-
7
-
,
´
х
ā
р
ā
г
а
н
н
а
в
ā
к
о
п
а
т
ь
в
ы
.
´
´
к
а
п
ы
в
а
т
ь
´
,
´
х
ā
р
и
п
л
е
н
и´
т
е
л
ь
н
ы
й
о
ч
а
р
о
в
а
т
е
л
ь
*
.
н
ы
й
.
х
ā
р
и
в
в
и
й
а
б
р
о
ш
ь
.
´
´
´
х
ā
р
и
т
а
о
с
т
а
в
л
е
н
н
ы
й
;
п
о
т
е´
р
я
н
н
ы
й
.
´
*
х
ā
р
и
т
а
й
а
з
е
л
ё
н
ы
й
ц
в
е
т
.
´
х
ā
р
и
д
р
а
ж
ё
л
т
ы
й
-
´
´
´
´
х
ā
р
Ə
м
е´
д
л
е
н
н
о
е
т
е
ч
е´
н
и
е
;
п
р
о
с
а
.
ч
и
в
а
н
и
е
.
´
.
х
ā
р
т
а
к
а
р
т
ч
е´
р
в
ы
.
´
´
х
а
р
д
а
й
а
с
е
р
д
е´
ч
н
о
с
т
ь
д
о
б
р
о
т
а
.
.
х
ā
р
н
э
л
с
м
.
.
х
ā
л
а
с
м
.
х
ā
л
а
й
а
п
л
у
г
.
´
х
ā
л
ā
в
а
в
и
н
о
.
.
х
ā
л
ā
х
ā
л
а
с
м
.
.
х
ā
л
и
с
м
.
´
´
´
.
х
ā
л
и
й
ā
м
с
б
о
р
щ
и
к
к
о
р
и´
ц
ы
-
´
´
´
х
ā
л
1
)
о
ч
и´
щ
е
н
н
ы
й
р
и
с
;
2
)
н
е
о
ч
и´
.
´
щ
е
н
н
о
е
з
е
р
н
о
.
´
´
´
´
х
ā
л
п
а
н
т
р
о
с
т
н
и´
к
;
к
а
м
ы
ш
.
х
ā
л
п
ā
н
у
д
и
й
а
р
а
с
м
.
.
´
´
´
х
ā
л
п
и
и
р
и´
с
о
в
а
я
м
у
к
а
.
х
ā
л
м
ä
с
с
ā
м
в
и
д
м
е
л
к
о
й
.
м
о
р
с
к
о
й
р
ы
о
ы
.
.
х
ā
в
а
н
а
в
ā
п
о
н
у
д
о
т
-
´
х
а
в
а
й
а
п
р
а
з
д
н
о
е
в
р
е
м
я
п
р
е
п
р
о
.
´
´
в
о
ж
д
е´
н
и
е
.
´
´
´
.
х
ā
в
ā
м
1
)
з
а
я
ц
;
2
)
к
р
о
л
и
к
´
х
а
в
э
н
а
в
ā
п
р
и
с
о
е
д
и
н
я
т
ь
с
я
;
.
´
,
´
с
о
е
д
и
н
я
т
ь
с
я
с
р
а
с
т
а
т
ь
с
я
.
´
´
.
х
ā
с
а
к
а
й
ā
м
ш
у
т
;
ш
у
т
н
и´
к
.
,
х
ā
с
а
й
а
,
х
ā
с
и
к
ā
в
а
с
м
е
х
.
´
х
ā
с
к
а
м
а
ч
у
д
о
´
х
ā
с
й
а
с
м
е
х
о
т
в
о
р
н
ы
й
;
~
.
´
*
с
м
е
я
т
ь
с
я
,
´
х
*
а
с
й
а
д
ж
*
а
н
а
к
а
к
о
м
и´
ч
н
ы
й
.
´
с
м
е
ш
н
о
й
´
х
ā
с
й
а
й
а
с
м
е
х
;
*
*
-
´
,
´
,
´
´
п
о
д
н
я
т
ь
н
а
с
м
е
х
о
с
м
е
я
т
ь
в
ы
.
с
м
е
я
т
ь
.
.
х
ä
к
а
с
м
.
.
х
ä
к
а
й
а
с
м
.
´
´
´
х
ä
к
и
1
)
м
о
г
у
щ
и
й
;
2
)
в
о
з
м
о
ж
н
ы
й
හාරාග - 7


හාරාගනවා хāрāганнавā копа´ть, вы-

к´а´пы вать.

හා хāри плени´´тельный, очарова´тель

ный.

හාය хāриввийа брошь.

හාත хāрита оста´вленный;´ поте´´рянный.

හාතය´ хāритайа зелёный цвет.

හා хāридра ж´ёлтый.

හා хāрƏ ме´´дленное тече´´ние;´ проса´-

чивание.

හාත хāрта карт. че´´рвы.

හාදය хардайа серде´´чность доброта´.

හාන хāрнэл см. හනලය.

හාල хāла см. හා.

හාලය хāлайа плуг.

හාලාව хāлāва вино´.

හාලාහාල хāлāхāла см. හලාහල.

හා хāли см. ශා.

හායා хāлийā м. сбо´рщик´ кори´´цы.

හා хāл 1) очи´´щенный рис;´ 2) неочи´´-

щенное зерно´.

හාප хāлпан тростни´´к´; к´амы´ш.

හාපායර хāлпāнудийара см. පා

යර.

හා хāлпиṫи ри´´совая мук´а´.

හාමැසා хāлмäссā м. вид мелкой

морской рыоы.

හාවනවා хāванавā понуд. от හානවා.

හාවය хавайа пра´здное времяпрепро-

вож´де´´ние.

හාවා хāвā м. 1) за´яц; 2) кро´лик´.

හාවනවා х а вэнавā присоединя´ться;

соединя´ться, сраста´ться.

හාසකයා хāсакайā м. шут; шутни´´к´.

හාසය, හාකාව хāсайа, хāсикāва смех.

හාකම хāскама чу´до.

හාස хāсйа смехотво´рный; ~ කරනවා

с мея´ться.

හාසජනක х асйаджанака коми´´чный,

смешно´й.

හාසය хāсйайа смех;´ හාස යට ල

කරනවා подня´ть на´ смех, осмея´ть, вы´-

смеять.

හැක хäка см. සැක.

හැකය хäкайа см. සැකය.

හැ хäки 1) могу´щий; 2) возмо´ж´ный.