་====རྲ========།
| རར=་རརརར=ར=་#རསྲར་1 །
=རརརར
ར=ར་་ ་ ་ ===ར་ར་1 |
ར==རར=ར|
ར======། |
=======།
་ ============ས