།=========
| པབརགགེགསསོབཅོམལནདསས་སརས་ནལཊགདརཨོརབརརངགནསངཅབར་ཐ|
མརགཨར―
ཞཡཟསརོགསམམོབསལསསུད་ས་བལོ་ར=ར་་ ་སོནཔར།
གིཔར་
མྲརརབངགིསབབགལུསག་སེམསསཾརརསཁབོ་གུས་དཔབགལབབརོལརོགསཀིམདབས་་་་།
་ བབ
གས་པརབརབསཁརུཨར=ར
རེམརགབ་ཐདཙལཀམགདམསཔབིརདབཞིལསལཀམབལསྐར་ཧངལོགསལས་ཕོས་པགསམབཔ༴
གཡས|
། བསརྡོབུརུཔབསིལགལོནཔསཙགས་
ཞཨཔརིརདཁགགསལབའིསུ་ལབབརུལ་ཟནབཞིན་་གབརམརོདཏིཡ
=====ས