-
5
-
´
в
а
н
а
д
Ə
в
а
т
ā
в
и
л
е
с
н
а
я
б
о
.
´
´
г
и´
н
я
;
д
р
и
а
д
а
-
´
.
в
а
н
а
п
ā
л
а
к
а
й
ā
м
л
е
с
н
и´
.
ч
и
й
´
´
в
а
н
а
п
п
т
д
е
к
л
а
м
а
ц
и
я
;
~
´
´
´
´
у
ч
и´
т
ь
н
а
и
з
у
с
т
ь
;
~
ч
и
т
а
т
ь
.
´
н
а
и
з
у
с
т
ь
.
´
в
а
н
а
м
а
к
а
с
т
а
´
´
в
а
и
а
м
и
п
ä
и
м
ё
д
д
и´
к
и
х
.
п
ч
ё
л
´
´
в
а
н
а
й
а
1
)
л
е
с
;
д
ж
у
н
г
л
и
;
2
)
в
о
д
а
.
.
.
(
в
о
д
н
а
я
м
а
с
с
а
р
е
к
и
,
о
з
е
р
а
и
т
п
)
.
´
.
в
а
н
а
р
а
й
ā
м
о
б
е
з
ь
я
н
а
-
´
´
в
а
н
а
в
а
с
и
ж
и
в
у
щ
и
й
в
л
е
с
у
;
о
т
.
´
ш
*
е´
л
ь
н
и
ч
е
с
к
и
й
´
´
.
в
а
н
а
в
ā
с
и
й
а
м
ж
и´
т
е
л
ь
л
е´
с
а
;
.
´
о
т
ш
е´
л
ь
н
и
к
,
´
,
´
в
а
н
а
с
а
р
а
з
р
у
ш
е´
н
и
е
р
а
з
о
р
е´
н
и
е
.
´
о
п
у
с
т
о
ш
е´
н
и
е
-
,
´
в
а
н
а
с
а
н
а
в
ā
р
а
з
р
у
ш
а
т
ь
р
а
з
о
.
´
,
´
р
я
т
ь
о
п
у
с
т
о
ш
*
а
т
ь
.
.
*
*
в
а
н
а
л
ä
х
*
ä
б
а
с
м
*
*
-
´
,
´
.
в
а
н
ā
н
т
а
р
а
1
л
е
с
н
о
й
л
е
с
и´
с
.
.
.
;
т
ы
й
´
2
м
н
о
т
´
´
в
а
н
ā
н
т
а
р
а
й
а
б
о
л
ь
ш
о
й
л
е
с
;
.
´
´
ඵ
~
м
р
а
ч
н
ы
й
г
у
с
т
о
й
л
е
с
.
.
в
а
н
ā
с
а
й
а
с
м
.
.
.
.
,
.
.
.
´
´
в
а
н
ā
х
и
ч
т
о
к
а
с
а
е
т
с
я
е
с
т
ь
.
.
в
а
н
и
т
ā
в
а
ж
ж
е´
н
щ
и
н
а
.
.
в
а
н
и
т
ī
с
м
.
´
.
в
а
н
и
к
а
й
а
м
н
и´
щ
и
й
´
´
в
а
н
1
)
п
р
и
ш
е´
д
ш
и
й
,
в
о
ш
е´
д
ш
и
й
;
2
)
-
´
,
´
´
´
,
´
с
т
а
в
ш
и
й
с
д
е´
л
а
в
ш
и
й
с
я
;
3
)
п
о
х
о
ж
и
й
с
х
о
.
ж
и
й
-
´
.
-
.
*
*
*
в
а
н
к
а
к
о
г
о
л
ц
в
е´
т
а
;
*
*
з
о
.
´
´
л
о
т
о
г
о
ц
в
е´
т
а
-
´
*
*
в
а
н
к
п
с
г
э
и
й
а
н
е
з
р
´
.
´
´
л
ы
й
п
л
о
д
х
л
е´
б
н
о
г
о
д
е´
р
е
в
а
;
.
.
.
*
*
*
в
а
н
т
а
с
у
ф
п
р
и
л
о
б
о
з
н
а
ч
-
´
,
´
и
м
е´
ю
щ
и
й
н
а
д
е
л
ё
н
н
ы
й
;
*
*
м
у
д
.
р
ы
й
´
,
´
´
*
в
а
н
т
а
й
а
1
)
т
о
ч
к
а
п
я
т
н
ы
ш
к
о
;
.
´
2
)
з
н
а
к
-
,
´
´
´
в
а
н
д
а
н
а
й
а
п
о
к
л
о
н
е´
н
и
е
п
о
ч
и
.
´
т
а
н
и
е
.
в
а
н
д
а
н
ā
м
н
о
т
;
~
වනව - 5


වනවතා ванадƏватāви лесна´я бо-

ги´´ня; дриа´да.

වනපාලකයා ванапāлакайā м. лесни´´-

чий.

වනපා ванаппт дек´лама´ция; ~ කර

නවා учи´´ть наизу´сть;´ ~ දනවා чита´ть

наизу´сть.

වනම ванама ка´ста.

වනපැ ваиамипäṅи мёд ди´´к´их

пчёл.

වනය ванайа 1) лес; джу´нгли; 2) вода´

(водная масса реки, озера и т. п.).

වනරයා ванарайā м. обезья´на.

වනවා ванаваси живу´щий в лесу´; от-

ше´´льнический.

වනවායා ванавāсийа м. жи´´тель ле´´са;

отше´´льник.

වනස ванаса разруше´´ние, разоре´´ние,

опустоше´´ние.

වනසනවා ванасанавā разруша´ть, разо-

ря´ть, опустоша´ть.

වන ළැහැබ ваналäхäба см. වනගහනය.

වනාතර ванāнтара 1. лесно´й, леси´´с-

тый;´ 2. мн. от වනාතරය.

වනාතරය ванāнтарайа большо´й лес;´

කඵවර ~ мра´чный густо´й лес.

වනාසය ванāсайа см. වනස.

වනා ванāх и что к´аса´ется..., ... есть.

වතාව ванитāва ж. же´нщина.

ව ванитī см. වතාව.

වකයා ваникайа м. ни´´щий.

ව ван 1) прише´´дший, воше´´дший; 2)

ста´вший, сде´´лавшийся; 3) похо´ж´ий, схо´-

жий.

.ව ван какого-л. цве´´та; රව зо-

лото´го цве´´та.

වකාගය´ ванкпсгэḋийа незр´-

лый плод хле´´бного де´´рева.

වත ванта суф. прил. обознач.;

име´´ющий, наделённый;  වත му´д-

рый.

වතය вантайа 1) то´чк´а, пя´тнышко;

2) знак´.

´ වදනය ванданайа пок´лоне´´ние, почи-

та´ние.

වදනා ванданā мн. от වදනාව; ~