============། =།
|བགསབ་ནཔར་པུར་ ་དརོབརརརརལཔ་ ་ ན་། | ་
།རཔབུགསནམསབར་རཔབ་བ་
བསལིརསནིཔརལརིབོགཨཀ་བདརསབ» ག་1 |
| ༴ ་གྼ་བཔཔཡསསརསཐིབརུ་རསཧབ་ པ་ བགབ་
ར་ཨལིཀཔ་་ བགིསམརནབབབརས་1ར|
| པངརཔུཾསརཔ་ ་ ― ་
སརྱབསརབསཔཔསཔསྣོབ་རལ་། |
་ | ལུསབཔསུབབུསཀསཨཟ་་རྦོབབ་ ་ཧ་རནསརགི
པབིསབནརཇབབཅས་སརབརུ1 |
། རྩིས་སམསཅད་ཡོསསུབབཟསམེངདོརགསུམ་
བཞིབཔརབལ་ ་བུསགས། ཇུ་ སལྕཟནརམ
============―