=========
===པ=======
དཔལདོརཔུཡ་
གགིརིལསབཔབིལསམརརརལཔརཅེསབྱག ཟམ་་་་་ |
རགལདུབ་དལལུལ
ཆེནཔོསརུཨལོ་ ་བ་རིར་བཔེབཆེནཔོག ་གད|
| ་མུརིག་ནིཡཔབཔ་བདཔོདོཔརིརི་ན་པལརཔབལགསས་་ ་
བཔུདཀལབམབཔབདམཔབཅི་བཧརབཔ་་ལིཧ་ཆོགརཀ་པལབརབོ་བོས་་་ |
========ཨས
===========ས
NextPage