་======རཿ=======།
| ་ ་གསདམབསྐདྼ་ བདུརྩིསྨན་དམམིགདིས་ ་
མཆོད་བོསརྗམརྪབིགསདམབསྐད། ་ མས|
| མགསོསངརྟོལབག ་
དབངབབསརསེལ་མཧབུཅཨམཏ་༴རོར་རཧུ་ དྲོ་ |
|༢གངརསཀུདརབཀཟབབརབབིཁོརཇ་་ བཔསམུཀོ་
པཾལབགོསབགས་ ་བཆརལོབབརབབིཐབ་སཔཟོརར
| རནམམིགརིགཅགབངཔོལིར་སབརནརབངིསཔརདཟུདགརོམསྷཟམ་རགལི
མཆོགསུམདང་་བ་་
|
ཟམས་གསདམ་བསྐད་ །ལསོརགཧོརགནོངདུ་―ཙིཏབབརབཁབལབསབཅུ་གས། ―་བུངབུབདྲམཐེབ་ཀྱུསབསྐོར་་ |
་ |་ སརགསབརྱརགདརུནཔནིལིར་ཏསཟཞ་
དིབརངཔྱུངཏརམསྷ་ ་ཐམགགི་ནམརྨགགསུམདད་། བའ
===============