།===#ལརར==རར=ར====།
| ༴
རཧམགསསབལམརརརམརསུམརརུབུསརྱོསམརབམསེམམམཔཁ་ཚེགུམ་། །
་| ༔|ཇིནརུསསཨཆ་ཀདམརམོམདབདརརབུམུརནབརརམགསམགམྶུ༴༔་རལོམབདརརབུམལི་ཟ| |
| ཿསོརཟོརསཔར་སྱལ༴
གསགཆནམདབརམསརུ― ཀྼཇཔབིཇབདཀལསཁནོམདབད་རཆ་བུམརིམར|
་|རཔུསརརབོཏམ༴གཔབུལགཡསགཡོམདརེབུསུབནབངརརོབབངརྕིརྱིགཡསགཆནམདཁཆབུམཇིན༴ |
|རཱར་རགསརསསོམནིམདདརགསཀུབུམརནམསརབྱོསསཀམཾནམདབགཞགསབཆབུམ་བབྣམས༴
ནུབ། །
|ཟཟསནསསམན༴
མདརད་ར་ཙ་གསསག བུམབསྣམསཟགིརཨསསོམནིམད་རརབྲལབུརབུསབསྣམས་ བཞལལས་
==============
NextPage