ཆེན་དབང་བྱུག་ཟེན་པོ་བསྟན༔ དེ་ཡི་ཐྲརྦ་པའདི་ལྟ་སྟེ་དང
ལི
ཁྲི་བྭུཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་གཞལ་ཡས་བཀོད་ལེགས་སྣ་
སྨན་སྣ་བསཀྭས་ཤིང་སྤུངསཿ
དེདབུསརིན་ཆེཟང་ནྭིའ་དུ
གཏོརནོར་བུའི་དབྱིབལྡ་ལཿ་དོག་དམར་པོའི་ཚོན་བྱིས་
བྱུག༔ ཐ་མྲ
་བསོད་ནམས་འཕེལ་བ་འི་ཕྱིཿདང་པོ་ཚོགས་མཆོད
གྲང
་མཕུལ༔ དེ་ལ་འབྲུ་སྨན་ཤ་ཆང་དངཿདཀར་ག་སུ་མ་མངར
ག་སུམ
་རྒྱ་ཆེད་བཤམསཙབག་ཕྱེ་དབང་ལག་ཀ་ར་དངཙ ་བུ་ར་སྤང
་རྩི
་ལ་ཕུབ་དང༔ འོ་མནོམར་བསྲེས་པ་ཡི༔ བཏོད་མ་མང་བོ་བ་ཤམ་ས
ནས
་སུ༔ ཙ རང་ཉིད་ཡི་དབགིལྷར་གསལ་བའི་མདུནདུརུཡི་གེ་
་ཧྲི
༔ ཡིག་དམར་པོ་འོད་དང་འོད་ཟེར་རབ་ཏུ་འབར་བ་ལས༔ འོད
འཕྲོས་པ
འི་སྣ་སྲི་བྣོ་ད་བཅུད་ཐ་མསྭ་ཅད་ཏང་པ་ཉིད་དུཞི
བས་མསྟོང་པའི་ངང་ལས་འོད་དམགྱིཞི་རྒྱ་ཆེ་ལ་ཁྱོཡངས
པའི
་ད་བུས་སུ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་ར་ལས་གྲུབ་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང
དབྱིབས
་ཟླ་གམ་སྒོ་གཅིནུབ་ཏུ་བསྟན་པཙ ནྱ་ཁྶུན་ཆེ་ཞིང་ཡངས
པའི
་དབུས་སུརི་པོཆེཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཁྲི་ལྱ་ཆེ་ལ་དཔ
མཐོ་བའི་སྟེངདུཟླ་ཕྱེད་ཀྱི་གདན་ལ་ཧྲཱི༔ དམར་དེ་བབ་ལས་འོད
འཕྲོས
༔ དུས་གསུམ་གྱི་རྒྱ་ལ་བ་སྲསྭ་དདབཅས་པ་ཐམས་ཅད་ལ
མཉེས
་པའི་མཆོད་པ་དབ་ཏུ་མེདཕུ དེ་གིགཟིབྱི
དབང
་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཚུར་འདུ་ཧྲཱིཙལ་ཐིམ༔ འོད་ཟེར
་འཕྲོས་པས་ཁམས་གསུམ་གྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲི
24

NextPage