།་ ======―=རར===་།་ ]
| |་རུཟརརསཨམཔདྱབལུཔབརརརིགགརསརརབབགུ་
རཀུབནརྱི་རདབཞིནསོཔུཔ་པ་། །
། |པ་ ཞི་ རྱིཙཾ༴ དརིཉཞལཡཨརབཔཔརྲགགབས་སུརོབབིརབུརརུཀ―བ་
བལུ་དད་་
| རཟབཾསུཟོབརརྱ་
པརརཀུཡབརམཔྱལརྱི―་ བབི་་ ར་ལཔམ་ ཧོརག་་བི་སསུསོབབིརྱི༔ | |
། པརར་ཡབལྕམ་―བྲབདབཨསུགབརྱིར་ ཀ་་ ་བ་ ་ མོཔརུཔརབ་་རསསཟོནཅིག་
| ཨིལསོགསཟམཞཔརྱརངརགསརས་
ལསོགསཾསོམབཞྲི་རདརགརསསཞིརྱསབངཟལསཟབ―པད་། |
| ཟུབཉེབདབུབད་བིགཞལ་ལསནསཔཅུཙབརདསོསརད་
སགསནམཐམསཅདས་བིསསྱོ7
=======་ཕ