=―=―=―==―― ―― =― =―==―===―=― ――་ ―=―=―=―
་ |=།=============།=། ་
| |མཚམསབཞུགས་བའི་ཕགསཔ་ཇའམ་ལིའི་གོམ་འཕགས་པ་མཆེད་གསུ་ མ་པ་དེ་གདན་ས་ཆེན་པོར་སྤྱནངངས། གསེ་ར་གཱིདལྗན་གྲུབ་སྡིངས་གྱི་དགོ―ན་་བཏབ། | | ་ ་
| |
གཉིསབཞེས་ས་མོཡོས། སྤྱི་ལོ་ ༡༢༧( པ་ལསྒུ་ག ཥེགས། གཡོག་མོ་རྗེ་རོངམརྡོ་རྗེའངན་ལ་ཡེ་ཤེས་འཔྱུང་གྲནས་གོང་གིརིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་སྒ་འཁྲུངསཔའིལོར| |
| ཿ|བལྟམསཀྱངསྲསམིནཞེསཡབཟས་
ཚས་ལེན་ངུ་མཿ་འདོད་བ་ལ། རྗེབཅུན་ཆེ་ནཔོས་སྲས་ཡིན་པར་མཁྱེནས་བུ་ཚ་དེ་ཡང་ལོངས། མི་རེས་པུས་མོ་ལ་བབེ་པལདུསའོངཡིན་| |
| ར|ནེ
ལུངབསྟན། འངིསལབངཡུལཟིཆུལཔེ་ཧཱུཾ་་ཀཱ་རརྗེའི་བླམམབྡད།སོ་མུཅ་ཞེས་པ་ཤིང་ཕོ་བྱིའིལོར་འཇད་ཡུལ་ངུ་སྒུ་གཤེགས། ཟདསཚའིཇོམོཇལྕམཧེ་མོལརིན| | ་
| |ནའབྱུངགསཐེརབཥིསྲས་འཁྲདུས་ཀྱང་ཆུངངུ་
ནས་སྐུགཤེགས། ་འགྲོ་མགོན་་ ག་ནའི་ལྕམགཅིག་མཁ་འགྲོཔུབུམ་ ལ་སྲས་་ ཧརྨ་པཱ་ལ་རཀྦི་ངཕྱག་ན་གཤེག་རུནས་་་་| ་ | ་
| ཟླབངུགཾསོབ་སཕོའབྲུག ། །
སྤྱིལོ་ ༡འ༦༨ ཤར་བ་ལ་སྒུ་འཁྲུས། དགུད་ལོ་བ་ཙུ་བཞི་པ་ལྕགས་སྯུལནསམེ་ཕག་གི་བར་ལོ་ངོ་དུན་གདནས་༢ཛཕག
=1====================1=1 ་