=========་ =========་ ―=་ ―
།=༑========་=་========།=༑་ ་
| |ཐམསཅདརིན་་ཚེས་བརྒྱན་པ།་ དརགྱི་ཅོདཔད་། གངུགསདད་། རྒྱལ་མཚན་དང་། ཛཡབཁང། ཁོ་ རཡུག་ལྕགས་ཐག་གིས་བསྐོར་བ་དང་བཅསཔ་ས་ངིལ་བབིཚོགས་་| |
| |
ཀྱིསཆོས་སྒྲལཁྲོལབ།དེའི་སྟེང་ངུ་གསེར་གི་གཉྫི་རགཟིའོད་བ་ཏུ་འབརསསྯབརབྱས་སོ། ་ ་།གཙང་ཁད་གིལྷ་གཞནརྣམས་ཀྱང་རྒྱལ་པོས་ཇིལྟརགཟིགས་པ་བཞིན་དུནྡན་| |
| ཡ|གྱི་ལྡེགུ་རིནཔོ་ཚེསྩ
ཚོགས་པའི་ཕྱེ་མ་ང་ར་ཟབ་རེབའི་གྱུ་ལས་སོ་སོར་བཞེས། དཀྱིལལཁོ་་རིཀྱི་སྒོ་འགྲམ་་གཡསུ་གནོདསྱིནགྱིཁབཔ་དངགཡོདུ་ཀླུའི་ཁང་པ་ མཛད། | |
| ག|ཤརལྷོའི་གཡུབཇུདུ་བུག་དུཟུ་ར་ལྕོག་སྟེང་ཁང་གྲུ་སྐེས་དང་བེཅས་པ་་
བྱས་ཏེདཔལ་ལྡན་ལྟམའི་རྟེན་བཙུགས། ལྷོ་ཕྱོགས་ན་རང་བྱང་གི་རིམོའི་གླིང་གཉིས་གྱི་འཇམ་བྱངས་དང་་| ་ |
| |
བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་བཀོད། ལྟོནབ་ཏུ་རགསགསུམམགོན་པོ། ནུབ་ཕྱོགས་ལ་རིགས་ལྔ་ངསྯལ་བའི་ཚོས་ཆལགྱི་རྣམ་ཐ་ ནུབ་བྱང་ངུངུས་གསུམ་སངས་རྒྱས། བྱད་| |
| |དངབྱད་ཤརལ་
ཐུབ་པའི་མཛད་རྣམ། ཤརལོགས་ལ་སྒྲོལ་མ་་དད་སྤྱནས་གཟིགས་བཏབ་པབེངུད་འདུལ་སེམས་དཔའི་ཚགསབཅས། ་ ཤར་ལྷོར་སྨན་པའི་རྒྱལ་པོའི་ལྷ་་་་ | |
================1=ད་