7
-
´
´
х
а
т
у
р
у
к
а
м
а
н
е
д
о
б
р
о
ж
е
л
а
.
´
´
,
т
е
л
ь
н
о
с
т
ь
в
р
а
ж
д
е´
б
н
о
с
т
ь
´
.
*
х
а
т
у
р
у
к
а
м
м
н
о
т
;
-
´
´
´
~
д
е´
й
с
т
в
о
в
а
т
ь
в
р
а
ж
д
е´
б
н
о
,
п
р
е
д
.
´
´
п
р
и
н
и
м
а
т
ь
в
р
а
ж
д
е´
б
н
ы
е
д
е´
й
с
т
в
и
я
.
.
х
а
т
о
с
н
о
т
.
.
м
т
х
а
к
а
м
а
с
.
т
х
а
т
а
г
р
и
б
-
´
´
х
а
т
т
и
й
а
ш
л
я
п
а
и
з
л
и
с
т
ь
е
в
б
а
м
.
´
´
б
у
к
а
´
.
х
а
т
т
и
л
а
в
в
а
р
а
э
г
б
*
л
ь
ш
*
о
е
.
´
,
´
н
е
с
ч
а
с
т
ь
е
б
е´
д
с
т
в
и
е
.
´
.
х
а
т
д
и
н
н
а
а
с
т
р
1
1
л
е
я
д
ы
.
´
´
´
х
а
т
н
у
в
а
1
)
б
п
л
е´
з
н
ь
;
2
)
о
р
у
ж
и
е
.
´
-
.
*
х
а
т
в
э
н
у
в
а
н
а
р
е
ч
в
с
е
д
ь
м
ы
х
.
с
´
.
т
х
а
с
Ə
н
а
р
е
ч
б
ы
т
р
о
;
´
х
а
д
а
1
)
с
е´
р
д
ц
е
~
о
т
.
´
´
´
´
в
с
е
г
о
с
е´
р
д
ц
а
;
2
)
м
и
р
а
ж
.
.
х
а
д
а
ä
т
и
с
м
´
,
´
х
а
д
а
н
а
в
ā
1
)
д
е´
л
а
т
ь
с
о
з
д
а
в
а
т
ь
;
.
´
´
´
2
)
д
е´
л
а
т
ь
п
о
п
ы
т
к
у
;
п
ы
т
а
т
ь
с
я
.
´
,
´
´
х
а
д
а
н
1
)
м
е´
т
к
а
п
р
и´
з
н
а
к
;
2
)
о
и
о
л
.
п
о
л
,
´
.
.
х
а
д
а
в
а
т
а
п
р
я
м
,
п
е
р
е
н
с
е´
р
д
ц
е
.
´
д
у
ш
а
.
х
а
д
а
в
а
н
а
в
ā
п
о
н
у
д
о
т
.
*
´
х
а
д
ā
р
а
н
а
в
а
1
)
з
а
п
ю
м
и
н
а
т
ь
;
2
)
.
´
´
и
з
у
ч
а
т
ь
,
п
о
з
н
а
в
а
т
ь
.
х
а
д
ā
р
а
в
а
н
а
в
ā
п
о
н
у
д
о
т
.
1
)
-
х
а
д
ā
р
ā
к
и
й
а
н
а
в
ā
п
о
в
т
о
.
´
´
р
я
т
ь
н
а
п
а
м
я
т
ь
.
´
,
´
х
а
д
ä
т
и
д
о
б
р
ы
й
и
м
е´
ю
щ
и
й
с
е´
р
д
ц
е
-
´
х
а
д
и
в
р
е´
д
н
ы
й
;
~
п
ю
в
р
е
.
´
,
´
д
и´
т
ь
и
с
п
о
р
т
и
т
ь
.
´
.
´
х
а
д
и
к
ā
р
а
й
ā
м
и
н
т
р
и
г
а
н
-
,
´
х
а
д
и
й
а
1
)
в
р
е
д
;
2
)
с
л
у
ч
а
й
п
р
о
.
´
´
и
с
ш
е´
с
т
в
и
е
;
3
)
в
р
а
ж
д
е´
б
н
о
с
т
ь
.
´
.
х
а
д
и
й
ā
м
п
а
л
а
ч
´
,
´
х
а
д
и
с
и
1
)
в
н
е
з
а
п
н
ы
й
с
л
у
ч
а
й
н
ы
й
;
-
´
´
~
н
е
с
ч
а
с
т
н
ы
й
с
л
у
ч
а
й
;
2
)
ч
р
е
з
в
ь
*
-
´
´
ч
а
й
н
ы
й
;
~
ч
р
е
з
в
ы
ч
а
й
н
о
е
п
о
л
о
.
´
ж
е´
н
и
е
-
,
´
х
а
д
и
с
и
к
а
м
а
в
н
е
з
а
п
н
о
с
т
ь
н
е
.
´
´
о
ж
и´
д
а
н
н
о
с
т
ь
හරැ 7


හරැකම х атурукама недоброж´ела´-

тельность, враж´де´´бность.

හතරැක хатурукам мн. от හරැකම;´

~ කරනවා де´´йствовать враж´де´´бно, пред-

принима´ть вражде´´бные де´йствия.

හ хат осн. от හත.

හකම хаткама см. හතකමාතය.

හත хатта гриб.

හය хаттийа шля´па из ли´стьев бам-

бу´к´а.

හලව хаттилавва раэг. б льшо´е

несча´стье, бе´´дствие.

හන хатдинна астр. 11лея´ды.

හව хатнува 1) бпле´´знь; 2) ору´ж´ие.

හ වව хатвэнува нареч. в-седьмы´ х .

හ хатсƏ нареч. бы´стро.

හද хада 1) се´´рдце; ~ පල от

всего´ се´´рдца; 2) мира´ж´.

හදඅැ хадаäти см. හදැ.

හදනවා хаданавā 1) де´´лать, создава´ть;

2) де´´лать попы´ тку; пыта´ться.

හද хадан 1) ме´´тк´а, при´´знак; 2) оиол.

пол.

හදවත хадавата прям., перен. се´´рдце,

душа´.

හදවනවා хадаванавā понуд. от හද

නවා.

හරනවා хадāранава 1) запюмина´ть; 2)

изуча´ть, познава´ть.

හරවනවා хадāраванавā понуд. от

හරනවා 1).

හරා යනවා хадāрāкийанавā повто-

ря´ть на па´мять.

හදැ хадäти до´брый, име´´ющий се´рдце.

හ хади вре´´дный; ~ කරනවා пювре-

ди´´ть, испо´ртить .

හකාරයා хадик´āрайā м. интрига´н.

හය хадийа 1) вред; 2) слу´чай, про-

исше´´ствие; 3) враж´де´бность.

හයා хадийā м. пала´ч.

හ хадиси 1) внеза´пный, случа´йный;

~ අනර несча´стный слу´чай; 2) чрезвь -

ча´йный; ~ තවය чрезвыча´йное поло-

же´´ние.

හකම хадисикама внеза´пность, не-

ож´и´´данность.