=========་ ་
།=༑============་===།=]
| ཟང|བུ། རྣམས་ལནུསབ། བདག་བྱད་ཕུས་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཁྲི་དོན་བརྒྱད་དད་། ཕྱེགས་ཐམས་་དུ་དམ་ག་དབོན་ལ་གཏོང་ ན། བདག་དང་མག་སྡེ་ཐམས་| |
| ང|ཅང་
གྱི་ཚེ་སྲོག་ལ་བ་རཆད་མེད་པར་ཕྱོགས་ཀྱི་སོ་ཁ་ཐམ་ས་ཅང་ཐུལ་ས་ཡབ་རྒྱལ་པོའི་ད་གོངས་པ་རྫོགསཔ་དང་། ས་ཕྱོགས་མས་ཅད་དུ་བདེལེགས་འབྱུང་བའི་ཐབས་་ང་རྟེན་་་་་་་| |
ར|
འབྲེལ་མཛད་པར་ཞུཞེས་ཞུས་པ་ ན། ཡབ་རྒྱལ་པོས་ཐོགོ་དྲདས་དེར་འངུས་པ་ཐམས་ཅང་གྱིསཀྱང་དེ་ལྟརགསོལབ་ཏཔ་པས། སློབ་དཔོན་གྱིས། རྒྱལ་པོ་ཡབ་སྲསཀྱི་ཐུགས| ཅྖ|
| ་་ |དགོདས་བསྒྲབ་ཕྱིར་དེ་ལྟར་བྱའ་གསུས་ཏེ།
མངན་གྱི་ནམ་མཁའ་ལ་གྱལ་པོཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་འཁོརྟ་བདག་བཆད་སོགས་གནོསྦྱིན་བྱེ་བའི་ཚོག༨ ས་དངབཅས་མངོན་སུམ་དུ་་་་་|ཀླ|
|
ར|སྐད་ཅིག་དེཉིད་ལ་བཀུགཨ་བསྟན་ཏེ། གྱལ་བུའདི་ལ་ལུས་དང་གྲིབ་མ་ལྟར་ གྲོགས་ས་ས་ཇིལྟར་བསྒོས་བ་ལྟར་ས་གྱིས་ཤིག་གསུངས། དེ་ངུས་ཇི་ལྟར་ཞལགཟིགས་པ་་་་་| ་ |
| ཇ|
བཞིན་མ་ཐའ་མི་མགོན་བརྩོན་གྱིས་ཕྱར་ད་ར་ཚེནབོ་ཞག་ལ་བྲིསནས་ལཔཎ་ཀུན་གྱིས་རབ་ནས་མཛད། རྣམ་སྲས་འཁོར་བཅས་ཀྱིས་རྒྱལ་བུའི་ཞེད་པ་ཐམས་ཅ་ད་བསྯུབ་པར་ཁས་་་་| | ༡ ༴
་ =་================1=་ར༢1
====་ ==་=་