།==རརརརར======]
| ཨ་ ནསོབས་
སོམརན་ སཔམ―༅་རམས་ ་བབཅས―ཧགསཆལིངལ་ རིད|
| ་བ་་ གཀ་ ་
ག་་བརརདར་ རབགསར་བལོ་རསབ―མརིནབར་བ|
། སཧམོརཨདཀརམོསམསམ་―བཧསརརམཨ་
བོརབོརམརོགབལམམོརནམོཟམོ
| བནརརསསྲལམཀསརམོ་ཅགགརརད་ ་
ཆ་་ ་ ― ་་བུ་སརེབརིམཚལིབརརགསྐལནྼ་
| རལརབརམརཔསོགགི
ཅགསརབབརོནསཔཙོར་་་་་རབཔད་ ་རུནིཧརྨསཆཔསལ
| སསཨརམོརིརམརགསམམནམཾགཧམཆོརབོབ་་དར་ མམོནསོགལིཟལནནམནསྐམ་་

===========ས