ར======རརར༴རར==།
| མརོ་རས་ ་―
བབསཟུགསསཔཀད་―ར་ ་བར་བབིདམརིགདིས་ ་མཿདསརམཔི་སཁསྐབ་ |
| |མསརགསཏགབར་བབདདསརུབུསྕལརུགུསལ་་མར་རི་པ་པསད༴་ནོམས་
། སདབ་
པརག བཔགསབཀོད་བུ་རཁདརུསམརརུསུགརམས་ ་བརུསཔའིསབལ་ ་་ རགསལབར
། སབསརསརརིརབདྼི་ངརངཔྱསོནམས་ ་
ཐམག རམརོགཔསམད་་་ ་བ་རསསགུསད་ ས་་ ་དུ་ །
། རརགབབིཀངབུརུ་ ་
གརོརརམརུསབམས་ གསལབྱཙབིསོངབུལ་ ་དབཔོམརར་ ་ རདཾ་ ངཾ་
| དསོནསསྷ་ ་
སརིགའནམརགཁསུམདད་ ་ཞབབམསགསདམཔཾཀད་ ་ར་རབརབཀོཔུ་ དལད་ཀར།
==
NextPage