དང་བཅུ་ད་གུ་བསྟནཅ རང་ལོ་ལྔ་བཅུ་ཙ་བཞིའི་དུས༔ གལ་ཆེན་དག་
སྣ་ང་ཆེར་མང་བྱུང༔ ལྗ་བཙུ་ཅོ་ལྔ་ལ་བབ་ཚེ
་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྡེ་ཀུརྣ
གཟིག
མས༔ བསྟན་པསྤྱི་ཡིལུང་བསྟན་བ༔ ལྗ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ལ་
བབ་ཚེཙི
མཁའ་འགྲོ་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མསཙགད་ཐབྭ་དཀྱིལུང
བསྟན
་གནཿ ལྔ་བཅུ་ཙ་བདུན་ལ་བབ་ཚེམཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེ་བདུད
འ་དུལ
་མ་སཿ ནག་པོ་བ་དུད་སྤྲུལ་འབྱུང་འགྲུར་བསྟནཿལྗ་བཅུ་ཅོ
བརྲད་ལ་བབ
་ཚེརིག་འཛིན་རྡོ་རྗེ་གྲགྭས་པ་ཡིསཙ འཇའལུ་རིག
འཛིན
་བཅོ་བགྱད་ཀྱི་ཅ མིང་རུས་ལུང་བསྟོན་ལེགྭས་སྲུ་བཀོདཅ ལྔ་བཅུ་
ཅོ་དགུ་ལ་བབ་ཚེཿ
མཁའ་འགྲོ་ཁྲོ་ནག་མདྲྭོ་ཡིསཿང་བུ་དང
གཉིས
་མེད་དུ༔ གྱུར་བའི་སྐྱེས་བུ་ལྔ་བརྒྱ་འབྱུང༔ ཅེསྲྭ་གསུངས་ནམ
མཁའ
་ནམ་དག་ཏུ༔ ཙ དབྱིངས་ལ་དབྱིངས་ཀྦག]ས་ཆམ་བརྡལ་ཡ
རང་ལོ་དྲུགཅུ་ལ་བབ་ཚེཙ ཆོས་སྲུ་ཧྟོ་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང༔ མི་མིན་རང
སྣསྟོན་པ་དང༔ མཇལ་ནས་ཆོས་དང་སྲིད་པ་ཡི༔ བྱ་བྱེད་མ་དུ
སླབ་པ་བུང༔ ཁྱོད་ཀྱི་སློབ་ཆེན་ཀ་བ་བཞིའི༔ ཤར་གྱི་ཀ་ཆེན་ཆོས་རྡོ་
རྫེ
༔ རི་གས་རུ་ང་པའི་བྱེད་ལས་ཀྱི་ཙ ཁྱོད་ཀྱི་བཀྭ་དང་འགལ
འ་ངདྲུག་ཅུ་ཙ་གཅིགྭ་ལོ་ཁྱིམ་ལཙཁྱོ་ཀྱིདྲུ་དུ་སླེབས་པའིཚེཿ
བེ་ལ་མེད་དགའ་མསེལམེདདགའམཉེ
གནངསྦྱིན རང་གཞྭརྣ་དརངགཞནདགདེའི
དོན
་གཅིགཡོད ཙ ཅེསཟེར་ནམ་མཁའི་དབྱིངས་སུ་ཡགྲ་ལ༔ རང་ལོ་དྲུགྭ་
ཅུ་ཙ་གཙིབ]་དུསྲ༔ ཆོས་སྐྲྭུ་རྡོ་དྡེ་འཆ
༔ ཐབས་ཤེས་ལྟོ
སྦྱོ
་གདམས་པ་གནང༔ ཁྱོད་ཀྱི་བུ་སློབ་འབདབ་བྱུར་ལ༔ འཇའ་ལུས
62 ~

NextPage