4
7
-
´
п
р
а
п
т
а
1
)
п
р
и
ш
*
е´
д
ш
и
й
;
2
)
п
о
л
у
*
´
,
´
;
ч
е
н
н
ы
й
д
о
б
ь
т
ы
й
д
о
с
т
и´
г
н
у
т
ы
й
;
~
*
.
´
´
п
о
л
у
ч
а
т
ь
;
д
о
с
т
и
г
а
т
ь
*
´
´
п
р
а
п
т
а
р
т
х
а
д
о
с
т
и´
г
ш
и
й
ц
ё
л
и
,
*
.
´
у
с
п
е´
ш
н
ы
й
-
,
´
п
р
ā
п
т
и
й
а
1
)
п
р
и
б
ы
т
и
е
д
о
с
т
и
´
,
´
ж
е´
н
и
е
;
2
)
п
р
и
о
б
р
е
т
е´
н
и
е
о
в
л
а
д
е´
н
и
е
;
3
)
,
´
´
п
р
и´
б
ы
л
ь
;
4
)
у
с
п
е´
х
;
5
)
с
о
б
р
а
н
и
е
с
б
о
р
;
6
)
.
´
´
с
в
е
р
х
ь
е
с
т
е´
с
т
в
е
н
н
а
я
с
и´
л
а
.
´
п
р
ā
п
й
а
д
о
с
т
и
ж
и´
м
ы
й
,
´
п
р
ā
б
х
а
т
й
а
й
а
а
в
т
о
р
и
т
е´
т
;
в
л
а
с
т
ь
.
´
г
о
с
п
о
д
с
т
в
о
,
´
п
р
ā
м
а
и
к
а
и
м
е´
ю
щ
и
й
в
л
а
с
т
ь
.
,
´
с
и´
л
у
а
в
т
о
р
и
т
е´
т
,
´
.
´
п
р
ā
м
ā
и
к
а
й
ā
м
1
)
г
л
а
в
а
.
´
´
´
н
а
ч
а
л
ь
н
и
к
;
2
)
п
р
е
з
и
д
е´
н
т
;
3
)
у
ч
ё
н
ы
й
-
´
п
р
ā
м
а
й
а
й
а
1
)
с
в
и
д
е´
т
е
л
ь
.
,
´
´
´
,
с
т
в
о
д
о
к
а
з
а
т
е
л
ь
с
т
в
о
;
2
)
с
и´
л
а
в
л
а
с
т
ь
.
´
´
п
р
а
й
ō
г
и
к
а
п
р
а
к
т
и´
ч
е
с
к
и
й
.
´
п
р
а
р
а
б
д
х
а
н
а
ч
а
т
ы
й
-
´
п
р
ā
р
а
б
д
х
и
й
а
1
)
н
а
ч
а
л
о
;
2
)
в
е
.
,
´
р
ё
в
к
а
ц
е
п
ь
(
д
л
я
п
р
и
в
я
з
и
с
л
о
н
а
)
,
´
,
´
п
р
ā
р
а
м
б
х
а
н
а
ч
а
л
ь
н
ы
й
в
в
о
д
н
ы
й
.
´
п
р
е
д
в
а
р
и
т
е
л
ь
н
ы
й
.
.
´
п
р
ā
р
а
м
б
х
а
к
а
с
м
-
´
,
´
п
р
а
р
а
м
б
х
а
й
а
н
а
ч
а
л
о
в
в
е
д
е´
.
´
,
н
и
е
п
р
е
д
и
с
л
о
в
и
е
´
п
р
ā
р
т
х
а
н
а
й
а
1
)
п
р
о
с
ь
б
а
;
2
)
.
´
´
н
а
д
е´
ж
д
а
´
.
п
р
ā
р
т
х
а
н
ā
о
с
н
о
т
;
.
´
´
´
~
н
а
д
е´
я
т
ь
с
я
,
ж
е
л
а
т
ь
´
п
р
ā
р
т
х
а
н
ā
д
ā
й
а
к
а
д
а
ю
щ
и
й
.
´
´
´
н
а
д
е´
ж
д
у
,
п
о
о
щ
р
я
ю
щ
и
й
п
р
ā
р
т
х
а
н
ā
н
а
т
и
к
а
м
а
.
´
´
б
е
з
н
а
д
ё
ж
н
о
с
т
ь
;
о
т
ч
а
я
н
и
е
-
´
´
,
´
´
п
р
ā
р
т
х
а
н
ā
в
а
н
а
д
е´
ж
д
а
ж
е
л
а
.
´
,
н
и
е
с
т
р
е
м
л
е´
н
и
е
п
р
ā
р
т
х
а
н
а
ш
у
н
й
а
т
ā
в
а
.
.
с
м
-
´
п
р
а
р
т
х
а
н
а
х
ī
н
а
б
е
з
н
а
д
ё
ж
.
´
н
ы
й
;
о
т
ч
а
я
в
ш
и
й
с
я
-
´
п
р
ā
р
т
х
а
н
ī
й
а
п
и
т
а
ю
щ
и
й
н
а
.
´
´
д
е´
ж
д
у
-
´
´
´
п
р
ā
р
т
х
и
т
а
1
)
п
и
т
а
ю
щ
и
й
н
а
д
е´
ж
-
´
´
´
´
´
´
д
у
;
2
)
ж
е
л
а
н
н
ы
й
;
3
)
з
а
п
р
о
ш
е
н
н
ы
й
;
з
а
т
р
ё
.
б
о
в
а
н
н
ы
й
පාත 47


