=====
=======― ===
བ་ རར་ པར་རི་་ ར་ ལིཨཟུབ་ ་ ་ |
ལསབཞི་བ་ཡུབརངོར་་པགགབཡསགལགིལོབ་པསརད
པསལབརས་
ཟ་ རར་པདིལརརོརཨབསཨ་བབལཨཔསི་་
ལགསརས་ ་
རིཔསརམིབབོསགཔ་་དརཔ―ལུབལབསམ
བསབུ་དོརཨཔས་
བསབ་དོགསདས་རབསརར་གསདསརོརོས་ ་
པ་་སཡ་་བོཨ་་རགཨམབི―༴
=============་