་་ ========༴ར་]
་ ཡ༴ ་ རམོསརྣས་་་ |
དས་བ༴བ་ བོ་སཔཞིད་
བཔཞིརཉི་―རམཨཐོབདལིཉིདལསསེམསཅན་ལཟབ|
| ར་ ནབོཔཀམར་ ་་་ པལསཾདོར་
སལ་ བོདརབོས་ཟ་ཧ་བསྐལབཧ་་
ཧབ་ ་་ རུལུ་་ར་་
རབི་ཡིགེབཨལརསུརཀཨལསནམམལབ་་ |
| རཔབུསཔྲཡལས་པུགལོསརབརསུལས༔ ་
ཞྲིར་ཡསར་རམརོལཟིལཀལཨ་བུསུབབིརིརབཀར|
ད་ཧ་
ཡཾས་ ་་་ག་ པདརནབཔ་ བརབ་བབེསཔཧབུནརབདལབནདསུརུདམས༴ གུརད་བ་་་མསསྐོཇ
― ======
NextPage