивает.

නය прашнадутийа 1) зага´дк´а,

зада´ча, голюволо´мк´а;´ 2) тру´дный вопро´с.

නය прашнайа 1) вопро´с; දැවන ~

жгу´чий вопро´с; 2) допро´с; рассле´´дование.

නවාවක прашнавāнак´а вопроси´´тель-

ный .

නාථක прашнāртхака грам. воп-

роси´´тельный;´ ~ සවනාම вопроси´´тельное

местоиме´´ние.

නතර прашнōттара мн. парн.

сочет. вопро´сы и отве´´ты.

ශවණය прашраваṅайа 1) фюнта´н ;

2) исто´чник´;´ 3) к´аск´а´д.

ත прашрита ро´бк´ий, стесни´´тель-

ный; поко´рный.

ැත прашрута теку´щий.

වාස прашвāса 1 выдыха´тельный,

эк´спирато´рный;´ 2. осн. от වාසය- ~

කරනවා выдыхෘ´ть; ~  ම вы´дох.

වාසන прашвāсахинна запыха´в-

шийся, задохну´вшийся.

වාසමානකය ය прашвāсамāна

кайантрайа спиро´метр.

වාසය прашвасайа вы´дох.

ෂතය´ ා праšатайā м. лань 4х з таси-

1а а.

ඨ´ праšṫ´ха 1) гла´вный, ос овно´й;

2) лу´чший.

ඨයා праšṫхайā м руководи´´тель

вож´дь