ལྟར་ལྗད་བ་རྦི་བརྱའི་ཁ་དོལྟར་མཐི་ག་མྭུ་མིན་བྱི་མདོག་ལྟར་ཏྲོཿ
་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཙིགྲངས་ཀྱིས་མི་ལངས་པས་མཛེས་པའི
གཟུགས
་ངོམཤི་སྙན་པའི་ཐྲ་སྒྲོགས་པ་སོགས་ཞིང་ཁམས་ཀྱི
བཀོད
་པ་བསྐྱེད་པའི་དག་པའི་སྣང་བབོདགྩ སླར་ཡང་ཏྲཱིཿ ལས
འོད
་ཟེར་མུ་མཐའ་མེད་པར་འཕྲའོདཟེརམུམཐའམེདཔརའཕྲསཔསཀྲིདངཡེཤེསཀྱིརོལ
ཐམས
་ཅད་འདདུ་འདུ་པ་བྱུང་བའིཞཿ་ལ་ཡས་ཁཤརདཀརལྷོ
སེར
ནུབ་དམ་ར་བྱང་ལྔདབུས་མཐིང་ནག་ཏུ་གསལ་བའི་དབུ་སྭུ
པདྨ
་དང་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་ཧྲཱི༔ ཡིག་བབ་པ་ལས་འོད་ཐེ་འ་ཕྲོས་པས
ཕྱོགས
་བཅུའི་གྱོ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ་མཉེས་པའི
མཆོད
་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཕུ་ལདེ་དག་གི་དབངབྱི་དངོས་གྲུབ
ཐམས
་ཅད་བསྔུས་ཏེ་ཧྲཱི༔ ལ་ཐིམ༔ མ་ར་འཕྲོས་པསྲ་ཁམས་གསུམ་གྱི
སེམས
་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ལས་ཉོན་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་དག་བར
བྱས
་ནས་སསྲ་རྒྱ་ཀྱི་ས་ལ་བཀོ༔ འ་ཟེར་ཚུར་འདུས་པ་དང
དུས
་མཉམ་དུ་དེདགགིཚེ་བསོད་ནམས་ཐམས་ཅད་བསྡུས་ཏེ་ཧཱི༔ ལ་
ཐིམ༔ ཧྲིཙཡོངས་སུ་གྱུརྱུར་པ་ལསྲྭ
་རང་ཉིད་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ
ཆེན
་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ག་ཀྱིཿ་རི་བོ་ལ་ཉི་མ་ཤད་བ་སྟ་བུ
བཀྲག་མདངས་འོད་དུ་འབར་གཞོནྭ་ནུ་ལོ་བདྲྱད་ལོ་པ་འི་རྣམ་པ
ཅན
་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བངྱ་པ་ཞབས་རྡོ་རྗེ་སྐྲི་མོ་ཀྲུང་གིས
ཞུཀས་ཤིང་ཕྱག་བནི་དང་པོ་གཉིབ་ཀྱིས་ཐུགས་ཀཐལ་མོ་སྦྱར
ཞིང
་འོག་མ་གཉིས་ཀྱིས་བགྲ་ཕྲེདང་པདྨ་དཀར་པོ་བསྣམས་པ
32