ད་ཀ་ར ་པ་ ག
གླེ་ག(ན། ་(1

གཏེར
་སྟོ་བ་དུད་འཇོམས་དོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ
འདེབས
་བྱིན་རླབས་འོཕུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུག་1)
ད་ག་སྣང་ཡེ་ཤེསྲྭ་དྲྭ་བ་ལ་ས༔ གསྲ
་ཆེན་ཉམས
བྦང་གི་རྟོགསྲ་བརྗོད་ནེ
་བྱ་བ་བཞུག། ་(3)
གསང
་བའི་རྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་བཤད་པ་ཡེ་ཤེས་
)འ༔ ཀྐི་འེ
་དྲིས་ལན་བཞུགས། ་(65)
གཏེདགཏེདཚེ
་དྲི་མེད་འོད་ཟེ་ཀྱི་ནབར་བ་སྡུས་པརིན
པོ་ཟེའི་སྙེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་(73)
སྤྲུ
་བའི་གཏེར་དྟོ་ན་ཆེན་བོ་རིགའ་ཛིནུས་ལྡན
རྡོ
་རྗེའི་རྣམ་ཐར་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་སྙེ་མ་ཞེནས་
བྱ་ད་དཞུགས་(105)
ཟུར་བཀོད་ཀྷ
འི་ལྷ་ལསྟོ་ལཔི་ང་གའི་
ལུ་དངྱ༴་ག་187)
1