།=============1 །
| རར་ཡ་བ==རརསཟམལིམམ་བབཞལསབིག ། |
| པམསགསམལསསོཁེགཞལ་བསབགམས་དཉམསབམམཟཔདམིཔགུ
རོས་བབསསརོལ| |
གགཟབ་་རིཔབགསཟུརབོབསལབཟགྼབགརསཔཁྼལཿར།
རམཔརྦབུམ་ ―རསིཔསསནིསླརག རརབབམས་བརཟདརུཐོགྼནམནཔབཞེས―རྦབརུཨ་ |
ཏྼ་ལ་རར»་
རརརར― རརརར་ ཧགཟིགསགམཇེསརྡན་། །
དརབབིསདིཐརམཟམིརདབམགལོབ་རི་བགར་རསནིཅིགཏུགོསལར་ =རར་་།
ཡ༔
============