― ―
་ |=======================7
| ========================ག===༔ |
| ཟྭབོངཀྱི་རྒྱལ་རབས་ངུ
མ་བུ་གཉིས་བརངརསྣོརག ། དེ་ལྟར་བོད་རྗེ་གླང་དར་ད་ཉིང་མེ་ཕོ་| | ་ར་ ་―་ ་་
སཾ| ་ | |སྟག །
སྤྱི་ལོ་ ་་ པརབཀྲོངས་པའི་རྗེས། དེབི་སྲས་འོདོ་སྲུངངང་ཡུམ་བརན་གཉིས་མམབྲུན་པས་བློན་བངས་་ | | ༤ ་་
| ཐ( | ་་་་ ་ ་ ་ ་ ་| | རྣམས་
ཀྱད་སོ་སོར་གྱེས་ཏེ་ཆབ་སྲིད་ལོགས་སུ་བསྐྱབས་ས་ཕྱོགསགཉས་སུ་གྱེས་པདི་བར། གླབདརབཀྲོངས་ས་ལོ་ཉེ་ར་་| | ་ ་རཔྲ་་་
| གསུམ་འང་
ས་པ་སམོ་གླང་། སྤྱི་ལོ་ (༢(་ པར་ཁེདས་ལོག་རྣམ་ ས་རིམ་པར་བྱུད་སྷེ་ད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་སིལ་བུར་འཐོ་་རསབོདསྤྱི་ལ་| | ་ ་་་་་ ་)་ | |
| ཿ=་༴=༴རལ==/======================1===ཀྼ|
==================================༢93
=་ =―=― ―་― ―=―― =―― ་―― =― ― =― ― =― ― ― ―=― ― =―==་ ― ་ ་