ාත прапта 1) прише´дший; 2) полу´-

ченный; добь´тый, дости´´гнутый; ~ වන

වා получа´ть; достига´ть.

ාතාථ праптартха дости´´гший цё´ли,

успе´´ шный.

ාය прāптийа 1) прибы´тие, дости-

же´ние; 2) приобрете´´ние, овладе´´ние; 3)

при´´быль; 4) успе´х; 5) собра´ние, сбор; 6)

сверх ьесте´´ ственная си´´ла.

ාප прāпйа достижи´´мый.

ාභතය прāбхатйайа авторите´´т; власть,

госпо´дство.

ාමාක прāмаṅик´а име´ющий власть,

си´´лу, авторите´т.

ාමාකයා прāмāṅик´айā м. 1) глава´,

нача´льник´; 2) президе´´нт; 3) учёный.

ාමාණය прāмаṅйайа 1) свиде´´тель-

ство, док´аза´тельство; 2) си´´ла, власть.

ායක прайōгика прак´ти´´ческий.

ාරධ прарабдха на´чатый.

ාරය прāрабдхийа 1) нача´ло; 2) ве-

рёвк´а, цепь (для привязи слона).

ාරභ прāрамбха нача´льный, вво´дный,

предвари´тельный.

ාරභක прāрамбхак´а см. ාරභ.

ාරභය прарамбхайа нача´ло, введе´´-

ние, предисло´вие.

ාථනය прāртханайа 1) про´сьба; 2)

наде´´ ж´да.

ාථනා прāртханā осн. от ාථනාව;´

~ කරනවා наде´´яться, ж´ела´ть.

ාඨනායක прāртханāдāйак´а дающий

наде´´ж´ду, поощря´ющий.

ාථනානැ කම прāртханāнатикама

безнадёжность ;´ отча´яние.

ාථනාව прāртханāва наде´´ж´да, ж´ела´-

ние, стремле´´ние.

ාථනානතාව прāртханашунйатāва

см. ාථනානැකම.

ාථනාන прартханахīна безнадёж´-

ный ; отча´явшийся.

ාථය прāртханīйа пита´ющий на-

де´´ ж´ду.

ාත прāртхита 1) пита´ющий наде´´ж´-

ду; 2) ж´ела´нный;´ 3) запро´шенный;´ затрё´-

бованный.